fotolijn

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en het waterwerk en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit het waterwerk. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december.

Samenvatting landelijke raad 8 december 2018

Op zaterdag 8 december jl. heeft in Zeewolde de 92e landelijke raad plaatsgevonden. Het programma bestond uit twee delen:

Meningsvormend gedeelte: Tijdens dit gedeelte staan er onderwerpen op de agenda die te maken hebben met het beleid van de vereniging. Dit keer stond de Toekomstvisie op het programma, onder de noemer: Maak Scouting Toekomstproof. 

De meningsvorming en –uitwisseling werd ingeleid met een presentatie over de Toekomstvisie 2025 en de daarbij behorende 5 toekomstthema’s, zoals die in december 2015 door de landelijke raad is vastgesteld. In deze presentatie kwam nogmaals naar voren dat in de ontwikkeling van het huidig meerjarenbeleid is gekozen voor een fundamenteel andere aanpak. Een aanpak waarbij op een participatieve manier met de vereniging is gebouwd aan een langjarige toekomstvisie tot 2025, die vervolgens is opgedeeld in drie ‘stukjes’ driejarig meerjarenbeleid (2017-2019, 2020-2022 en 2023-2025). Een ander belangrijk verschil is dat er in de aanpak gekozen is voor een procesbenadering, dat wil zeggen te streven naar het met elkaar, op alle niveaus van de vereniging, meer aandacht te geven aan de 5 toekomstthema’s. Hieraan zijn geen harde doelen of projectresultaten gekoppeld, omdat het meer aandacht schenken aan de toekomstthema’s voor elke groep, regio en landelijk team een andere invulling kan krijgen. Het gaat er namelijk niet om dat alle groepen of regio’s een vooraf bepaald resultaat behalen, maar dat zij zelf kunnen bepalen wat in hun eigen situatie het beste werkt en het meeste nodig is om een stap naar de toekomst te zetten. Zo bouwen we samen, ieder op een eigen wijze, aan de Toekomstvisie.

In de presentatie werd verder aangegeven dat vanuit de landelijke organisatie is gekeken naar hoe je een meer procesmatige aansturing praktisch kan maken. Zoals het ontwikkelen van het Escapespel voor groepen en een Participatietoolkit om in je eigen team meer participatief te kunnen werken. Afgelopen najaar zijn daarbij ook de eerste stappen naar de regio’s gezet. Er zijn op meerdere locaties Regionale Inhoudelijke Overleggen (RIO’s) geïntroduceerd en is er een Plug&Play spel ontwikkeld dat al eerder met de regiovoorzitters is gespeeld. Dit spel met keuzekaartjes is in het tweede deel van het meningsvormend deel ook met de leden van de landelijke raad gespeeld.

Tenslotte werd aangegeven dat in 2019 de focus meer op de groepen te liggen, uiteraard graag in samenwerking met de regio’s.

Besluitvormend gedeelteHier gaat het om de formele landelijke raadsvergadering, waarin besluiten door en namens de vereniging genomen worden. Op de vergadering van 8 december jl. heeft de landelijke raad onder andere:

 • Jaap Boot herbenoemd als voorzitter landelijk bestuur
 • Wouter Zilverberg herbenoemd als Internationaal Commissaris/lid landelijk bestuur
 • Laura Neijenhuis herbenoemd als lid landelijk bestuur
 • Jacob van Ee herbenoemd als lid Geschillencommissie: Jacob van Ee
 • Karin van helden herbenoemd als lid Commissie van Beroep, voor aanvullende termijn van half jaar
 • Roderick Al benoemd als lid Commissie van Beroep
 • Pepijn Eymaal benoemd als lid Commissie van Beroep
 • Ruud Verstegen benoemd als lid Geschillencommissie
 • Het jaarverslag Vereniging Scouting Nederland 2017 goedgekeurd en het landelijk bestuur decharge verleent voor het gevoerde beleid, waarbij kennis is genomen van het advies van de financiële commissie
 • Kennis genomen van het jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2017 en het jaarverslag Scoutinglandgoed BV. 2017
 • De visie op toekomstbestendig vrijwilligersbeleid en de 5 speerpunten vastgesteld, waarbij tevens kennis is genomen van de geplande activiteiten om invulling te geven aan de speerpunten.
 • Ingestemd met de periodieke herziening van heet huishoudelijk reglement op basis van de tussen december 2016 en juni 2018 genomen besluiten
 • Kennis genomen van het plan van aanpak voor het Avonturenhuis en vervolgens ingestemd met de bouw van het Avonturenhuis en in te stemmen met de aanwending hiervoor van de gift van € 1.500.000 van de Nationale Postcode Loterij
 • Kennis genomen van het doorschuiven van de besluitvorming omtrent het magazijn op het Scoutinglandgoed naar de landelijke raad van 15 juni 2019.
 • Kennis genomen van het advies van de commissie Scoutinglandgoed
 • Ingestemd met het Activiteitenplan 2019
 • De begroting 2019 van de Vereniging Scouting Nederland inclusief Nota van Toelichting goedgekeurd
 • Kennis genomen van het advies van de financiële commissie over de begroting 2019 Vereniging Scouting Nederland.
 • Kennis genomen van de begroting 2019 en toelichting van Scoutinglandgoed BV.

Binnenkort wordt het volledige verslag op de website geplaatst.

 

Data landelijke raad in 2019

 • Zaterdag 15 juni 2019
 • Zaterdag 14 december 2019

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Declaraties

Leden en plv. leden van de landelijke raad dienen gebruik te maken van dit declaratieformulier . Het formulier moet digitaal worden ingevuld en als PDF worden opgeslagen. Het formulier kan vervolgens per e-mail toegezonden worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanmelding ontvangen stukken landelijke raad

Hieronder kun je je aanmelden om de stukken van de landelijke raad per e-mail te ontvangen. 

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Leanne de Boer - lid
 • Bart Wiegers - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Rob Broens - voorzitter
 • Quirine van Mourik - lid
 • Han Admiraal - lid
 • Hermen van Dalen - lid

Commissie landgoed

De commissie landgoed is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Frank de Krom
 • Bart Wiegers
 • Serry van de Graaf
 • Jelle de Hart

Contactformulier commissies landelijke raad

Via onderstaand contactformulier kun je een bericht sturen naar de verschillende commissies van de landelijke raad. 

Naam*
Je hebt geen naam ingevuld

E-mailadres*
Je hebt geen (geldig) e-mailadres ingevuld

Ik heb een vraag of bericht aan...*
Invalid Input

Je vraag*
Je hebt geen bericht ingevuld