Headerafbeelding

Contributie in je groep

De contributie is voor Scoutinggroepen de belangrijkste bron van inkomsten. De kosten voor het programma-aanbod, het spelmateriaal, het clubhuis en het onderhoud van de speelomgeving worden uit de contributieopbrengsten betaald. De contributie wordt door iedere Scoutinggroep zelf bepaald op basis van verschillende factoren. Op de pagina Financieel beleid lees je meer over de kosten die je als groep maakt. Bij de lidmaatschapsinformatie lees je meer over de contributie en de landelijke afdracht.

Vaststellen van de contributie

Hoeveel is Scouting waard? Welke prijs zijn ouders bereid te betalen voor de vrijetijdsbesteding van hun kind? En wat krijg je als lid eigenlijk voor je contributie? Hoe houd je Scouting bereikbaar voor iedereen? Veel vragen waar niet altijd een eenvoudig antwoord op te geven is.

Gemiddelde contributie bij een Scoutinggroep

Er komt steeds meer inzicht in de positie van Scouting op de vrijetijdsmarkt. De gemiddelde contributie van een Scoutinggroep ligt bijvoorbeeld rond de € 10,- per maand, exclusief de kosten voor bijzondere activiteiten, kampen en de Scoutfit. De gemiddelde contributie voor een watergroep is iets hoger dan de contributie voor een landgroep. Het is aan te raden de contributie op te bouwen uit een algemeen deel, voor de algemene kosten in de groep, en een deel voor de speltak. Hieruit kan bijvoorbeeld een speltakbudget worden vastgesteld.

Financieel beleid als basis

Een financieel gezonde groep is belangrijk om niet alleen op korte, maar ook op langere termijn goed te kunnen blijven functioneren. Hiervoor kun je een financieel beleid opstellen, waarin alle kosten naar voren komen, maar waarbij je ook rekening houdt met grotere uitgaven en reserveringen voor de toekomst. Neem dit als uitgangspunt voor het bepalen van een redelijke contributie.

Subsidies, verhuur en acties

Naast de contributie kennen sommige groepen een subsidie vanuit de gemeente. Door deze bron van inkomsten kan de contributie lager blijven. Houd in je financieel beleid wel rekening met de reële mogelijkheid dat de subsidie minder wordt of wegvalt. Dit kan een onverwachte, forse verhoging van de contributie betekenen. Laat de contributie dus niet volledig afhangen van de subsidie.

Groepen die beschikken over een eigen accommodatie en toestemming hebben van de gemeente, kunnen hun gebouw verhuren. Bijvoorbeeld aan een BSO, aan andere Scoutinggroepen voor zomerkamp of andere jeugd- en jongerenorganisaties. Verhuur vormt dan een interessante bron van inkomsten. Het is echter wel van belang een aantal zaken scherp in het oog te houden. Verhuur moet kleinschalig gebeuren, anders krijg je te maken met onder andere omzetbelasting. Er is aanvullende regelgeving, bijvoorbeeld rondom brandveiligheid, als er overnacht moet kunnen worden in je accommodatie. Tot slot is het belangrijk om als groep een grens te stellen: verhuur mag het aanbieden van het Scoutingspel aan je leden nooit in de weg staan. Klik hier voor meer informatie over verhuur.

Andere bronnen van inkomsten die de contributie kunnen beperken, zijn financiële acties zoals het verkopen van oliebollen rond oud & nieuw of deelname aan loterijen. Probeer je als groep te beperken tot één à twee financiële acties per jaar en verbind daar een concreet doel aan (bijvoorbeeld op groepskamp gaan of de aanschaf van nieuwe tenten). Op die manier blijven acties voor leden en hun ouders leuk om aan deel te nemen en belemmeren de acties het Scoutingspel niet. Ouders betalen in het algemeen liever iets meer contributie, dan dat leden langs de deuren moeten voor een actie vanuit de groep. Zoek daarin dus de balans.

Voorkomen van grote sprongen: indexeren

Door regelmatig (bijvoorbeeld ieder jaar, of iedere twee jaar) de contributie te indexeren, voorkom je grote sprongen. Het is voor veel leden en hun ouders prettiger om bijvoorbeeld ieder jaar een klein bedrag extra te betalen dan in één keer een flink bedrag meer aan contributie te moeten voldoen.

Momenten

Stel bij het bepalen van de contributie vast voor welke periode de contributie geldt. Is het contributiebedrag een bedrag per jaar, of per Scoutingseizoen? Vervolgens is het verstandig om de contributie met vaste regelmaat te innen, bijvoorbeeld iedere maand of ieder kwartaal. Veel mensen vinden het prettiger om een aantal keer per jaar een klein bedrag te betalen dan één keer per jaar het volledige contributiebedrag. Communiceer bij aanvang van het lidmaatschap duidelijk over wanneer je de contributie int. Maak je gebruik van een automatische incasso, dan is het netjes om van te voren even een berichtje te sturen naar je leden, waarin je aangeeft dat de contributie weer afgeschreven gaat worden.

Iets meer betalen is vaak geen probleem

Houd bij het vaststellen van de contributie ook rekening met het feit dat onderzoek onder ouders laat zien dat men het geen probleem vindt meer voor Scouting te betalen, als dit geld ten goede komt aan het spel of de accommodatie. Het helpt om leden en ouders inzicht te geven in de besteding van de contributie. Een bijdrage tussen € 10,- en € 15,- per maand vinden ouders of verzorgers heel redelijk. Daarmee is Scouting overigens nog steeds € 15,- tot € 25,- goedkoper dan andere vrijetijdsbestedingen als hockey, paardrijden en judo.

Discussie

Heb je binnen het financieel beleid van je groep alle kosten op een rijtje gezet? Dan kun je op basis daarvan een gedegen antwoord geven op de vraag hoe hoog de contributie moet zijn. Het is goed om vervolgens in de groepsraad discussie te voeren over de contributie, maar ga wel na vanuit welk perspectief de discussie wordt gevoerd. Het bestedingspatroon van ouders van jeugdleden is anders dan het bestedingspatroon van leiding. Het gemiddelde Scoutinggezin heeft een boven modaal inkomen, terwijl vrijwilligers (75% is jonger dan 25 jaar) vaak student of starter op de arbeidsmarkt zijn. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op deze regel.

Ondersteuning