Headerafbeelding

In contact met de gemeente

Je begrijpt dat het belangrijk is om een goede band op te bouwen met je gemeente, maar hoe pak je dit aan? Allereerst is het van belang de relatie te onderhouden ‘in goede en in slechte tijden’. Dus start er gewoon mee als alles goed gaat. Gemeenten zijn daar gevoelig voor. Als je weet wat er speelt en wie welke beslissingen neemt bij de gemeente, is het gemakkelijker om de juiste persoon te vinden als je vragen hebt of als zich een probleem voordoet.

Wethouders en ambtenaren willen best contact onderhouden, maar dan wel met alle Scoutinggroepen tegelijkertijd. Zorg dus dat je als groepen gezamenlijk optrekt naar de gemeente. Volg beleidsontwikkeling via de lokale krant en spreek in bij de gemeenteraad indien te weinig rekening gehouden wordt met de belangen van Scouting. Informeer gemeenteraadsleden en partijen. Als je weet wat er speelt en wie welke beslissingen neemt bij de gemeente, is het gemakkelijker om de juiste persoon te vinden als je vragen hebt of als zich een probleem voordoet. De gemeente zal ook sneller rekening willen houden met Scouting bij het maken van beleid, als ze weet wat Scoutinggroepen doen en wat hun gezamenlijke wensen zijn.

Lobbyen

Lobbyen betekent dat je vanuit je belang probeert het besluitvormingsproces van een ander te beïnvloeden. Voor de lobby zoek je medestanders, heb je contact met de juiste medewerkers bij de lokale overheid en de politieke partijen en probeer je hen ervan te overtuigen om je punten in het gemeentelijk beleid op te nemen. Je bevind je hierbij in een afhankelijke positie: je hebt hen nodig om je doel te bereiken. Maar de overheid is ook afhankelijk van jou: je vertegenwoordigt een belangrijke achterban en je bent specialist op het gebied van jeugd en jongeren. Je hebt elkaar dus nodig.

Om sterk te staan is het van belang om de krachten te bundelen met andere Scoutinggroepen in je gemeente en te zorgen voor een heldere boodschap. Ook kan het handig zijn samen met andere jeugdorganisaties op te trekken: samen waar het kan, apart waar het moet. Voor een goed resultaat is het zaak om bij de lobby positief en planmatig te werk te gaan en te streven naar een win-win verhouding met je gesprekspartners. Het 7-stappenplan kan je daarbij behulpzaam zijn.

7-stappenplan

1. Benader je collega scouts en stem af
Benader de andere Scoutinggroepen in je gemeente om samen op te trekken richting de lokale politiek. Denk hierbij ook aan Scoutinggroepen met een regionale functie met veel kinderen uit je gemeente, zoals sommige waterscoutinggroepen of groepen voor scouts met een beperking. Zorg voor één aanspreekpunt of woordvoerder namens Scouting, zeker als er meerdere groepen in je gemeente zijn.

2. Welke onderwerpen zijn voor jullie belangrijk?
Als startpunt kun je de algemene aandachtspuntenlijst gebruiken die is opgesteld door Scouting Nederland (zie hieronder). Inventariseer welke wensen en behoeften er nog meer leven bij de groepen in de gemeente. Denk niet alleen na over de knelpunten, maar ook over mogelijke oplossingen.

3. Ga na of je met andere organisaties kunt samenwerken
Natuurlijk lobby je gezamenlijk met de andere Scoutinggroepen in je gemeente, maar sommige onderwerpen kunnen ook voor andere organisaties belangrijk zijn. Naast jeugd- en jongerenorganisaties kun je denken aan de sport, natuurorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties.

4. Informeer naar de procedures
Ga na hoe de besluitvorming rond bepaalde onderwerpen georganiseerd is. Wat is de begrotingscyclus van de gemeente, hoe is de planning rond verkiezingen of wanneer worden welke beleidsonderwerpen behandeld. Ga na wie verantwoordelijk is voor de onderwerpen die je onder de aandacht wilt brengen.

5. Bepaal hoe en wanneer je de lokale partijen wilt informeren
Maak op basis van bovenstaande inventarisaties een definitieve aandachtspuntenlijst en bepaal of en met wie je eventueel samenwerkt. Ga na welke beleidspunten/activiteiten voor de gemeente van groot belang zijn. Zeker op het gebied van jeugd, jongeren en vrijwilligersparticipatie levert Scouting een belangrijke bijdrage. Stem je (positieve) lobby hierop af.

6. Doe zoveel mogelijk via persoonlijk contact
Scouting Nederland heeft een folder over Scouting en lokaal beleid waarmee je partijen kunt benaderen, maar er gaat niets boven persoonlijk contact. Overhandig de folder zelf of licht de folder toe in een gesprek.

7. Informeer ook anderen over je standpunten
Laat ook de (kader)leden en ouders van je groep weten dat de lokale overheid en politiek benaderd is. Mogelijk dat ook zij contacten hebben die te gebruiken zijn. Informeer ambtenaren die voor Scouting belangrijk zijn over de standpunten die jullie hebben. Het 7-stappenplan staat ook in het infoblad Scouting en lobbyen. Hierin worden de punten nog iets uitgebreider behandeld.

Jaarkalender

Een goede tool bij het zoeken van het juiste contactmoment met de gemeente is de jaarkalender onderaan deze pagina. De jaarkalender bevat verschillende momenten in het jaar waarop het logisch is om proactief contact te zoeken met de gemeente. Hierin zijn verschillende activiteiten opgenomen die veel Scoutinggroepen doen. Uiteraard kies je hieruit alleen de activiteiten die voor jouw Scoutinggroep van toepassing zijn.

Ondersteuning