Headerafbeelding

VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een belangrijk middel om Scouting sociaal veilig te laten zijn. Het is echter geen op zichzelf staand middel. Een sociaal veilig Scoutingonderdeel vraagt naast het overleggen van een geldige VOG ook altijd om gedegen sociaal veiligheidsbeleid/procedures.

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De screeningsautoriteit van de overheid is Justis. Deze instantie screent of een persoon wel of geen VOG krijgt en geeft bij geen bezwaar de VOG af aan de betrokkene.

VOG-beleid Scouting Nederland

Voor het uitoefenen van een functie binnen Scouting is het verplicht dat een vrijwilliger een VOG overlegd. Dit geldt voor kaderleden én buitengewone leden. De VOG geldt voor alle functies binnen Scouting. Om de drie jaar moet een nieuwe VOG worden aangevraagd. Deze verplichting staat opgenomen in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Als een aspirant kaderlid geen geldige VOG kan overleggen is er geen plaats binnen onze vereniging!

1 VOG voor alle persoonsgebonden functies

Ieder kaderlid kan volstaan met 1 VOG voor alle functies op ieder niveau: lokaal, regionaal en landelijk. Dat betekent voor het betrokken kaderlid dat diegene niet voor alle nieuwe functies op een ander niveau nog eens een unieke VOG moet inleveren. Handig!

Screeningsaspecten

Voor de VOG wordt altijd gescreend op de aspecten Informatie en Personen. Voor sommige functies kunnen ook de aspecten Aansturing en/of Geld nodig zijn. Om zeker te zijn dat inderdaad volstaan kan worden met 1 VOG voor alle functies, kan het organisatiedeel wat de VOG aanvraagt ervoor kiezen om, ongeacht de functie, te laten screenen op de vier aspecten: Informatie, Geld, Aansturing, Personen.

Als het betreffende organisatieonderdeel alleen screening aanvraagt op basis van Informatie en Personen, dan zal mogelijk bij een (nieuwe) functie of op een ander niveau toch nog een nieuwe VOG moeten worden overlegd waarbij wel de vier screeningsaspecten Informatie, Geld, Aansturing en Personen is meegenomen. Stem dus binnen het organisatieonderdeel goed af wat de (eerste) VOG aanvraag doet: op welke screeningsaspecten wordt de VOG aangevraagd?

Gratis VOG

De kosten voor de aanvraag van een VOG voor Scouting worden door de overheid vergoed. Bij de aanvraag ‘herkent’ het systeem dat de aanvraag door een Scoutingonderdeel gedaan wordt. Om gebruik te kunnen maken van de gratis VOG moet je organisatie zich aanmelden op gratisvog.nl. Bij het registreren wordt onder andere gevraagd om de naam van de organisatie, het Kamer van Koophandel-nummer, de contactgegevens van de contactpersoon en een verklaring welke preventieve maatregelen genomen worden (beleid). Je zorgt ervoor dat op je eigen groepswebsite zowel de informatie over de gedragscode als over de vertrouwenspersoon is te vinden. Hieronder vind je het infoblad wat je kunt gebruiken bij het (opnieuw) invullen van je gegevens om toegelaten te worden tot de regeling. De gedragscode kan je hieronder downloaden.

Voor je aanstellingsbeleid kun je de korte inleiding gebruiken vanaf de Scouting Nederland website en daaronder de link opnemen naar deze pagina. Bij vertrouwens(contact)personen adviseren wij je om de contactgegevens van de groepsvertrouwenspersoon te vermelden. Mocht het (nog) niet gelukt zijn om deze rol op te vullen dan kan de volgende tekst op de website worden geplaatst:

“Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het Landelijk team Sociale veiligheid. Dit team adviseert groepsbesturen over hoe ze hiermee om kunnen gaan.  Meer informatie over Landelijk Team Sociale veiligheid is hier te lezen.”

Let op!

Gratis VOG zal je niet toelaten tot deze regeling als je op de eigen website, geen documenten en/of inleiding hebt staan over de gedragscode, aanstellingsbeleid en vertrouwens(contact)persoon.

FAQ

  • In het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag staat aangegeven voor wie, hoe en voor welke rubrieken een VOG aangevraagd kan worden. Hier is ook uitgelegd hoe de digitale aanvraag van een VOG werkt.

    • Download het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag hieronder.
  • De voorwaarden voor de gratis VOG voor vrijwilligers binnen Scouting:

    • Een organisatie moet aangesloten zijn bij Scouting Nederland;
    • Een organisatie komt alleen in aanmerking voor vergoeding als ze meer doen rondom het voorkomen van misbruik. Binnen Scouting zijn er naast de verplichte VOG meer maatregelen, zoals aandacht voor het onderwerp in trainingen, de gedragscode, omgangsregels, een meldplicht en het Protocol grensoverschrijdend gedrag;
    • Alleen VOG’s die elektronisch zijn aangevraagd, zijn gratis. Voor papieren aanvragen geldt een afwijkende procedure, te vinden in het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag, die je hieronder kunt downloaden.

VOG beleid per 1-12-2021

Sinds 2004 heeft Scouting Nederland een VOG-beleid dat recht doet aan het b...

Ondersteuning