Headerafbeelding

SCENES Centre worden

Scouting speelt een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hierin staan verbonden zijn met de natuur, begrip en enthousiasme hebben voor het milieu en de toekomst van onze planeet centraal. Scouting Nederland vindt het belangrijk dat er SCENES-centra zijn in Nederland omdat duurzaam beheer en natuur en milieu steeds belangrijker worden voor kampeerterreinen en hun gasten. SCENES sluit aan bij de spelvisie, doelstelling en missie van Scouting Nederland.

Als SCENES Centre is het belangrijk dat gasten en medewerkers zich bewust zijn van wat ze zelf kunnen doen op het gebied van natuur en duurzaamheid. Het netwerk helpt om nieuwe en bestaande ideeën op het gebied van natuur en duurzaamheid te ontwikkelen. De centra helpen elkaar in hun continue ontwikkeling en staan dan ook volop in contact met scouts en scoutcentra over de hele wereld. Doordat SCENES een wereldwijde standaard is, weten gasten dat er op SCENES Centres aandacht is voor duurzaam kamperen en dat er mogelijkheden zijn om met je scouts natuuractiviteiten te beleven.

Een SCENES-centrum streeft er naar:

 • De principes en doelen voor milieueducatie bij Scouting in praktijk te brengen;
 • De leefomgeving van het Scoutcentrum te beschermen;
 • Mogelijkheden te bieden om de natuurlijke omgeving te ervaren en er contact mee te maken;
 • Actief betrokken te zijn bij educatieve programma's;
 • Zo goed mogelijk te worden op het gebied van milieubeheer;
 • Te participeren in het wereldwijde SCENES-netwerk.

Label- en kampeerterreinen van Scouting Nederland kunnen SCENES Centra worden door de voorwaarden van SCENES te onderschrijven en het onderstaande stappenplan te volgen.

Een kampeerterrein voldoet aan drie hoofdvoorwaarden (zie de Key requirements):

 • Het terrein ligt in een natuurlijke omgeving zodat gasten uitgenodigd worden om te spelen en te leren in de natuur;
 • Het kampeerterrein biedt natuuractiviteiten aan;
 • Het kampeerterrein streeft een zo duurzaam mogelijk beheer na.

Daarnaast vindt Scouting Nederland het belangrijk dat er een goede informatievoorziening is naar gasten én vrijwilligers.

1. Aanmelden

 • Aanmelden bij Scouting Nederland via: scenes@scouting.nl;
 • Scouting Nederland stuurt een informatiepakket;
 • SCENES-team op je kampeerterrein aanstellen;
 • Zo nodig kan Scouting Nederland of een ander SCENES Centre aanvullende informatie geven aan het beheerteam/SCENES-team;
 • Key requirements aankruisen en beslissen: willen we dit als beheerteaM;
 • Beheerteam zegt ja, dit wordt vastgelegd in de notulen van een beheerteamvergadering;
 • Scouting Nederland informeert WOSM dat er een aspirant SCENES Centre is.

2. Voorbereiding

 • Het SCENES-team doet een 0-meting, waarbij de SCENES-checklist Scouting Nederland wordt gebruikt als leidraad.
 • Het SCENES-team doet een voorstel voor doelen van het komende jaar.
 • Het SCENES-team maakt een stappenplan om SCENES Centre te worden met tijdsplanning.
 • Het SCENES-team maakt een A4 beleid/visiestuk (Er worden een richtlijnen gestuurd door Scouting Nederland waar dit document aan moet voldoen.)\
 • Bespreken in beheerteam, dat moet het visiestuk erkennen (vastleggen in de notulen).
 • Alvast een buitenlands SCENES Centre regelen voor de audit.

3. Uitvoering

 • De "nee's" van de key requirements aanpakken.
 • Communicatie naar gasten regelen en beschrijven.
 • Informeren/ enthousiasmeren medewerkers en vastleggen hoe dit geborgd wordt. 
 • De SCENES-gedachte in de werkplannen verwerken (bij elk team een kopje duurzaamheid).
 • Scouting Nederland informeren (werkplan, beleidsstuk, communicatie naar gasten, stappenplan).
 • Audit ander terrein; uitwisselen ideeën en mogelijkheden, key requirements samen doorlopen.
 • Korte tekst en foto’s aanleveren aan Scouting Nederland voor op de website.
 • Audit Scouting Nederland.
 • Eventueel laatste aanpassingen door het aspirant SCENES Centre.
 • Definitieve goedkeuring door Scouting Nederland.

4. Afronding

 • Scouting Nederland doet een aanvraag bij de WOSM.
 • Bericht van WOSM. Kampeerterrein moet informatie, tekst en foto’s sturen naar de WOSM.
 • Ontvangst SCENES-certificaat van de WOSM.
 • Feestelijke uitreiking SCENES-certificaat en schildje door Scouting Nederland.
 • Het SCENES-logo mag in alle communicatie gebruikt worden.

5. Continueren

SCENES-team van het kampeerterrein blijft: 

 • Beheerteam en staf informeren.
 • De werkplannen aanpassen.
 • Zorg dragen voor deskundigheidsbevordering/bewustwording van de medewerkers.
 • Nieuwe ideeën aandragen.
 • Bijdragen aan de Nederlandse SCENES-bijeenkomsten (1 keer per jaar).
 • Evalueren.

En:

 • Stuurt elk jaar in oktober een update naar Scouting Nederland en heeft elk jaar contact met Scouting Nederland.
 • Vraagt één keer per 5 jaar een nieuwe audit door Scouting Nederland aan.
 • Elke vijf jaar moet Scouting Nederland de deelname verlengen bij de WOSM.