Headerafbeelding

Juridische zaken

Landelijk team Juridische zaken van Scouting Nederland is samen met het Kennisnetwerk de plek waar je terecht kunt met allerlei vragen op juridisch gebied, conflicten en sociale veiligheid.

Bij Landelijk team Juridische zaken van Scouting Nederland kun je terecht met vragen over het oprichten, opheffen of fuseren van groepen, vernieuwing van de statuten of van je groep. Contact opnemen kan via juridischezaken@scouting.nl of via het landelijk servicecentrum.

Voor overige vragen op juridisch gebied kun je terecht bij het vrijwilligers Team Juridische zaken van het Kennisnetwerk

Sociale veiligheid

Uiteraard kun je bij Juridische zaken ook terecht met vragen op gebied van sociale veiligheid en vertrouwelijke vragen. Meer informatie over bijvoorbeeld calamiteiten en het landelijk opvangteam vind je hier.

Conflicten en geschillen

Waar mensen samenwerken, ontstaan soms conflicten. Wanneer je daar niet zelf uit komt, kan het helpen om een onafhankelijke derde in te schakelen die bij het conflict kan bemiddelen of een uitspraak kan doen. Voor behandeling van geschillen heeft Scouting Nederland een bemiddelingsteam, een geschillencommissie en een commissie van beroep. Deze commissies zijn ook te bereiken via Landelijk team Juridische zaken op het landelijk servicecentrum. Klik hier voor meer informatie.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Bestuurders van een rechtspersoon nemen een taak op zich. Als zij deze taak onbehoorlijk uitvoeren, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor ontstane schade. Dat heet wanbestuur. Hoofdelijk houdt in dat elk van de bestuurders aangesproken kan worden als er sprake is van wanbestuur. Pas als de bestuurder kan bewijzen dat het wanbestuur in het geheel niet aan hem te wijten is, vervalt de aansprakelijkheid. Besturen is een collectieve verantwoordelijkheid; een functieverdeling in het bestuur is wel relevant, maar ontslaat de overige bestuurders niet van hun verantwoordelijkheid kritisch te zijn. Het is wel verstandig om een verzekering af te sluiten rondom bestuurdersaansprakelijkheid.

Er geldt voor Scoutinggroepen en -rechtspersonen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor de leden van Scouting Nederland geldt een secundaire aansprakelijkheidsverzekering. Secundair, omdat altijd eerst de eigen verzekering moet worden aangesproken. Voor bestuurders is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze is niet standaard. Klik hier voor meer informatie. De verzekeringen dekken de financiële gevolgen van aansprakelijkheid af. Er blijft altijd een niet af te dekken mate van aansprakelijkheid, bij moedwillig schade veroorzaken of behoorlijk onzorgvuldig gedrag.

In de Memorie van Toelichting op de wetgeving inzake bestuurlijke aansprakelijkheid is als antwoord op kamervragen aangegeven wat 'onbehoorlijk bestuur' onder meer kan zijn. Als voorbeeld: er is een grote brand en nu blijkt dat er geen adequate verzekeringsdekking is. Het ontbreken van adequate verzekeringsdekking is een vorm van onbehoorlijk bestuur en opent de weg tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder. Moet je nu geen bestuursfuncties meer aanvaarden omdat je (financiële) risico's loopt? Natuurlijk niet, je loopt wel meer en grotere risico's in je leven. Wel is het inderdaad belangrijk om je ervan te vergewissen dat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering loopt. Klik hier voor meer informatie over deze verzekering en het afsluiten hiervan. Belangrijk is ook dat men zich ervan bewust is dat je niet alleen voor je eigen fouten verantwoordelijk kunt zijn, maar ook de fouten van een ander bestuurslid. Dus geen enkele kennis van penningmeesterschap is onvoldoende argumentatie als er geen controle heeft plaatsgevonden.

Verantwoordelijkheid

Ben je als groep verantwoordelijk voor een lid dat alleen heen en terug naar Scouting reist?

In beginsel niet. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarin dat anders is. Een kind dat normaal gesproken zelfstandig naar huis fietst, kun je niet zo maar laten gaan als hij ziek geworden is of overstuur is. Ook als een opkomst 's avonds een uur uitloopt, rust er een zorgplicht op de kaderleden. Aansprakelijkheid zal over het algemeen echter niet snel aan de orde zijn

Huishoudelijk reglement

Binnen een vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als h...

Stichtingen en verenigingen

Om de formele structuur van Scoutingonderdelen goed te regelen zijn ze in v...

Privacywetgeving

Binnen Scouting wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld vo...

Gebruik van foto's en video's

Regelmatig komt het voor dat binnen Scouting foto’s worden gemaakt van Scou...

Ondersteuning