Headerafbeelding

Commissies

De landelijke raad heeft de bevoegdheid om commissies samen te stellen. Deze commissies bestaan uit afgevaardigden van de raad of deskundigen die op een bepaald onderwerp dieper in kunnen gaan. Een paar commissies zijn beschreven in het huishoudelijk reglement; de vaste commissies. Daarnaast heeft de landelijke raad de mogelijkheid om zelf commissies in te stellen die geen vast onderdeel vormen van de statuten of het huishoudelijk reglement. De regels daarvan kun je hier terugvinden.

Vaste commissies

De financiële commissie is de vaste commissie van de landelijke raad. Daarnaast kent de vereniging nog twee onafhankelijke commissies waarvan de leden door de landelijke raad worden benoemd, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep. Deze commissies maken geen deel uit van de Landelijke raad vanwege hun onafhankelijkheid. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de begroting en jaarrekening van Scouting Nederland. De Geschillencommissie en de Commissie van Beroep informeren de landelijke raad één keer per jaar over hun uitspraken. De wijze van benoeming en de taken en verantwoordelijkheden van deze commissies staan beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Overige commissies

Naast de vaste commissies heeft de landelijke raad de mogelijkheid om zelf commissies in te stellen die geen vast onderdeel vormen van de statuten of het huishoudelijk reglement. Deze ‘overige commissies’ worden ingesteld om de landelijke raad te ondersteunen in haar werk en kunnen een tijdelijk of permanent karakter hebben.

Het lidmaatschap van overige commissies staat open voor zowel leden als plaatsvervangend leden van de landelijke raad en ook leden van het landelijk bestuur kunnen deel uitmaken van een tijdelijke commissie. Hier is voor gekozen om nadrukkelijk de werkwijze te benadrukken, waarbij landelijke raad en landelijk bestuur samen voorstellen kunnen voorbereiden of vragen nader kunnen onderzoeken. Het aantal leden vanuit het landelijk bestuur in deze commissies is qua omvang beperkt tot maximaal 1/3 van het totaalaantal leden.

Zo is de introductie- en begeleidingscommissie (IBC) een permanente overige commissie van de landelijke raad, terwijl de commissie Scoutinglandgoed een tijdelijke commissie is. De introductie- en begeleidingscommissie organiseert de introductietraining voor nieuwe raadsleden en begeleidt de raadsleden in een goed verloop van de landelijke raad. De commissie Scoutinglandgoed adviseert de landelijke raad over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde. De procedure voor het instellen en benoemen van leden voor de overige commissies staat beschreven in het Reglement overige commissies landelijke raad.

Hieronder vind je een overzicht van wat de commissies doen:

 • IBC staat voor introductie- en begeleidingscommissie voor (nieuwe) leden van de landelijke raad. Op 13 juni 2015 heeft de landelijke raad ingestemd met de visie, missie en doelstelling:

  Visie: de landelijke raad vraagt om kwaliteiten, wij zien het als onze taak om dit te faciliteren.
  Missie: de raadsleden en plaatsvervangende raadsleden begeleiden in hun rol als raadslid in alle facetten hiervan, zodat zij in die rol kunnen uitblinken.
  Doelstelling: Het stimuleren van een optimale dialoog om te komen tot gedegen besluitvorming in de landelijke raad.

  Om dit te realiseren voert de IBC onder andere de volgende taken uit:

  • Updaten en bijhouden van de Toolkit landelijk raad;
  • Tijdens een landelijke raad optreden als vraagbaak voor raadsleden;
  • Raadsleden benaderen over hun bevindingen;
  • Actief netwerken met raadsleden ter inventarisatie van opleidings- en begeleidingswensen;
  • Het monitoren van de vergaderprocessen van de landelijke raad en indien nodig de landelijke raad ondersteunen bij het reflecteren op het eigen functioneren;
  • Het monitoren van de processen van de landelijke raad: twee keer per jaar fungeert het IBC als klankbord voor het landelijk bestuur in een informeel gesprek;
  • Promotie landelijke raad: LR leden en bestuur staan sinds 2015 met een stand op de Scout-In;
  • En natuurlijk het organiseren en aanbieden van de introductiecursus voor nieuwe raadsleden;

  Heb je vragen over de IBC, introductiecursus of ben je al raadslid en wil je zelf wat betekenen voor de IBC, dan kun je contact opnemen via ibc@scouting.nl

  Hoe kan ik bijdragen aan de IBC?

  De Introductie- en begeleidingscommissie is een permanente commissie van de landelijke raad ingesteld door de landelijke raad. De leden van deze commissie hebben al wat meer ervaring in de landelijke raad en verzorgen de introductietraining voor nieuwe raadsleden en begeleiden alle raadsleden in alle aspecten die nodig zijn om tot een optimale dialoog te komen. Van een IBC lid wordt verwacht dat die al wat ervaring heeft met de werkwijze van de landelijke raad. Ideaal gezien stel je je verkiesbaar voor de IBC nadat je minimaal vier bijeenkomsten actief hebt deelgenomen aan de landelijke raad. Dit is echter geen officiële benoemingsvoorwaarde. De landelijke raad benoemt de nieuwe leden en maakt daarbij de afweging of iemand geschikt is.

 • De financiële commissie is een vaste commissie waarvan de landelijke raad. Deze commissie bewaakt de processen rond de financiën en controleert de jaarafrekening voor de raad. Twee keer per jaar vindt een formeel overleg plaatst tussen de penningmeester van het landelijk bestuur en de commissie om toelichting te geven op de stukken. Hierbij kan ook dieper op de cijfers worden ingegaan.

 • Overige commissies worden door de landelijke raad zelf ingesteld en hebben tot doel specifieke projecten te ondersteunen en/of controleren. Een goed voorbeeld hiervan is de landgoedcommissie. Het lidmaatschap van overige commissies staat open voor zowel leden als plaatsvervangend leden van de landelijke raad. Leden van het landelijk bestuur kunnen deel uitmaken van een tijdelijke commissie. Hier is voor gekozen om nadrukkelijk de werkwijze te benadrukken, waarbij landelijke raad en landelijk bestuur samen voorstellen kunnen voorbereiden of vragen nader kunnen onderzoeken. Het aantal leden vanuit het landelijk bestuur is qua omvang beperkt tot 1/3 van het totaal.

Benoemingen door landelijke raad

Alle benoemingen door de landelijke raad van personen als lid van het landelijk bestuur of een commissie gebeuren schriftelijk. Voor elke benoeming wordt bij binnenkomst aan de leden van de landelijke raad, een stembiljet uitgereikt. Dit dien je op een juiste wijze in te vullen. Doe je dat niet dan gaat je stem verloren. Aan het begin van de middagbijeenkomst worden deze biljetten opgehaald. Aan het einde van de middagbijeenkomst wordt de uitslag bekend gemaakt en vind al dan niet de benoeming plaats.

Bij deze verkiezingen zijn alleen de bestuursleden aanwezig in de landelijke raad, leden van de geschillencommissie en commissie van beroep zijn in principe niet aanwezig. De wijze van benoeming en de taken en verantwoordelijkheden van deze commissies staan volledig beschreven in het huishoudelijk reglement.

Wat doe je als commissielid?

Jij mag kritische vragen stellen over het onderwerp dat jou het meest interesseert. Dat wordt zelfs van je verwacht. Want jij gaat als commissielid de raad een advies uitbrengen. De leden vertrouwen erop dat jij samen met je collega commissieleden diegene bent die de extra stappen neemt die zij niet kunnen nemen. Zo voer je als commissielid ook buiten de landelijke raad om overleg met het landelijk bestuur. Je krijgt meer achtergronden te horen. Je leert dus veel als commissielid, je wordt een expert, kunt meepraten, advies geven, richting geven. Kortom, jij bent een onmisbare schakel in het besluitvormingsproces.

Ondersteuning