Headerafbeelding

Veiligheidskeuring

De veiligheidskeuring vindt plaats in het licht van de wettelijke (technische) eisen, maar met een zeer sterke nadruk op hetgeen een wachtschip kenmerkt: het aan boord hebben van kinderen. Met name op het gebied van veiligheid rondom het aan boord hebben van kinderen gaat de veiligheidskeuring verder dan de wettelijke eisen.

Het mandaat voor de veiligheidskeuring is gegund aan de WSC door het bestuur van Scouting Nederland.
Het schema hieronder laat zien hoe het proces er ongeveer uitziet en wie welke verantwoordelijkheden heeft. Het spreekt voor zich dat een wachtschip in één keer goedgekeurd kan worden, waarna gelijk een Scoutingcertificaat kan worden verstrekt. De status van het Scoutingcertificaat kan worden gecontroleerd via Scouts Online.

Timing

De maximale door de WSC vastgestelde periode die tussen twee veiligheidskeuringen mag zitten is 7 jaar. Aangezien elk wachtschip elke zeven jaar tenminste één keer op het droge en één keer in het water moet worden bekeken, is het interval tussen twee keuringen maximaal 3 jaar.

Inhoud

De in overleg met de scheepvaartinspectie opgestelde en binnen Scouting vastgestelde, minimale veiligheidseisen waaraan een wachtschip dient te voldoen, vormen de basis voor de veiligheidskeuring. Naar aanleiding van de veranderingen in de Binnenvaartwet in 2017 (Estrin) zijn deze eisen naar gelang geupdate. De veiligheidskeuring wordt in de regel door minimaal twee keurmeesters uitgevoerd, waarvan één van de twee een aspirant-keurmeester kan zijn.

  1. De veiligheidskeuring wordt binnen afzienbare tijd (in de regel twee weken) een keuringsrapport opgeleverd met daarin de aanbevelingen van de keurmeester(s). Dit gaat eventueel vergezeld van een verzoek tot aanvullende informatie, zoals bijvoorbeeld gas-/reddingsvest-/brandblussercertificaten of bewijsmateriaal van uitgevoerde reparaties (zoals foto’s).

De keuringsrapporten zijn alleen voor gebruik in de WSC en de eigen groep. Een rapport wordt in principe aangeboden aan iemand van de groepsraad, eventueel aan de stichting. Indien aan aanbevelingen geen gevolg wordt gegeven kan bij constatering van ernstige veiligheidsrisico's de regionale admiraliteit, de evenementenorganisatie/kampleiding of Scouting Nederland op de hoogte worden gesteld.

Scoutingcertificaat

Pas nadat alle gegevens compleet zijn en alle afkeurpunten zijn aangepakt, kan een Scoutingcertificaat worden afgegeven. Dit certificaat wordt door de secretaris van de WSC opgesteld en ondertekend door een vertegenwoordiger van Scouting Nederland. Uitgevoerde keuringen, de gegevens van het wachtschip, de datum en de uitslag van de keuring worden opgenomen in het registratiesysteem van Scouting Nederland (Scouts Online). De registratie hiervan geschiedt door een lid van de WSC.

Bezwaar maken tegen uitgevoerde veiligheidskeuring

De aanvrager van de veiligheidskeuring kan bezwaar aantekenen tegen het uitgebrachte Keuringsrapport. Dit bezwaar dient binnen 2 weken na verstrekking van het keuringsrapport per email te worden ingediend bij de voorzitter van het eigen rayon. De voorzitter kan in overleg met de voorzitter wachtschepencommissie en aanvrager van de veiligheidskeuring overgaan tot een herkeuring.
De herkeuring wordt door twee andere keurmeesters uitgevoerd, bij voorkeur van een ander rayon. De daaropvolgende uitspraak van de WSC is bindend.

Contact

Heb je vragen? Stuur een mail naar teamwachtschepen@scouting.nl.

Ondersteuning