Headerafbeelding

Organisatie regio's en admiraliteiten

Waterscouting vormt een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Ongeveer 20% van de Scoutinggroepen heeft een waterspeltak of is een volledige waterscoutinggroep. Regio’s en admiraliteiten hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om die groepen ondersteuning te bieden op verschillende thema’s.

Bij de oprichting van de admiraliteiten kregen ze een veranderende rol in de ondersteuning op regionaal niveau. De regionale en landelijke admiraliteiten werden toen ook niet langer vermeld als ondersteunende organen in het huishoudelijk reglement. Dit heeft al een hele tijd voor onduidelijkheid gezorgd. De leden van de landelijke raad zijn akkoord gegaan dat we gezamenlijk duidelijkheid scheppen over hoe de ondersteuning voor waterscoutinggroepen, vooral op het gebied van wateractiviteiten, moet worden georganiseerd. Zodat het voor scouts in heel Nederland duidelijk wordt hoe dit is geregeld. Dit kan gebeuren via een regionale admiraliteit als onderdeel van de regio zelf, of via een interregionale admiraliteit als samenwerking tussen verschillende regio's. Dit vraagt een inspanning van zowel regio's als admiraliteiten, maar zo zorgen we er samen voor dat waterscoutinggroepen zo goed mogelijk worden ondersteunt!

Project Organisatie regio's en admiraliteiten

 • In de landelijke raad van december 2021 is ingestemd met een notitie die antwoord geeft op twee belangrijke vragen:

  • Wat is de taak en verantwoordelijkheid van een regionale admiraliteit richting waterscoutinggroepen en in relatie tot de regio?
  • Hoe borgen we regionale admiraliteiten binnen de vereniging (organisatorisch en juridisch) en hoe vindt afstemming en samenwerking met regio’s plaats?

  Tijdens het voorzittersoverleg in maart en oktober van 2022 zijn regio's en admiraliteiten uitgebreid geïnformeerd over dit project. Daarnaast is er in de landelijke raad van juni 2022 ingestemd met een aanpassing van de statuten van de Vereniging Scouting Nederland, die ruimte maakt om de admiraliteiten op te nemen in het huishoudelijk reglement. In augustus 2022 is er gestart met het vormen van een klankbordgroep ter voorbereiding van de aanpassingen in het huishoudelijk reglement.

  Door de werkgroep juridisch is gewerkt aan teksten voor een aanpassing van het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Aanpassing is in twee fasen gebeurd, met voldoende ruimte voor input vanuit de klankbordgroep. De eerste fase stond op de agenda van de landelijke raad in december 2022. Daarin zou het bestaan van admiraliteiten benoemd worden en wat hun taak is. Tijdens deze landelijke raad is er geen besluit genomen over de teksten in het huishoudelijk regelement, vanwege tijdsgebrek. We kiezen ervoor om deze teksten wel als uitgangspunt te nemen voor het verder uitwerken van de volgende teksten van het huishoudelijk reglement.

  In de tweede fase, die in juni 2023 aan de landelijke raad is voorgelegd, is de verdere invulling opgenomen van de juridische structuur van regio en admiraliteit, samenstelling bestuur, de rol van de watergroepen en een aantal details.

  Uit contacten met regio's en admiraliteiten blijkt dat ongeveer de helft van de admiraliteiten en regio's al een start heeft gemaakt met onderlinge gesprekken over de inbedding van de admiraliteit in de regio of over het vormgeven van een interregionale admiraliteit. We roepen de andere regio's en admiraliteiten op om dit gesprek ook te starten. Je kunt hiervoor gebruik maken van de toolkit en het stappenplan.

  Om de groepen in de regio of admiraliteit mee te nemen in dit proces is er een uitlegvideo gemaakt waarin wordt verteld wat er allemaal gaat veranderen en waarom. Deze video kun in een regio- of admiraliteitsraad makkelijk laten zien. Eventueel kan daarbij hulp gevraagd worden bij de projectgroep.

  Op de landelijke raad van 10 juni 2023 zijn de voorgestelde aanpassingen op het huishoudelijk reglement akkoord bevonden. Nu de landelijke raad akkoord is met de nieuwe werkwijze, moeten er afspraken komen die juridisch vastgelegd worden. De projectgroep is in juli 2023 samen met een groep vrijwilligers aan de slag gegaan met modelstatuten, een modelconvenant en modelbestuursreglementen en een stappenplan te maken om over te gaan naar de nieuwe werkwijze. Deze documenten zijn in september in drie online meetings verder toegelicht. De resultaten zijn verwerkt in de meelees feedback documenten (hieronder te vinden).

  Vanaf oktober 2023 kun je met jouw regio/admiraliteit en de groepen en kringen aan de slag om de regio en interregionale admiraliteit om te vormen naar een formele vereniging met eigen statuten en huishoudelijk- en bestuursreglement. Tussen de regio’s en interregionale admiraliteiten worden de samenwerkingsafspraken vastgelegd in samenwerkingsconvenanten. Met modeldocumenten (hieronder te vinden) kun je makkelijk en snel aan de slag met jouw bestuur. Tijdens het voorzittersoverleg op zondag 7 oktober zijn de modellen definitief gepresenteerd.

 • Vanaf nu kun je met jouw regio/admiraliteit en de groepen en kringen aan de slag om de regio en interregionale admiraliteit om te vormen naar een formele vereniging met eigen statuten en huishoudelijk- en bestuursreglement. Tussen de regio’s en interregionale admiraliteiten worden de samenwerkingsafspraken vastgelegd in samenwerkingsconvenanten. Met modeldocumenten (hieronder te vinden) kun je makkelijk en snel aan de slag met jouw bestuur. Heb je hulp nodig met het maken van de juiste keuzes? Neem dan contact op via juridischezaken@scouting.nl.

  Als je zover bent, kun je nu de stap zetten naar een regio- of admiraliteitsvereniging. De basiskosten voor de notaris Spek & Van den Beld zijn €711,75 en kunnen worden vergoed door Scouting Nederland. Je moet je daar voor aanmelden met dit formulier. We zijn bij de afspraken bij de notaris uitgegaan van basiskosten voor het omzetten naar een vereniging. Het kan zijn dat er meer nodig is, maar daar zijn geen prijsafspraken voor gemaakt. Het is namelijk op basis van de huidige respons op de enquête die is uitgezet onvoldoende bekend welke trajecten in de praktijk precies van toepassing gaan zijn. Als je naar een andere notaris gaat vergoedt Scouting Nederland een bedrag van €700,- maximaal. Een lokale goedgezinde notaris kan je ook prima van dienst zijn, het voordeel van notaris Spek & Van den Beld is dat ze van ons traject inclusief onze modelstatuten en de benodigde goedkeuring op de hoogte zijn. Via dit Microsoft Forms-formulier kun je je hiervoor aanmelden.

 • Om de groepen in de regio of admiraliteit mee te nemen in dit proces is er een uitlegvideo gemaakt waarin wordt verteld wat er allemaal gaat veranderen en waarom. Deze video kun in een regio- of admiraliteitsraad makkelijk laten zien. Eventueel kan daarbij hulp gevraagd worden bij de projectgroep.

  Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/h7UxnI5MDF8

Stappenplan en opties proces notaris

Gebruik de stappenplannen om gezamenlijk tot goede afspraken en documenten te komen. Met stappenplan 1 richt je je op het maken en vastleggen van afspraken, met stappenplan 2 richt je je op het implementeren van die afspraken.

Om te bereiken dat straks je regio of interregionale admiraliteit een formele vereniging is, zijn wat formele stappen nodig. Er zijn een paar formele procedures die je kunt volgen. Welke het beste is, hangt af van jullie situatie nu: is er nu een stichting of zelfs meerdere? Is er een gebouw of veel vermogen? In het document 'Info opties formeel proces notaris' lees je over de processen en situaties.

Regio's worden verenigingen

Dit is ook een goed moment om te zorgen dat de regio de meest duidelijke structuur krijgt en een vereniging wordt. In onderstaand filmpje legt Rozemarijn Hoobroeckx, coördinator Landelijk team Juridische zaken, nog eens heel goed uit waarom het belangrijk is om als regio een vereniging te worden. Het is goed om dit filmpje met het hele bestuur te bekijken als je hier mee aan de slag gaat

De Powerpoint kun je gebruiken om jouw eigen presentatie te houden in jouw regio.

Uitlegvideo voor groepen en kringen

In deze video legt Rozemarijn Hoobroeckx van Landelijk team Juridische zaken uit wat deze juridische veranderingen betekenen voor groepen en kringen in jouw regio/admiraliteit. Handig om te mailen of te laten zien tijdens je regio-/admiraliteitsraad!

Aanpassing huishoudelijk reglement - afgerond

Door de werkgroep juridisch is gewerkt aan teksten voor een aanpassing van het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. De klankbordgroep heeft in meerdere sessies gereageerd op de belangrijkste thema's en teksten. Dit heeft geresulteerd in een voorstel wat ingebracht is op de landelijke raad van juni 2023. De aangepaste teksten van het huishoudelijk reglement zijn hieronder te vinden.

Klankbordgroep - afgerond

De projectgroep vindt het belangrijk dat elke regio en admiraliteit door middel van een lid van de klankbordgroep de projectgroep en haar werkgroepen kan adviseren. Deelname is namens de regio of admiraliteit met draagvlak om een advies uit te kunnen uitbrengen. Het heeft de voorkeur dat een vast lid per regio en admiraliteit voor de gehele periode van het project (tot begin 2024) in de klankbordgroep deelneemt. De projectgroep zal gedurende het project diverse vraagstukken voorleggen aan de klankbordgroep. Door in de klankbordgroep stil te staan bij deze vraagstukken probeert de projectgroep een volledig beeld te krijgen van de wensen.

De klankbordgroep komt in online ontmoetingen bij elkaar. Daarnaast kan het ook zijn dat de projectgroep de klankbordgroepsleden vraagt om digitaal te reageren op stukken, zoals een advies naar het landelijk bestuur of een voorstel voor modelstatuten. Doordat de klankbordgroepsleden als het goed is het proces van dichtbij meemaken kunnen zij op hun beurt weer informatie verstrekken voor het proces wat loopt binnen de regio of admiraliteit of tussen de regio’s en admiraliteiten. 

Uitkomsten klankbordgroep

17 januari 2023 20:00 uur: Thema: regiovereniging. Tekst tweede deel huishoudelijk reglement Scouting Nederland over de regiovereniging.

22 Februari 2023 20:00 uur: Thema: regionale admiraliteit. Tekst tweede deel huishoudelijk reglement Scouting Nederland over de regionale admiraliteit.

21 Maart 2023 20:00 uur: Definitieve teksten huishoudelijk reglement Scouting Nederland.

  • Er kunnen individuele gesprekken met admiraliteits- en regiobesturen gepland worden om specifieker in te gaan op de lokale situaties.
  • Algemene conclusie was dat we vooral samen dit project moeten vormgeven en dat er aandacht moet zijn voor tussentijdse consensus. Daarnaast werken we aan onze toekomst waarbij ook regio’s en admiraliteiten een duidelijke rol pakken in de ondersteuning naar (water)groepen.
  • Communicatie over dit project zal verlopen via deze webpagina en periodieke e-mails waarbij we naar deze webpagina verwijzen.
  • Tijdens het voorzittersoverleg van 18 maart 2023 wordt er ook een overleg voor alle admiraliteits- en regiobestuursleden georganiseerd om breder te praten over de teksten van het huishoudelijk reglement die vastgesteld worden in de landelijke raad van juni 2023. Daarnaast komt er een mogelijkheid voor groepen om op deze teksten te reageren.
  • Er lijkt een lichte voorkeur te zijn om ook van de admiraliteit een vereniging als rechtspersoon te maken. Wel gaat de impact van enkele ervaren nadelen onderzocht worden door de projectgroep.
  • In de vergelijkingen tussen vormen wordt consequenter gekeken naar de vorm A en vorm B, zodat deze dezelfde benamingen houden.
  • De overweging om de inspraak op een mandaat van de admiraliteit rechtstreeks te laten verlopen en niet via de regio wordt meegenomen naar de projectgroep en het landelijk bestuur.
  • De stichtingsvorm als rechtspersoon lijkt flexibeler en sneller bij het behartigen van belangen van watergroepen zoals bijvoorbeeld het contact met de waterschappen of Rijkswaterstaat. Het stichtingsbestuur is vrij om namens de admiraliteit te handelen. Of deze flexibiliteit kan worden bereikt in een verenigingsvorm als rechtspersoon zal onderzocht worden.
  • Een regionale admiraliteit laten functioneren als een spelteam binnen regio lijkt niet voor alle regionale admiraliteiten de oplossing. Onderzocht wordt hoe een meer verenigingsgerichte vorm van de admiraliteit wel of niet past binnen de structuur van de regionale admiraliteit.
  • Ook binnen regionale admiraliteiten zou met convenanten/bestuursreglementen gewerkt kunnen worden. Bijvoorbeeld hoe de deelname aan de diverse overleggen overeen weer plaatsvinden.
  • Waterscoutinggroepen maken zich zorgen over de waterscoutinggerelateerde vertegenwoordiging in de regio en het land.
  • Wat er gebeurt er als een bestuur van een admiraliteit opstapt dient in de uiteindelijk gekozen rechtspersoon goed geregeld te worden.
  • Er is goede ervaring opgedaan met regio-ambassadeurs waar de admiraliteit in mee doet. Een regio-ambassadeur is een contactpersoon van de regio naar de groep en waar de groep vragen kwijt kan.

Vragen of meer informatie?

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over dit project dan kun je contact opnemen met Roel Ossewold (projectleider) via roel.ossewold@scouting.nl, Wiebo Hobma (regio-/admiraliteitsconsulent) via wiebo.hobma@scouting.nl of Rozemarijn Hoobroeckx (coördinator juridische zaken) via rozemarijn.hoobroeckx@scouting.nl.

Ondersteuning