Headerafbeelding

Een melding behandelen

Bij het ontvangen van een melding van grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk dat je de zaak rustig en neutraal bekijkt. Probeer een beeld te vormen over inhoud, aard en ernst van de situatie.

Vragen die je kan stellen:

  • Wat is er gebeurd?
  • Wat heb je gezien/gehoord?
  • Wanneer is het gebeurd?
  • Wie waren er bij betrokken?
  • Wie zijn op de hoogte?
  • Heeft het slachtoffer behoefte aan hulp?

Maak een verslag van het meldingsgesprek.

Neem contact op met Scouting Nederland

Neem voor informatie en advies contact op met Landelijk team Sociale veiligheid van Scouting Nederland of, in noodgevallen met de bereikbaarheidsdienst.

Landelijk team Sociale Veiligheid
socialeveiligheid@scouting.nl

Telefoon: 033-4960911 (bij noodsituaties dag en nacht bereikbaar)

Meldplicht grensoverschrijdend gedrag

Het huishoudelijk reglement schrijft voor dat ieder (vermoeden van) grensoverschrijdend gedag gemeld moet worden bij Scouting Nederland. Gebruik hiervoor het meldingsformulier. De meldplicht maakt het mogelijk om het Scoutingonderdeel te informeren en adviseren over passende vervolgstappen. Ook kan, indien nodig, hulp worden ingeschakeld van het Landelijk Opvangteam (LOT).

Protocol grensoverschrijdend gedrag (GOG)

In het protocol staat wat je moet doen en laten in geval van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Alle leden van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van dit protocol en het in voorkomende gevallen als leidraad te gebruiken. Voorkom dat je de rol van politieagent, of het OM of de rechter overneemt.

In het protocol staat dat het bestuur twee personen (een tweemanschap) aanwijst die de regie voeren over het volledige traject van de melding. Het tweemanschap is onbevooroordeeld en onafhankelijk. Het tweemanschap informeert zich over alle aspecten van de casus en is verantwoordelijk voor dossiervorming en bijhouden van een logboek. Zij adviseert het bestuur over de te nemen maatregelen.

Betrek de vertrouwenspersoon

Zowel slachtoffer als beschuldigde kunnen behoefte hebben om in vertrouwen te praten met iemand over wat er is gebeurd. Wijs hen daarom actief op jullie vertrouwenspersoon. Of zij hier ook echt gebruik van willen maken is natuurlijk volledig aan hen. Heeft jouw Scoutingonderdeel (nog) geen vertrouwenspersoon verwijs dan naar de vertrouwenspersoon van een buurtgroep, regiovertrouwenspersoon of landelijk vertrouwenspersoon.

Landelijk Opvangteam (LOT)

Als er sprake is van een calamiteit (zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval) kan het bestuur altijd om hulp vragen van het LOT. Dit team bestaat uit vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers kennen de weg in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Indien nodig verwijzen zij ook door naar andere instanties. Alleen in overleg met Landelijk team Sociale veiligheid van Scouting Nederland of de bereikbaarheidsdienst kan het LOT worden ingeschakeld.

Ondersteuning