Headerafbeelding

Besluit omtrent lidmaatschap

Ieder Scoutingonderdeel is zelf verantwoordelijkheid om adequaat op te treden bij en tegen grensoverschrijdend gedrag. Welke maatregel passend is, is geheel afhankelijk van de casus. Factoren die meespelen zijn: leeftijd, lerend vermogen, ernst van de kwestie, soort grensoverschrijdend gedrag en gevolgen voor het slachtoffer en de vereniging. Dit heeft tot gevolg dat een passende maatregel een “streng gesprek” met concrete afspraken kan zijn, maar ook een besluit omtrent het lidmaatschap.

Besluiten omtrent lidmaatschap

De afspraken binnen de vereniging zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement (HHR). In het HHR staan diverse maatregelen welke ingezet kunnen worden als een vrijwilliger een grens heeft overschreden. Bijvoorbeeld: op-non-actiefstelling, functieontheffing, opzegging van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap. In het infoblad “Besluiten ten aanzien van het lidmaatschap” lees je meer. Een groepsbestuur dat een maatregel/besluit moet nemen kan meer informatie vinden in onderstaande infobladen. Per maatregel wordt in de infobladen uitgelegd waar een schriftelijk besluit aan moet voldoen.

Lees meer in:

Stappenplan: van grensoverschrijdend gedrag naar besluit

In het stappenplan wordt schematisch weergegeven hoe je als bestuur van grensoverschrijdend gedrag naar een besluit komt.

Zwarte lijst

De persoonsgegevens van mensen die geen lid (meer) mogen zijn of worden van Scouting Nederland, worden geplaatst op een registratielijst, ook wel “zwarte lijst” genoemd . De zwarte lijst heeft tot doel om te voorkomen dat personen bij een ander Scoutingonderdeel weer aan de slag kunnen gaan en de vereniging en haar leden schade berokkend. De lijst wordt beheerd door Scouting Nederland. Meer informatie is terug te vinden op het infoblad De zwarte lijst.

Ondersteuning