Headerafbeelding

Help, ik ben verkozen als landelijk raadslid!

De verkiezingen binnen je regio zijn geweest en jij bent als winnaar uit de bus gekomen. Je avontuur bij de landelijke raad staat op het punt te beginnen. Waar moet je aan denken als je benoemd bent en wat wordt er allemaal van je verwacht? Je leest het hier.

Verkiezing raadslid binnen de regio

Je krijgt er als raadslid op landelijk niveau een enorm netwerk bij. Als scout gebruik je dit natuurlijk niet alleen om je kennis te verdiepen, maar ook om vrienden voor het leven te maken. Daarbij is het heel prettig om een collega uit jouw regio te hebben als plaatsvervanger. Samen bespreek je landelijke ervaringen en onderwerpen. Met een plaatsvervangend raadslid kun je samen netwerken op landelijk niveau. En met een plaatvervanger die helemaal op de hoogte is, heb je iemand die jou kan vervangen mocht je een keer verhinderd zijn. Iemand die jou mogelijk kan opvolgen wanneer je termijn erop zit of als je privésituatie veranderd. De belangen van jouw regio blijven zo goed behartigd. Jouw regio doet het helemaal top als raadslid en plaatsvervangend raadslid elk van een ander geslacht zijn. Samen is jullie slagkracht veel groter zowel in de landelijke raad als binnen je regio.

Verkiezingen en benoemingen raadslid

De regio draagt zorg voor de organisatie van verkiezingen voor een lid van de landelijke raad en het plaatsvervangend lid. Dat de regio zorgdraagt voor de verkiezing wil niet zeggen dat de verkiezing in de regioraad plaatsvindt. Je vertegenwoordigt immers alle leden van Scouting Nederland in de regio. Dit zijn er meer dan de leden van de groepen en vrijwilligers van de regio. Er kunnen ook landelijk vrijwilligers woonachtig zijn binnen je regio. Ook dat zijn leden van Scouting Nederland die hun stem kunnen uitbrengen.

Voor het organiseren van de verkiezing doet het regiobestuur eerst een oproep voor kandidaten. Die oproep wordt gedaan onder alle stemgerechtigde leden binnen de regio. Hiervoor kan een selectie in Scouts Online gemaakt .

Als er slechts één kandidaat voor een vacante plek is, dan wordt deze van rechtswege benoemd en hoeft er geen verkiezing gehouden te worden, mits deze kandidaat bekend gemaakt is in de oproep die uitgedaan is. Dit is vergelijkbaar met verkiezingen voor MR-leden op scholen en ondernemingsraden.

Let op: de regioraad benoemt het lid en het plaatsvervangend lid niet, zij worden gekozen door de leden, al dan niet zonder verkiezing als er slechts één kandidaat is. Bij een verkiezing gaat het immers om een keuze tussen meerdere personen, als die keuze er niet is, vindt benoeming automatisch plaats. Dit is dus een groot verschil met een benoeming van bestuursleden.

Het gekozen lid en het plaatsvervangend lid, maken op basis van hun verkiezing deel uit van het regiobestuur op grond van huishoudelijk reglement art 46 3b. Er vindt dus geen benoeming plaats door de regioraad. Deze zou immers een benoeming kunnen tegenhouden en daarmee tegen de wens van de leden in de regio in kunnen gaan.

Statutair zijn de functies van raadslid en plaatsvervangend raadslid voor de landelijke raad voor elke regio verdeeld over één man en één vrouw (statuten Scouting Nederland artikel 30.4). Dit in verband met het lidmaatschap van Scouting Nederland van zowel WOSM als WAGGGS.

De statuten van de Vereniging Scouting Nederland vermelden dat zoveel als mogelijk gezocht wordt naar evenwicht tussen vrouwelijke en mannelijke vrijwilligers in besturen binnen de regio. Dit is een verplichting die voortkomt uit het lidmaatschap van beide wereldbonden, de WOSM en WAGGGS.

TIP
: Sluit je aan bij het beleid van Scouting Nederland en stimuleer meer vrouwen en jongeren om zich verkiesbaar te stellen. Wat goed werkt is een uitnodiging om een keer mee te gaan naar de Landelijke raad als toehoorder om zo kennis te maken met het werk als raadslid.

TIP
: Plaats niet alleen een vacature op de website van je regio, maar benader mensen actief. Het is zoveel leuker (en moeilijker om nee te zeggen) als je gevraagd wordt!

Registratie nieuwe raadsleden in Scouts Online

Na benoeming tot raadslid en daarmee ook lid van het regiobestuur, is het de bedoeling dat de gegevensbeheerder van de regio beide functies zo snel mogelijk registreert in Scouts Online. Het is namelijk van groot belang dat de benoeming tot raadslid ook in Scouts Online wordt verwerkt. Alleen raadsleden die op de juiste manier zijn benoemd en geregistreerd kunnen deelnemen aan de landelijke raad.

Wat doe je als lid?

De landelijke raad stelt het algemene beleid van de Vereniging Scouting Nederland vast, controleert de uitvoering van dit beleid en benoemt de leden van het landelijk bestuur en commissies van de landelijke raad, zoals de IBC.

Hieruit vloeien onder andere de volgende taken voort:

  • Het vaststellen van de door het landelijk bestuur voorgestelde beleids- en activiteitenplannen
  • Het vaststellen van de verenigingsbegroting
  • Het vaststellen van de jaarrekening
  • Het vaststellen en zo nodig wijzigen van de gedragscode, huishoudelijk reglement en statuten van de vereniging
  • Het zo nodig ontbinden van de vereniging

Daarnaast dragen raadsleden bij aan de meningsvorming over het beleid van Scouting Nederland door het bespreken van de agendastukken van de landelijke raad in de regioraad, het stellen van regiovragen en het deelnemen aan het meningsvormend deel van de landelijke raad.

Elk lid van de landelijke raad heeft spreekrecht en één stem. Een plaatsvervangend lid van de landelijke raad heeft alleen spreek- en stemrecht als het lid van de landelijke raad, dat hij vervangt, niet aanwezig is. Bestuursleden hebben alleen spreekrecht en kunnen op verzoek van raadsleden ook anderen spreekrecht verlenen. (HR §4.5 artikel 77)
De leden van de landelijke raad handelen in de geest van de leden die zij vertegenwoordigen. Zij hebben een vrij mandaat en handelen zonder last of ruggenspraak. Het komt namelijk regelmatig voor dat op de dag van de landelijke raad nieuwe informatie over een onderwerp wordt aangeboden aan de raadsleden. Of omdat het gezamenlijke gesprek zorgt voor nieuwe inzichten. Daardoor kan het noodzakelijk zijn dat de voorgenomen stem gewijzigd wordt. (HR §4.5 artikel 73.3)

TIP
: Zorg dat je in de regioraad alle voor- en tegenargumenten voor een raadsvoorstel goed inventariseert. Dat helpt je bij het bepalen van je definitieve stem.

Ondersteuning