Headerafbeelding

Scouting Nederland Fonds

Ook jouw Scoutinggroep heeft vast wel eens een steuntje in de rug nodig. Soms is er een leuk idee of een uitdagend project, maar is er net te weinig geld om het tot uitvoer te brengen. Is het bijvoorbeeld nodig om het clubgebouw aan te passen aan de huidige eisen? Zijn er nieuwbouwplannen? Of is er een calamiteit geweest waarvoor een bijdrage nodig is om het eerste leed te verzachten?

Het Scouting Nederland Fonds kan misschien uitkomst bieden. Groepen en regio's kunnen bij het Scouting Nederland Fonds een aanvraag indienen voor een bijdrage om net dat extra steuntje in de rug te krijgen. Het formulier daarvoor vind je onderaan deze pagina.

Doelstelling Scouting Nederland Fonds

De doelstelling van het Scouting Nederland Fonds is het financieel ondersteunen van de Vereniging Scouting Nederland en continuïteit te garanderen bij eventuele calamiteiten. Het fonds genereert hiervoor enerzijds geld en waarborgt anderzijds dat voldoende vermogen aanwezig is om in geval van calamiteiten de vereniging te kunnen ondersteunen.

Het Scouting Nederland Fonds voor groepen en regio's

Een deel van het Scouting Nederland Fonds is bestemd voor projectaanvragen door Scoutinggroepen en -regio's. De inkomsten hiervoor worden gevormd door bijdragen van donateurs en de jaarlijkse opbrengsten van Grote Clubactie. Groepen en regio's kunnen een aanvraag indienen op de thema's nieuw- of verbouw, vernieuwende projecten en calamiteiten. Zie de eerder gesteunde projecten.

Nieuw- of verbouw

Onder nieuw- of verbouwprojecten vallen zowel Scoutinggebouwen als wachtschepen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds moet de groep behalve deelnemen aan de Grote Clubactie, verschillende stappen doorlopen, zoals het inschakelen van een accommodatieconsulent van Scouting Nederland aan het begin van het traject. De betrokkenheid van een accommodatieconsulent geeft meerwaarde door de kennis en kunde die hij inbrengt, dit voorkomt tussentijdse bijsturing wat altijd kostenverhogend werkt. Je kunt alle stappen lezen in de pdf Overzicht documenten adviestraject voor aanvraag Scouting Nederland Fonds, die je onderaan deze pagina vindt. De voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen lees je in Voorwaarden aanvraag Scouting Nederland Fonds. De accommodatieconsulenten zijn te bereiken via kennisnetwerk@scouting.nl. Planmatig (groot) onderhoud valt niet onder nieuw- en verbouw en komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds.

Vernieuwende projecten (niet zijnde nieuwbouw)

Vernieuwende projecten zijn projecten die bijdragen aan de doelstelling van Scouting en/of de invulling van het meerjarenbeleid van Scouting Nederland. Ook zijn deze projecten niet voorzien in reguliere activiteiten, vormen ze geen onderdeel van de normale exploitatie en structurele financiering is niet noodzakelijk.

Calamiteiten

Bij calamiteiten geldt dat deze redelijkerwijze niet voorzien of voorkomen konden worden en niet afdoende door een verzekering of met een voorziening afgedekt konden worden.

Duurzaamheidsmaatregelen

In juni 2023 heeft de landelijke raad van de vereniging Scouting Nederland het Meerjarenbeleid 2024-2025 vastgesteld. Hierin heeft de vereniging een duurzaamheidsdoelstelling opgenomen: “Scouting Nederland streeft naar duurzaam gebruik en duurzame voorzieningen van accommodaties en terreinen, met als beoogd resultaat dat minimaal 60% van de groepen en regio’s en 100% van de landelijke kampeerterreinen maatregelen heeft getroffen voor duurzaam gebruik van accommodatie en/of terrein”.

De beoordelaars van fondsaanvragen in het bestuur van het fonds zijn van mening dat het nieuwe meerjarenbeleid vertaald moet worden in de criteria die het Scouting Nederland Fonds hanteert. Daarvoor zijn de voorwaarden voor toekenning van een bijdrage aangepast. Duurzaamheidsmaatregelen komen nu ook in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds.

Het Fonds onderscheid tussen tussen twee vormen van verduurzaming:

  • Een enkele duurzaamheidsmaatregel (zoals het aanschaffen van zonnepanelen of waterbesparende kranen) Dit wordt gezien als planmatig onderhoud en komt daarmee niet in aanmerking voor subsidie.
  • Een grote/planmatige verbouwing waarbij het effect van de maatregelen op de duurzaamheid van het gebouw inzichtelijk wordt gemaakt. Hierbij is het duurzaamheidsoogpunt duidelijk en komt de verbouwing in aanmerking voor subsidie

Voorwaarden bij het indienen van een aanvraag

Nederland heeft ruim 1.000 Scoutinggroepen en 45 regio's. Het is daardoor niet mogelijk om alle aanvragen te honoreren. Om een goede afweging te maken, zijn er criteria opgesteld. Alle aanvragen worden aan deze voorwaarden getoetst. Projecten die beter passen binnen het meerjarenbeleid van de vereniging, maken een grotere kans om te worden gehonoreerd. Ook geldt dat, hoe specifieker de ingediende informatie is, hoe sneller een antwoord kan worden verwacht. Als een aanvraag niet compleet ingediend wordt, zal eerst de ontbrekende informatie gevraagd worden, voor de aanvraag in behandeling kan worden genomen.

Bever2

Projecten Scouting Nederland Fonds

Het Scouting Nederland Fonds honoreert jaarlijks vele aanvragen. Daarmee le...

Ondersteuning

Gerelateerde onderwerpen