Headerafbeelding

Informatiebladen

Scouting Nederland stelt infobladen beschikbaar over wet- en regelgeving waar je als scout of Scoutinggroep mee te maken kunt krijgen. Hieronder een overzicht van alle infobladen. De infobladen zijn gesorteerd op alfabetische volgorde.

Aanhanger

Infoblad over regelgeving rondom het gebruik van aanhangwagens / aanhangers, o.a. over de wijze van laden, kenteken en rijbewijs.

Aansprakelijkheid

Infoblad over regelgeving rond aansprakelijkheid, risico aansprakelijkheid, het voorkomen van schade en ongelukken en verzekeren.

Afvalinzameling

Infoblad over de regelgeving rondom afvalinzameling, afvoer van afval en de mogelijkheden om de stroom afval in te dammen.

ANBI & SBBI

Scoutinggroepen kunnen te maken krijgen met belastingregels op het gebied van schenking, successie en aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting). Scoutingorganisaties kunnen op basis van hun doelstelling en activiteiten, erkend worden als algemeen nut beogende instellingen (ANBI) of sociaal belang behartigende instellingen (SBBI).

Arbeidsomstandigheden

Infoblad over het zorgen voor een veilige arbeidsomgeving en veilige omstandigheden voor vrijwilligers van een Scoutinggroep.

Asbest

Infoblad over soorten asbest, het verbouwen van je Scoutinggebouw, het verwijderen en de risico's van asbest.

Bestemmingsplan

Om voor bepaalde activiteiten gebruik te kunnen maken van een terrein, is het noodzakelijk dat de bestemming van een bepaald perceel dit toestaat. Het gebruik van de beschikbare ruimte in Nederland is aan regels gebonden. In bestemmingsplannen is door gemeenten vastgelegd wat de bestemming van de grond is. In dit infoblad lees je er alles over.

Bestuurlijke aansprakelijkheid

Infoblad over bestuurlijke aansprakelijkheid, hoofdelijke aansprakelijkheid, onbehoorlijk bestuur en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Een riscio dat onder andere voor het groepsbestuur, stichtingsbestuur en regiobestuur goed is om te onderkennen.

Blusmiddelen controle

In je Scoutinggebouw zijn blusmiddelen aanwezig om actie te kunnen ondernemen bij een beginnende brand. In de bouwregelgeving en de vergunning voor het gebruik van je gebouw is aangegeven wat voor blusmiddelen aanwezig moeten zijn. In het bouwbesluit 2012 staat dat blusmiddelen regelmatig moeten worden gecontroleerd, om zeker te zijn van de juiste werking.

Bouwen

Infoblad over regelgeving rond bouw, type bouwvergunningen en de wijze van aanvragen.

Brandveiligheid grote tenten

Sinds 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) van kracht. Dit besluit geeft regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Voor Scouting heeft de wetgeving in bepaalde situaties vooral betrekking op het (brandveilig) gebruik van grotere tenten waarin wordt geslapen of waarin activiteiten worden gedaan.

Brandveiligheid kampeerterreinen

Infoblad over de brandveiligheid van kampeerterreinen, het voorkomen van brand, vergunningen, een calamiteitenplan, blusmiddelen, verzekeringen, bosbranden en training rondom brandveiligheid.

Btw bij nieuwbouw en verhuur

Scoutinggroepen zijn over het algemeen vrijgesteld van het betalen van btw. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij een Scoutinggroep te maken krijgt met de Wet op de Omzetbelasting en btw-plichtig wil zijn.

Cameratoezicht

Bij het toepassen van cameratoezicht moet men zich ervan bewust zijn dat dit invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer (privacy) van personen. In dit infoblad lees je welke regelgeving er van toepassing is.

Certificaat van onderzoek

Infoblad over regelgeving in de pleziervaart. De eisen die in de binnenvaartwet en het binnenvaartbesluit gesteld worden aan schepen, de verplichting over een Certificaat van onderzoek te beschikken en de mogelijkheid hier een vrijstelling (verklaring namens de minister) voor aan te vragen bij bijvoorbeeld sleepboten.

Drank- en horecawet

Infoblad over regelgeving bij het schenken van alcohol, de leeftijdsgrenzen, Verklaring sociale hygiene, instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA), paracommerciële instellingen en de aanvraag van een vergunning of ontheffing voor het schenken. Hier vind je ook een model alcoholbestuursreglement in het kader van de drank- en horecawet (o.a. alcohol / alcoholgebruik) en een stellingenspel over het gebruik van drank, alcohol en drugs in je groep (o.a. alcoholgebruik / drugsgebruik).

Drinkwater

In je clubgebouw of op een kampeerterrein zul je vaak beschikken over drinkwater. In de meeste gevallen levert het waterleidingbedrijf dit water. In sommige gevallen is een grondwaterwinput met pomp en eventueel een zuivering aanwezig en wordt zelfstandig in de behoefte aan drinkwater voorzien. In dit infoblad lees je er alles over.

Droppings

Infoblad over regelgeving en adviezen bij het organiseren van droppings en nachtelijke tochten.

EHBO

Infoblad over het toepassen van eerste hulp bij ongevallen en het beschikbaar hebben van een verbandtrommel.

Eigendom

Infoblad over de verschillende vormen van eigendom van gebouwen en/of grond en de voor- en nadelen.

Energiebelasting

Scoutinggroepen kunnen, op grond van de Wet Belastingen op milieugrondslag, een deel van de door hen betaalde energiebelasting (EB) terugvragen. Deze belasting wordt geheven op aardgas en elektriciteit en wordt betaald aan het energiebedrijf.

Evenementenvergunning

Infoblad over de aanvraag van een evenementenvergunning bij de organisatie van evenementen.

Films vertonen

Volgens de Auteurswet heb je voor het vertonen van films toestemming van de rechthebbenden nodig. Informatie over deze regelgeving lees je in dit infoblad.

Gas

Infoblad over het gebruik en opslag van gasflessen, hoe je gasflessen veilig transporteert, het gebruik van een goedgekeurde gasslang en aanvullende informatie.

Gebouwen of grond huren van gemeente

Sommige Scoutinggroepen huren hun grond of gebouw van de gemeente. In 2014 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden en deze kan gevolgen hebben voor de hoogte van de huur.

Gemaakte kosten als gift aftrekken

Infoblad over regelgeving rondom algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en de mogelijkheid en giften af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting (en de mogelijkheid om niet gedeclareerde kosten als gift aan te merken).

Hudo

Infoblad over het al dan niet mogen graven van hudo's, bijvoorbeeld vanwege ligging in een waterwingebied, het bestemmingsplan, toestemming van de eigenaar en de volksgezondheid.

Kamperen

Infoblad over regelgeving rondom kamperen, de mogelijkheden om kamperen op kampeerterreinen en buiten kampeerterreinen te reguleren in een bestemmingsplan en de algemene plaatselijke verordering (APV).

Kappen van bomen

In Nederland mogen bomen over het algemeen niet zomaar gekapt worden. Om te voorkomen dat ons land verandert in een kale vlakte en markante bomen verdwijnen, is er veel wetgeving die de bescherming van bomen en houtopstanden regelt. Je leest het in dit infoblad.

Keerklepcontrole

Infoblad over het controleren van keerkleppen in de leidingwaterinstallatie. Vanuit de zorgplicht heb je als eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie de verantwoordelijkheid om deze keerkleppen jaarlijks te controleren.

Keukeninrichting

Infoblad over eisen die gesteld worden vanuit de warenwet en algemene hygiënerichtlijnen voor de inrichting van een keuken.

Legionellapreventie

Infoblad over legionellapreventie: wat is legionella, wat zijn de wettelijke regels rondom preventie, wie is er verantwoordelijk? Daarnaast vind je in dit infoblad ook informatie over risicoanalyse, verplichte monstername, het bewaren van informatie en de kosten van legionellapreventie.

Logboek installaties

Infoblad met een voorbeeld logboek voor de technische installaties in een Scoutinggebouw.

Lokale regelgeving

Infoblad met een overzicht van lokale regelgeving waar Scoutinggroepen mee te maken kunnen krijgen, zoals ruimtelijke ordening, plaatselijke verordening, regelgeving over stoken, kamperen en veiligheid, de drank- en horecawet, maar ook toeristenbelasting en subsidies.

Lozingen

Infoblad over regelgeving rondom het lozen van afvalwater, riolering, eisen voor een individuele behandeling afvalwater (IBA) en het betalen van rioolrecht en zuiveringslasten.

Messen en de wapenwet

Infoblad over eisen die de wapenwet stelt aan messen en bijlen en verboden wapens.

Milieuinspectie

Infoblad over milieuinspecties door de gemeente, de zaken waarop wordt gecontroleerd en wat er gebeurt bij overtredingen.

Milieuregelgeving

Infoblad over de eisen die door milieuwetgeving (het activiteitenbesluit) gesteld worden aan Scoutinggroepen en wanneer er sprake is van een meldingsplicht of vergunningsplicht.

Muziek maken en afspelen

Infoblad over regelgeving rondom het afspelen / openbaar maken / ten gehore brengen van muziek, toestemming die nodig is van BUMA, Stemra en SENA en de collectieve regeling die Scouting Nederland heeft getroffen.

Nachtregister

Infoblad over regelgeving rondom het verplicht bijhouden van een nachtregister, zoals opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (APV) of verordening toeristenbelasting.

NEN 3140

De NEN 3140 staat voor “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning” en is de Nederlandse norm voor veilige werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten waaronder elektrische installaties, machines en gereedschappen. In dit infoblad lees je er alles over.

Noodplan en ontruiming

Infoblad met een voorbeeld noodplan en ontruimingstekening voor Scoutinggebouwen.

Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik

Infoblad over het brandveilig gebruiken van een gebouw of ander bouwwerk en de maatregelen die je moet nemen. In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven dat je voor de meer risicovolle soorten gebruik een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik moet aanvragen of een gebruiksmelding moet doen.

Omzetbelasting

Infoblad over regelgeving rondom omzetbelasting (BTW) en de vrijstellingen voor het jeugdwerk in de belastingwetgeving.

Onkostenvergoedingen

Infoblad over regelgeving rondom onkostenvergoedingen / vrijwilligersvergoeding en belastingwetgeving

Praten met boze, bange, verdrietige of gefrustreerde kinderen

Portretrecht

Hoe ga je om met foto’s van Scoutingactiviteiten en van scouts voor de website van een Scoutinggroep, het groepsblad of als foto bij een persbericht? Wat zijn de regels rond portretrecht?

Reisdocumenten

Wanneer je op reis gaat is het goed om al de noodzakelijke documenten vroegtijdig op een rijtje te zetten. In dit infoblad lees je alles over de regelgeving rondom reisdocumenten, zoals paspoort en ID-kaart, maar ook over een visum, gezondheidsformulier en groepspaspoort.

Rookverbod en roken

Infoblad over regelgeving rondom roken en tabak, rookverbod in openbare gebouwen en gebouwen van gesubsidieerde organisaties en het standpunt rondom roken van Scouting Nederland.

Schenken

Infoblad over regelgeving rond giften en schenken.Wat is een schenking en moet je belasting betalen.

Scoutingtentboek

Voorbeeld van een tentboek voor Scouting

Speeltoestellenbesluit

Infoblad over de regelgeving rondom speeltoestellen, het Warenwetbesluit attractie en speeltuintoestellen (speeltoestellenbesluit of WAS) en de bijbehorende Reikwijdtenotitie. Wanneer is een pionierobject een speeltoestel, wanneer is een keuring of inspectie verplicht en hoe voldoe je aan je zorgplicht. Welke instanties zijn erkend als AKI of keuringsinstantie.

Standpunt alcohol, drugs en roken

Het standpunt van Scouting Nederland inzake alcohol, drugs en roken.

Toeristenbelasting

Infoblad over regelgeving rondom toeristenbelasting en ontheffing of vrijstelling van toeristenbelasting.

Vaarbewijzen voor de pleziervaart

Infoblad over de regelgeving rond vaarbewijzen in de pleziervaart zoals opgenomen in de Binnenvaartwet en het binnenvaartbesluit. Wanneer is een groot, beperkt groot of klein vaarbewijs nodig? Welke rol heeft het CWO, CBR en de VAMEX? Welke gevolgen heeft dit voor sleepboten, wachtschepen en andere motorschepen en zeilboten binnen Scouting Nederland?

Veilig en verantwoord stoken

Wat zou Scouting zijn zonder een vuurtje? Leren stoken, koken op houtvuur, samen rond het kampvuur: het maken van vuur en het spel van Scouting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is wel belangrijk dat vuur stoken veilig en verantwoord gebeurt. In dit infoblad gaan we in op:

  1. Wet- en regelgeving
  2. Veilig vuur stoken
  3. Verantwoord vuur stoken

Vergoeding aan vrijwilligers

Vrijwilligers die kosten maken voor organisaties kunnen op verschillende manieren tegemoet gekomen worden. In dit infoblad worden de mogelijkheden op een rij gezet en wordt aangegeven welke fiscale mogelijkheden er zijn voor vrijwilligers op het moment dat ze afzien van een vergoeding.

Vergunningen bij financiële acties

Scoutinggroepen verzinnen vaak allerlei acties om hun financiële situatie te verbeteren. Soms heb je voor deze activiteiten speciale toestemming nodig en ben je gebonden aan allerlei wettelijke regels, zoals de wet op de kansspelen of mogelijk heb je een vergunning nodig.

Verkeersregelaars

Infoblad over regelgeving voor verkeersregelaars, verzekering, opleiding en verplichte veiligheidshesjes. Daarnaast bevat dit infoblad meer informatie over de e-learningmodule voor een rol als verkeersregelaar.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Informatie over de Verklaring Omtrent het Gedrag, de rubrieken die binnen Scouting ingevuld moeten worden, de wijze van aanvragen van eHerkenning en een digitale VOG (elevog) en het aanvragen van de gratis VOG.

Vervoer van kinderen met de auto

Infoblad over regelgeving rond het vervoer van kinderen in de auto, kinderzitjes en inzittendenverzekering.

Vlagvertoon

Vlagprotocol, over het gebruik van de Nederlandse en Scouting vlag.

Werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers

Infoblad met informatie over de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers. Hierin informatie over aansprakelijkheid bij het gebruik van een eigen voertuig, wat er verzekerd is, de kosten hiervan en hoe eventuele schade gemeld kan worden.

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is er de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet vervangt drie oude wetten: de Natuurbeschermingswet (NB-wet), de Boswet en de Flora- en Faunawet (FFW). De provincies bepalen voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zorgen ook voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid van grote wateren en internationaal beleid. Er kunnen dus regionaal grote verschillen zijn.

Wetgeving rondom wensballonnen

Informatie over de wet- en regelgeving omtrent het oplaten van wensballonnen.

Wetgeving vliegeren of luchtballon oplaten (luchtscouts)

Infoblad over de wetgeving omtrent het vliegeren en het oplaten van een luchtballon (handig voor luchtscouts!).

WOZ & OZB

Infoblad over regelgeving rond onroerende zaak belasting (OZB), de Wet onroerende zaken (WOZ), de WOZ waarde van je opstal en het indienen van bezwaar.

Zorgverzekering en ziektekosten

Infoblad over de zorgverzekering en Scouting, de Europese verzekeringskaart en identificatieplicht bij ziekenhuisbezoek.

Ondersteuning