Headerafbeelding

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Nederland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. Scouting Nederland garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden producten en diensten

Wanneer Scouting Nederland hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder websites van andere Scoutingorganisaties zoals groepen, regio's en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting Nederland de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Scouting Nederland niet geverifieerd.

Contactgegevens uit Scouts Online

Contactgegevens van Scoutingorganisaties zijn afkomstig uit Scouts Online. Gegevensbeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van juiste en actuele informatie. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie is door Scouting Nederland niet geverifieerd. Scouting Nederland verstrekt deze gegevens in geen geval aan derden. De afspraken voor het gebruik van gegevens binnen de Vereniging Scouting Nederland door groepen, regio's en landelijke onderdelen, staan beschreven in ons Privacybeleid. Bekijk ook het Privacy statement

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de websites van Scouting Nederland wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens, geregistreerd in Scouts Online. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot de websites van de Vereniging Scouting Nederland. Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Accommodatiegids

De gegevens in de accommodatiegids zijn gebaseerd op informatie van de verhuurders. Scouting Nederland is niet verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. Alle informatie is door de verhuurders van de accommodaties zelf opgegeven. Het heeft dan ook geen zin om Scouting Nederland aan te spreken op onjuiste informatie.

Activiteitenbank

De activiteiten in de activiteitenbank van Scouting Nederland zijn in licentie gegeven onder de Creative Commons BY-NC 3.0 NL licentie.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting Nederland is het niet toegestaan links naar sites van Scouting Nederland aan te bieden met uitzondering van erkende organisatieonderdelen die een eigen site onderhouden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Nederland op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Nederland of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Nederland.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Scouting Nederland behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van Scouting Nederland merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo's, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn ©Scouting Nederland en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo's of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met Landelijk team Communicatie.