Headerafbeelding

Financiën en verzekeringen

Bij een financieel gezonde groep komt veel kijken. Hoe zorg je als penningmeester voor een goed financieel beleid? Hoe stel je financiële stukken op en waar komen je inkomsten vandaan? Welke regelgeving is van toepassing? Hoe ga je om met afschrijven, sparen, het opvangen van tekorten of onvoorziene uitgaven?

Voor vragen over financiën kun je terecht bij het Team Financiën van het Kennisnetwerk.

Financieel beleid in je groep

Het vermogen van je Scoutinggroep bestaat niet alleen uit het geld dat je op de bank hebt staan. Voor de (wekelijkse) spelactiviteiten heeft je groep spelmateriaal, in je gebouw staat inventaris en je maakt als groep gebruik van een gebouw, terrein, wachtschip of een ander soort onderkomen. Materiaal, inventaris en accommodatie hebben allemaal een waarde die je naar een geldbedrag kunt vertalen.

Die waardebepaling is belangrijk, voor het geval je iets wilt of moet vervangen. Soms zie je zo'n moment aankomen, maar in geval van brand of diefstal wil je niet voor verrassingen komen te staan. Het is daarom belangrijk dat je als groep beleid maakt op financieel gebied en je financiën zo inricht dat je instaat bent om zowel na slijtage als bij een calamiteit de noodzakelijke vervangingen te doen. Download het infoblad Financieel beleid voor alle informatie over dit onderwerp.

Naast uitgaven en bezittingen heb je als groep inkomsten, zoals contributie. Hoe ga je daarmee om? En hoe bepaal je je contributie? Het zijn vragen om goed over na te denken, als je zorg wilt blijven dragen voor een financieel gezonde groep. Overige tips over dat onderwerp vind je hier.

Voorkomen van fraude

Elke vrijwilligersorganisatie heeft te maken met geld. Wanneer je over het beheer geen zorgvuldige afspraken maakt, kan dat tot misbruik en fraude leiden. Lees welke maatregelen je kunt nemen als groep om fraude tegen te gaan.

De kascommissie

Wat is de taak van een kascommissie? De wettelijke taak van kascommissies is het controleren van de jaarrekening – dat is de balans en de resultatenrekening met toelichting. Na de controle meldt de kascommissie aan de ledenvergadering de uitkomst van de controle. Meestal is de uitkomst dat de jaarrekening klopt, waarna de ledenvergadering ‘decharge’ verleent aan het bestuur. Dat wil zeggen dat de leden formeel de financiële verantwoording en het bestuursbeleid over het afgelopen jaar goedkeuren. Als er in een vereniging of stichting fraude is gepleegd, klopt de jaarrekening niet. Als de penningmeester een “greep in de kas” heeft gedaan, zal er in werkelijkheid minder geld in de kas zitten dan op de balans staat. En als de penningmeester bijvoorbeeld door middel van valse facturen aankopen voor zichzelf heeft gedaan, staan er kosten in de resultatenrekening die geen kosten voor de vereniging zijn.

Een kascommissie die de controle goed doet, kan fraude op die manier aan het licht brengen. In de praktijk blijkt helaas dat niet alle kascommissies de controle goed uitvoeren – soms kunnen fraudes jarenlang doorgaan zonder dat dit ontdekt wordt. Een écht goede controle houdt in dat de kascommissie elke post van de balans en elke post van de resultatenrekening controleert. Eén van de belangrijkste én eenvoudigste onderdelen van de controle is vaststellen dat de saldi van de bank- en spaarrekeningen die op de balans staan vermeld kloppen. Of die saldi kloppen zul je op de originele opgave van de bank moeten zien. Vraag aan de penningmeester of diegene wil inloggen bij de bank, waar de kascommissie bij is, en de jaaropgave van de bank (saldo van de rekeningen op 31 december) kan laten zien. Een printje is niet voldoende.

In paragraaf 5.3 van het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland zijn leeftijdsgrenzen gegeven voor kascommissieleden. Voor de kascommissie is niets bepaald. Er is dus geen minimumleeftijd. Ook een minderjarige (bijvoorbeeld een 17-jarige leidinggevende) kan dus in de kascommissie worden benoemd. Voorwaarde is wel dat hij 'met het oordeel des onderscheids' kan handelen.

Contributie in je groep

De contributie is voor Scoutinggroepen de belangrijkste bron van inkomsten....

Financiële tegemoetkoming

Soms hebben kinderen niet meer de financiële mogelijkheden om op Scouting t...

Financiële regelgeving

Voor Scoutinggroepen is veel informatie beschikbaar over allerlei regelgevi...

Subsidies & fondsen

Als Scoutinggroep heb je wel eens behoefte aan financiële ondersteuning. Ge...

Verzekeringen

In ons Scoutingspel staat veiligheid voorop. Maar een ongeluk zit in een kl...

Groepsvoordeel

Scouting Nederland heeft met de volgende partners en/of leveranciers afspra...

Ondersteuning