Headerafbeelding

Inbreng agenda

Waar kun je als (plaatsvervangend) landelijk raadslid terecht met je vragen en hoe krijg je een voor jouw regio belangrijk onderwerp eigenlijk op de agenda? Wat doe je als je na het doornemen van de agenda in je regio nog vragen hebt over bepaalde onderwerpen? Je leest het hieronder!

Voorbereiding op de eerstvolgende landelijke raad

Het landelijk bestuur bereidt ruimt tevoren de agenda van de vergaderingen van de landelijke raad voor. Daarbij zijn er elke vergadering een aantal vaste agendapunten die volgens de statuten behandeld moeten worden, zoals begroting, jaarrekening, activiteiten- en beleidsplannen. Daarnaast bereidt het landelijk bestuur voorstellen voor de uitvoering van het vastgestelde beleid of naar aanleiding van nieuwe beleidsontwikkelingen waarover een apart besluit genomen moet worden.

In sommige participatieve trajecten worden ook landelijke raadsleden als stakeholder betrokken bij de voorbereiding van agendapunten (2025, thema’s binnen waterwerk, meerjarenbeleid). Hier kun je dus al inhoudelijk je stem laten horen voor een onderwerp ter besluitvorming voorligt.

Ook regio’s en commissies die benoemd zijn door de landelijke raad kunnen voorstellen ter behandeling in de landelijke raad indienen bij het landelijk bestuur. Deze voorstellen dienen echter wel ten minste negen weken voor de vergadering van de landelijke raad bij het landelijk bestuur te zijn ingediend. Dit om de uitnodiging met agenda op tijd te kunnen voorbereiden.

Om een onderwerp op de agenda te krijgen moet dit voorstel het belang dienen van de hele vereniging. Om een breed gedragen draagvlak te verkrijgen is het mogelijk om met meerdere regio’s tegelijk een onderwerp gezamenlijk in te dienen of een verzoek tot het oppakken van een thema te doen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met de thema’s internationaal, vrijwilligers en met Scouting Academy. Het onderling netwerken en contact houden van raadsleden speelt daarbij een belangrijke rol.

Hoe krijg je een belangrijk onderwerp op de agenda?

Soms kom je in je eigen regio een onderwerp of probleem tegen dat je in de landelijke raad wil bespreken. Maar hoe krijg je dat op de agenda?

Om een onderwerp op de agenda te krijgen dien je je te realiseren dat het in het belang dient te zijn voor de gehele landelijke Scoutingvereniging. Om een breed gedragen draagvlak te verkrijgen verdient het aanbeveling om via clustering van regio’s het onderwerp op de agenda te krijgen. Dat geeft gewicht aan het onderwerp en zal het bestuur extra stimuleren om het onderwerp te agenderen.

Dus als je één regio weet mee te krijgen en deze regio ook weer een andere regio activeert, dan gaat het snel.

Vervolgens is het eenvoudig onder de aandacht te brengen van het landelijk bestuur door jullie gezamenlijke verzoek te mailen naar landelijkbestuur@scouting.nl. Houd daarbij wel rekening met de uiterste inlevertermijn. Deze is uiterlijk 9 weken voor de landelijke raad. Liefst eerder natuurlijk!

Netwerk onderhouden

Benut je netwerk en stel zoveel mogelijk vragen vooraf bij de juiste persoon (bestuur, LSC, collega raadsleden, etc.). Maak daarbij gebruik van telefoon, e-mail en social media en vermijd daarmee te veel (dure, want tijdrovend) schriftelijke regiovragen. Vragen ter informatie of verduidelijking mogen immers altijd gesteld worden. Je hoeft daarmee niet te wachten tot je formele regiovragen kan stellen.

De landelijke raad en het landelijk bestuur werken samen aan de realisatie van de toekomstvisie van de vereniging. Beleeft het ‘samen’ gevoel onder andere tijdens de borrel na afloop of de overnachting vooraf.

De laatste jaren is het meerdere malen voorgekomen dat raadsleden de nacht voorafgaande aan de raadsvergadering in juni overnachten op het Scoutinglandgoed. Deze overnachting is geen formeel onderdeel van het programma of agenda van de landelijke raad en wordt door raadsleden onderling geregeld. Het is een goede mogelijkheid om andere raadsleden wat meer persoonlijk te leren kennen, netwerken uit te breiden en vooruit te blikken op de onderwerpen van de raadsvergadering. Niet noodzakelijk, wel nuttig én gezellig!

Ondersteuning