Headerafbeelding

Geschillencommissie en Commissie van Beroep

Soms lukt het niet om een geschil door bemiddeling op te lossen. Het geschil kan dan voorgelegd worden aan de geschillencommissie van Scouting Nederland.

Wat doet de Geschillencommissie?

Als het geschil ondanks inzet van alle betrokkenen en eventueel bemiddelaars blijft bestaan, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie. De Commissieleden die het geschil in behandeling nemen laten alle partijen hun standpunt naar voren brengen en geven vervolgens een bindend oordeel over de zaak. 

Wat doet de Commissie van Beroep?

De commissie van Beroep geeft net als de Geschillencommissie een bindend oordeel bij specifieke zaken. Namelijk als een partij in beroep gaat tegen een uitspraak van de geschillencommissie of bij besluiten genomen door het landelijk bestuur. 

Hoe gaat de geschillencommissie te werk?

Diegene die het geschil aanhangig maakt (de verzoeker) vraagt een geschillenformulier op bij het team Juridische Zaken van Landelijk Servicecentrum van Scouting Nederland. Na het betalen van de griffierechten
wordt het geschillenformulier en de eventuele bijlagen doorgestuurd aan de Geschillencommissie. De griffier verzoekt de wederpartij om binnen een periode van vier weken een verweerschrift in te dienen.

Als de drie leden van de Geschillencommissie die het geschil behandelen het na het lezen van het geschillenformulier en het verweerschrift nodig vinden worden partijen uitgenodigd voor een hoorzitting. Daar kunnen de leden van de Geschillencommissie aanvullende vragen stellen. Na de hoorzitting zal de Geschillencommissie over het algemeen binnen zes weken uitspraak doen.

Reken vanaf het insturen van het geschillenformulier tot de uitspraak op een doorlooptijd van ongeveer drie maanden voor afhandeling van het geschil. Tegen een uitspraak van de Geschillencommissie kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep.

Praktische informatie


De Geschillencommissie wordt ondersteund door een griffier. Deze zorgt o.a. voor de contacten met de partijen en het verzenden van de stukken.

De administratiekosten voor de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep bedragen € 34,-. Neem voor het aanhangig maken van een geschil contact op met het team Juridische Zaken van het Landelijk Servicecentrum van Scouting Nederland via juridischezaken@scouting.nl.

Contact

Wil je gebruik maken van de geschillencommissie? Neem dan contact op via juridischezaken@scouting.nl

De gezamenlijke Geschillencommissie en Commissie van Beroep

De commissieleden die in de geschillencommissie en commissie van beroep de zaken behandelen worden in de gezamenlijke Geschillencommissie en Commmissie van Beroep in één pool van vrijwilligers benoemd door de Landelijke Raad. Uit deze commissieleden wordt per zaak een sectie van drie leden samengesteld. Op die manier kunnen de leden optimaal worden ingezet en houden zij hun ervaring op peil. Voor een beroepszaak worden altijd andere commissieleden aangewezen dan bij de eerste behandeling.

Ondersteuning