fotolijn

Ondersteuning

Op Scouting.nl vind je alle informatie die je nodig hebt als jeugdlid of vrijwilliger van Scouting. Toch kan het zijn dat je nog ergens een vraag over hebt. Die vragen kun je altijd stellen aan de specialisten bij Scouting Nederland. Voordat je je vraag stelt, kun je hier kijken of je vraag over ondersteuning aan groepen en regio's toevallig al bij de veelgestelde vragen staat. Het antwoord op je vraag niet gevonden? Stel je vraag dan onderaan deze pagina direct.

Juridische zaken


Wat moet er gebeuren als twee groepen verder willen als één groep?


De volgende stappen moeten worden ondernomen:
1. Contact opnemen met Scouting Nederland
2. Samenvoegen in Scouts Online (formulier aanvragen)
3. De groepsverenigingen fuseren
4. Besluit nemen over en aanpassen van eventuele stichtingen

Zijn wij als Scoutingroep verantwoordelijk voor een lid dat heen en terug naar Scouting reist? Dus mocht het lid wat overkomen, kunnen wij daarvoor aansprakelijk worden gesteld?


Nee, in beginsel niet. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarin dat anders is. Een kind dat normaal gesproken zelfstandig naar huis fietst, kun je niet zo maar laten gaan als hij ziek geworden is of overstuur is. Ook als een opkomst 's avonds een uur uitloopt, rust er een zorgplicht op de kaderleden. Aansprakelijkheid zal over het algemeen echter niet snel aan de orde zijn.

Wat is het huishoudelijk reglement?


Dit is het reglement van de landelijke Vereniging Scouting Nederland, dat geldt voor alle Scoutinggroepen. Hierin staan de regels over hoe groepen, de regio en het landelijk niveau eruit moeten zien, regels over lidmaatschap, trainingen, Scoutfit, geschillen, etc. Het huishoudelijk reglement bestaat al heel lang en is voor het laatst in 2016 bijgewerkt. Klik hier voor meer informatie en downloaden.

Wat is de aansprakelijkheid van bestuursleden van een groepsvereniging of beheersstichting?


In de Memorie van Toelichting op de wetgeving inzake bestuurlijke aansprakelijkheid is als antwoord op kamervragen aangegeven wat 'onbehoorlijk bestuur' onder meer kan zijn. Als voorbeeld: er is een grote brand en nu blijkt dat er geen adequate verzekeringsdekking is. Het ontbreken van adequate verzekeringsdekking is een vorm van onbehoorlijk bestuur en opent de weg tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder.
Moet je nu geen bestuursfuncties meer aanvaarden omdat je (financiële) risico's loopt? Natuurlijk niet, je loopt wel meer en grotere risico's in je leven. Wel is het inderdaad belangrijk om je ervan te vergewissen dat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering loopt. Klik hier voor meer informatie over deze verzekering en het afsluiten hiervan.
Belangrijk is ook dat men zich ervan bewust is dat je niet alleen voor je eigen fouten verantwoordelijk kunt zijn, maar ook de fouten van een ander bestuurslid. Dus geen enkele kennis van penningmeesterschap is onvoldoende argumentatie als er geen controle heeft plaatsgevonden.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?


Bestuurders van een rechtspersoon nemen een taak op zich. Als zij deze taak onbehoorlijk uitvoeren, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor ontstane schade. Dat heet wanbestuur. Hoofdelijk houdt in dat elk van de bestuurders aangesproken kan worden als er sprake is van wanbestuur. Pas als de bestuurder kan bewijzen dat het wanbestuur in het geheel niet aan hem te wijten is, vervalt de aansprakelijkheid.
Besturen is een collectieve verantwoordelijkheid; een functieverdeling in het bestuur is wel relevant, maar ontslaat de overige bestuurders niet van hun verantwoordelijkheid kritisch te zijn. Het is wel verstandig om een verzekering af te sluiten rondom bestuurdersaansprakelijkheid.

Moeten tijdelijke medewerkers (zoals kookstaf op kamp, helpers bij groepsactiviteiten, etc.) lid worden van Scouting Nederland in verband met de verzekering?


Moeten natuurlijk niet, maar het is wel verstandig. Als de medewerker een pan heet water over zijn benen krijgt, met alle gevolgen van dien, is de groep verantwoordelijk voor de financiele gevolgen. Dat kan nogal in de papieren lopen. Maar de beslissing ligt bij de groep die hen meeneemt.

Mag ik zomaar foto’s of video’s waarop leden uit mijn groep staan afgebeeld, posten op de website of social media?


Als het gaat om foto’s van activiteiten bij Scouting heb je te maken met de privacywetgeving, het portret- en auteursrecht. In veel gevallen is het toegestaan foto’s van leden te publiceren in je clubblad, op de groepswebsite of sociale media van de groep als je daar vooraf toestemming voor hebt gehad. Dit kan éénmalig bij inschrijving, mits duidelijk is waar de beelden gepubliceerd worden en voor welk doel beeldmateriaal gebruikt wordt. Men kan de toestemming altijd intrekken.

Je mag foto's (ondanks eventuele toestemming vooraf) echter niet openbaar maken als een redelijk belang van de geportretteerde of diens nabestaanden zich hiertegen verzet. Dat redelijke belang is moeilijk te bepalen (in het infoblad Portretrecht lees je daarover meer).

Wees altijd voorzichtig met het plaatsen van beelden van je jeugdleden. Gebruik bijvoorbeeld geen foto's in badkleding of beelden die als gênant kunnen worden ervaren. En plaats je kampfoto's liefst op een pagina waar alleen genodigden bij kunnen. Realiseer je dat die genodigden een kopie kunnen maken van de foto’s en deze ook weer zelf verder kunnen verspreiden. Ter bescherming van je jeugdleden raadt Scouting Nederland je aan om zo secuur mogelijk om te gaan met het publiceren van foto’s. Voor meer informatie kijk je in het infoblad Portretrecht en op Scouting.nl/privacy.

Kunnen we aansprakelijkheid afdekken?


Er geldt voor Scoutinggroepen en -rechtspersonen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor de leden van Scouting Nederland geldt een secundaire aansprakelijkheidsverzekering. Secundair, omdat altijd eerst de eigen verzekering moet worden aangesproken. Voor bestuurders is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze is niet standaard. Klik hier voor meer informatie.
De verzekeringen dekken de financiële gevolgen van aansprakelijkheid af. Er blijft altijd een niet af te dekken mate van aansprakelijkheid, bij moedwillig schade veroorzaken of behoorlijk onzorgvuldig gedrag.

Hoe gaat het oprichten van een nieuwe groep in z'n werk?


Een nieuwe groep kan zich melden bij het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland. Je krijgt dan een informatiebrochure over hoe je dat aanpakt. Je krijgt tevens modelstatuten voor de groepsvereniging. Daarmee ga je naar een notaris, die samen met het bestuur de oprichting van de vereniging realiseert. Klik hier voor meer informatie over dit proces.

Hoe ga ik om met oudervertegenwoordiging in de groep?


Oudervertegenwoordigers zijn er om de jeugdleden te vertegenwoordigen in de groepsraad. Elk lid moet namelijk op de één of andere manier toegang hebben tot de ledenvergadering (groepsraad). Dat kan volgens de wet op twee manieren: ze zijn allemaal onderdeel van de groepsraad óf er is een afvaardiging. Bij Scouting werken we met afvaardiging voor de jeugdleden.
Die afvaardiging wordt gekozen door de leden en úit de leden. Bij volwassenen gaat het er dus om dat één of meer van die leden daadwerkelijk mee praat of mee praten. Bij minderjarigen wordt die rol vervuld door hun wettelijke vertegenwoordigers, de ouders dus.
Een leidinggevende kan niet de afvaardiging voor de jeugdleden zijn, omdat hij zelf geen jeugdlid of ouder is. Daarop is één uitzondering: als de leidinggevende toevallig ook ouder is, kán hij of zij door de leden ook als afgevaardigde worden aangewezen. Houd in dat geval in de gaten dat die persoon twee petten op heeft: hij vertegenwoordigt zichzelf als leidinggevende, maar óók alle jeugdleden die hem hebben gekozen! En toch heeft hij maar één stem. Een moeilijke rol dus en daarom wordt dit ook afgeraden.
De verkiezing van de afvaardiging is aan de leden zelf, zij kiezen iemand. Het bestuur regelt de mogelijkheid van die verkiezing (ouderavond, boerenkoolmaaltijd, speciale bijeenkomst, etc.). Je kunt die keuzevrijheid niet beperken met een afspraak dat ze een leidinggevende aanwijzen: ze moeten zichzelf vertegenwoordigen!
Voor de volledigheid: binnen Scouting is er één vertegenwoordiger per leeftijdsgroep. Dus voor alle welpen, ook al heb je meer welpenspeltakken, één ouder.
Een oudervertegenwoordiger is lid van de groep en daarmee van Scouting Nederland. De verdere regels over de oudervertegenwoordiging vind je in de statuten van je groepsvereniging en in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

Waarom mag je niet naar het Burgerservicenummer vragen in het gezondheidsformulier?


Steeds vaker wordt het Burgerservicenummer (BSN) gebruikt voor identificatie. Het is echter niet toegestaan als organisaties zoals Scouting deze nummers bij burgers opvragen en opslaan. Mocht een bezoek aan de spoedeisende hulp nodig zijn, waarbij naar het BSN gevraagd wordt, dan mag zonder een BSN geen hulp geweigerd worden. Het slachtoffer of de ouders hebben de mogelijkheid zich later alsnog te identificeren.


Groepsvereniging


Wie is waarvoor aansprakelijk in de groepsvereniging (met beheerstichting)?


De vereniging is aansprakelijk voor groepsaangelegenheden. Bij het bestaan van een beheerstichting is deze aan te spreken voor de beheertaken die zij op zich heeft genomen. Bestuurders van beide rechtspersonen zijn aansprakelijk bij wanbestuur. Iedereen heeft altijd een mate van wettelijke aansprakelijkheid.

Welke kosten komen er bij kijken als we een groepsvereniging en een beheerstichting hebben?


Voor elke rechtspersoon zijn er kosten voor het lidmaatschap bij de Kamer van Koophandel. Als er gekozen wordt voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, moet deze voor elke rechtspersoon apart worden afgesloten.

Wat zijn de opties voor een bestaande stichting?


Standaard is er voor gekozen de bestaande stichting om te vormen naar een beheerstichting door een statutenwijziging. Sommige groepen kiezen er echter voor liever alleen als groepsvereniging door te gaan, zonder stichting. Het gaat dan om groepen waar er geen eigen gebouw in de stichting zit of komt en die een klein vermogen hebben. In dat geval is de tweede optie ontbinding van de stichting. Beide opties vinden plaats naast de oprichting van de groepsvereniging. Er is ook de wettelijke mogelijkheid om de stichting om te zetten naar een vereniging.

Wat zijn de mogelijke bestaande situaties van een groep?


Er zijn vier mogelijke bestaande situaties:
1. Groepsvereniging
2. Groepsvereniging en een beheerstichting
3. Groepsvereniging, die samen met andere groepsvereniging een overkoepelende beheerstichting delen
4. Groepsvereniging met banden met een niet-Scoutingstichting (bijvoorbeeld een kerk)

Wat is een registergoed (art. 8 lid 3 vereniging en 9 lid 1 stichting)?


Een registergoed is een goed dat volgens de wet moet worden ingeschreven in bepaalde registers: grond, huizen, schepen, vliegtuigen. Door de inschrijving kan iedereen zien aan wie het toebehoort en of er een ander zakelijk recht (bijvoorbeeld een hypotheek) op rust.

Wat heeft het huishoudelijk reglement met de groepsvereniging te maken?


Met de komst van het huishoudelijk reglement in 2005 is de formele vereniging voor een groep mogelijk geworden. Deze juridische vorm wordt beschreven in hoofdstuk 1. Het was wenselijk dat alle groepen deze best passende vorm zouden krijgen. Daarom is er besloten tot dit project.

Wat betekent 'dienstverband' in artikel 7 lid 3 van de statuten?


In dat geval is er iemand in loondienst voor de vereniging.

Wat als we de stichting willen ontbinden?


De beslissing om een stichting te ontbinden, hangt vooral ook samen met de volgende vragen:
- Is er sprake van een eigen pand of het voornemen een eigen pand te gaan bouwen?
- Zijn er lopende huurovereenkomsten die bij wijziging van de rechtspersoon zouden kunnen veranderen?
- Kunnen er consequenties zijn voor de subsidieverstrekking bij wijziging van de rechtspersoon?
Van het ministerie van Financiën heeft Scouting Nederland een vrijstelling gekregen voor overdracht van bezittingen van de stichting naar de vereniging. Indien je de stichting wilt ontbinden, kan dit kenbaar gemaakt worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien de groep op de juiste manier aangemeld is geweest, zal deze op termijn van de notaris een pakket ontvangen voor de ontbinding. Oprichting van de groepsvereniging kan ondertussen gewoon doorgaan!

Verklaring Omtrent Gedrag

Is een VOG aanvragen verplicht?


Ja, een VOG aanvragen is verplicht.
Scouting Nederland heeft het aanvragen van een VOG voor nieuwe leidinggevenden en bestuursleden verplicht gesteld. In het huishoudelijk reglement is de verplichting opgenomen om een VOG aan te vragen voor kaderleden en buitengewone leden. Dit betekent dat wanneer iemand voor de eerste keer binnen Scouting in functie treedt, het bestuur op lokaal, regio- of landelijk niveau van deze persoon een VOG moet vragen, voordat hij of zij kan worden benoemd. Er zijn geen uitzonderingen.
In het huishoudelijk reglement is de VOG-verplichting opgenomen voor alle kaderleden en buitengewone leden. Dit zijn alle volwassenen binnen de vereniging, ongeacht of deze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. Dus niet alleen voor leiding, maar ook voor bestuursleden, trainers, organisatoren, materiaalmeesters, vrijwilligers op kampeerterreinen en plusscouts moet een VOG worden aangevraagd. Bekijk ook het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag.

Hoe vraag ik een VOG aan?


Het aanvragen van een VOG kan op twee manieren. Bij het gemeentehuis met een papieren aanvraagformulier (let op: niet gratis!) en een digitale aanvraag met behulp van DigiD (gratis). Lees meer in het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag.

Kan ik ook niet-digitaal een VOG aanvragen?


Je kunt ook nog steeds op de 'oude manier' een VOG aanvragen via het Gemeenteloket door gebruik te maken van de formulieren die je kunt printen van de website van Justis. Echter, deze aanvraag is duurder dan de digitale aanvraag en de vrijwilliger moet zelf naar het gemeentehuis. Je krijgt alléén het bedrag van de digitale aanvraag vergoed. De meerkosten van de papieren aanvraag zijn voor eigen rekening.

Moet leiding jonger dan 18 jaar ook een VOG overleggen?


De verplichting om een VOG aan te vragen, is beschreven in artikel 88 en 89 van het huishoudelijk reglement. Uit deze artikelen blijkt dat kaderleden en buitengewone leden een VOG moet overleggen. Artikel 84 en 85 bepalen wat kaderleden en buitengewone leden zijn, samen met artikel 96.
Dat houdt in dat scouts die een functie binnen Scouting hebben tezamen met alle plusscouts een VOG moeten overleggen.
Explorers en roverscouts niet, want dat zijn jeugdleden. Als de explorer of roverscout ook nog een functie heeft bij de groep, de regio of het land, dan zou een VOG wel aan de orde zijn. Ook een minderjarige kan een functie hebben, bijvoorbeeld een 17-jarige beverleidinggevende. Daarmee is deze kaderlid en gelden de bepalingen van artikel 88 ook voor hem of haar. Ook een minderjarige die naast een functie, bijvoorbeeld een 17-jarige beverleidinggevende, ook nog jeugdlid is, moet een VOG aanvragen.

Moet iedere volwassene binnen de groep een VOG overleggen?


De verplichting om een VOG aan te vragen, is beschreven in artikel 88 en 89 van het huishoudelijk reglement. Uit deze artikelen blijkt dat kaderleden en buitengewone leden een VOG moet overleggen. Artikel 84 en 85 bepalen wat kaderleden en buitengewone leden zijn, samen met artikel 96.
Dat houdt in dat scouts die een functie binnen Scouting hebben tezamen met alle plusscouts een VOG moeten overleggen. Daarmee is de stelling: 'volwassen leden moeten een VOG' hebben niet helemaal juist.

 • De meeste wel, maar juist de explorers en roverscouts niet, want dat zijn jeugdleden
 • Als de explorer of roverscout ook nog een functie heeft bij de groep, de regio of het land, dan moet wel een VOG worden overlegd
 • Ook een minderjarige kan een functie hebben, bijvoorbeeld een 17-jarige beverleidinggevende. Daarmee is deze kaderlid en gelden de bepalingen van artikel 88 ook voor hem of haar

Vanaf welke leeftijd kun je een VOG registreren?


In Scouts Online wordt het VOG-tabblad zichtbaar bij vrijwilligers die minimaal 16 jaar oud zijn. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland geeft natuurlijk aan dat vrijwilligers pas vanaf 17 jaar leidinggevende kunnen worden.

Wat is de minimumleeftijd voor het aanvragen van een VOG?


Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland geeft aan dat vrijwilligers vanaf 17 jaar leidinggevende kunnen worden. Omdat in de praktijk blijkt dat er toch behoorlijk wat groepen zijn waarbij 16-jarigen al betrokken zijn als leiding, is in Scouts Online het VOG-tabblad zichtbaar bij vrijwilligers die minimaal 16 jaar oud zijn.
Voor iemand die jonger is dan 16 jaar hoeft geen VOG aangevraagd te worden. De VOG kan niet ingevoerd worden en ook niet worden aangevraagd bij de overheid.

Ik heb al een VOG voor een andere functie binnen Scouting, wat moet ik doen?


Wordt een VOG aangevraagd voor een functie binnen Scouting, dan is deze geldig voor deze functie en de functies die je binnen diezelfde organisatie uitvoert, mits je onafgebroken lid bent. Word je op een ander niveau of binnen een andere organisatie benoemd, dan moet je een VOG aanvragen voor die functie en organisatie.
Het staat het organisatieonderdeel vrij opnieuw een VOG te verlangen. Als een nieuwe functie bijvoorbeeld een penningmeestersfunctie betreft en het is niet duidelijk of bij de reeds afgegeven VOG ook dit aspect in de screening meegenomen is, kan het verstandig zijn opnieuw een VOG te verlangen.
Ben je een tijdje geen lid geweest van de vereniging, dan zul je bij het aanvaarden van een nieuwe functie wel weer een VOG moeten overleggen.

Wie vraagt de VOG aan en op welke wijze registreer je een VOG?


In Scouts Online kun je registeren of voor een vrijwilliger een VOG is afgegeven. Gegevensbeheerders van andere organisatieonderdelen waar de vrijwilliger actief wil worden, kunnen zo zien of iemand al een VOG heeft en zo ja, voor welke aspecten.
Zodra de VOG door de overheid aan de desbetreffende persoon is toegestuurd, moet deze de VOG aan het bestuur geven. De secretaris of gegevensbeheerder registreert de VOG. Registreer je niets, dan zal de vrijwilliger bij een volgende functie weer een VOG moeten aanvragen. Het organisatieonderdeel bewaart de afgegeven VOG in haar administratie. Meer informatie over het registeren van de VOG in Scouts Online vind je in het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag.

Wat doe ik als iemand wel een VOG heeft waarbij op één of twee functieaspecten gescreend is, en we willen een uitgebreidere VOG aanvragen?


In gevallen waarbij iemand al een VOG heeft, bijvoorbeeld voor functieaspect 1 en 8, en er is een VOG nodig omdat iemand penningmeester of bestuurder wordt, dan zal opnieuw een VOG aangevraagd moeten worden. In deze aanvraag neem je ook de eerder aangekruiste aspecten weer in de screening mee.

Hoe kan het dat ik zoveel mensen heb die nog geen VOG hebben? Alle leiding en bestuur hebben een VOG.


In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat ook andere volwassenen in de groep een VOG moeten hebben. Plusscouts moeten bijvoorbeeld een VOG kunnen overleggen voordat ze geregistreerd worden. Het kan dus zijn dat voor een groot deel van je plusscouts nog geen VOG is aangevraagd.
Scouts Online geeft ook aan als mensen geen geschikte VOG hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn als iemand een VOG heeft met niet alle benodigde functie-aspecten.
Ook kaderleden die voorheen een geldige VOG hadden omdat zij die hadden aangevraagd voor een andere organisatie binnen Scouting, komen nu voor in het overzicht van leden zonder geldige VOG. In de landelijke raad van december 2014 is afgesproken dat alle kaderleden een VOG moeten hebben voor iedere afzonderlijke organisatie waarin zij actief zijn. Een VOG van een regio geldt nu bijvoorbeeld niet meer voor de groep of andersom.

Waarom moeten ook plusscouts een VOG hebben, ze komen bij onze groep toch niet met kinderen in aanraking?


In 2005 is afgesproken dat alle kaderleden en alle buitengewoon leden een VOG moeten kunnen overleggen. Er is natuurlijk een groter risico als volwassenen met kinderen in aanraking komen. Maar ook andere vrijwilligers en volwassen leden (zoals plusscouts) die niet direct leidinggeven, lopen rond bij de groep, helpen met groepsactiviteiten, etc. Daarnaast maken de maatschappij en de media geen onderscheid op het moment dat iemand een misstap begaat en daarom is gekozen voor de meest veilige weg: er wordt geen onderscheid gemaakt en alle vrijwilligers binnen Scouting moeten een VOG overleggen.

Hoe registreer ik een VOG in Scouts Online en hoe krijg ik deze vergoed?


Een VOG kun je als vrijwilliger van Scouting gratis online aanvragen. Zodra je een VOG hebt overlegd bij het bestuur van je groep, je regio of bij Scouting Nederland, kan de gegevensbeheerder of secretaris de VOG registreren in Scouts Online. Let op: het is niet mogelijk buitenlandse VOG's te registreren.
In het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag lees je hoe je de VOG kunt registreren.

Hoe moeten we omgaan met een huidige vrijwilliger voor wie geen VOG wordt afgegeven door de overheid?


De organisatie waarvoor de vrijwilliger wil werken, ontvangt niet rechtstreeks informatie van de overheid over de VOG. De vrijwilliger ontvangt de VOG of een afwijzing van het ministerie. Gebeurt het laatste, dan kan de vrijwilliger zelf nog bezwaar maken. Een vrijwilliger zal vaak al op voorhand op de hoogte zijn dat er een kans bestaat dat hij of zij geen VOG krijgt, omdat registratie van delicten altijd gebeurt met medeweten van de vrijwilliger. Bij de screening wordt gekeken of het delict het functioneren als vrijwilliger in de weg staat.
Als een vrijwilliger geen VOG overlegt aan de groep kan dat globaal dus twee dingen betekenen:
1. Hij of zij heeft de aanvraag die de groep heeft klaargezet niet geaccordeerd of is dit vergeten
2. Hij of zij heeft wel een aanvraag geaccordeerd maar, krijgt geen VOG

In beide gevallen zal de vrijwilliger moeten melden aan de groep dat er geen VOG overlegd kan worden. Is het reageren op het aanvraagverzoek vergeten, dan kan een nieuw verzoek klaargezet worden. Wil de vrijwilliger de aanvraag niet doorzetten, dan zal een gesprek noodzakelijk zijn.
De vrijwilliger die geen VOG krijgt of deze niet wil aanvragen, kan hier zelf een conclusie aan verbinden en ervoor kiezen het lidmaatschap op te zeggen. Het lijkt in ieder geval verstandig dat de vrijwilliger een gesprek aangaat met het bestuur.
Heb je als groep meer functiecategorieën aangekruist en het niet krijgen van een VOG is veroorzaakt door bijvoorbeeld een financieel delict in het verleden, dan hoeft er niets aan de hand te zijn. Je kunt dan een nieuwe VOG aanvragen zonder op dit item te laten screenen. Realiseer je dan als groep wel, dat je deze persoon beter niet met geld kunt laten omgaan.
Is de VOG niet verkregen, omdat er een zedendelict gepleegd is, dan betekent dit dat je afscheid moet nemen van de vrijwilliger. We accepteren binnen Scouting geen veroordeelde zedendelinquenten. Ook bij andere jeugdorganisaties zal de persoon als het goed is geweerd worden.

Hoe ga ik om met een vrijwilliger die een buitenlandse nationaliteit heeft en niet in Nederland in de gemeentelijke basisadministratie bekend is?


De VOG is slechts een screening bij de deur. Als iemand een VOG gekregen heeft (en actief wordt) en vervolgens over de schreef gaat, dan hoort de organisatie dat niet actief. Er is dus nog geen sprake van continue screening. In veel gevallen zullen de contacten binnen een groep dusdanig zijn dat het wel bekend wordt als een vrijwilliger in de fout gaat en veroordeeld wordt. Is sprake van een veroordeling voor zeden, dan is dat voldoende reden om iemand uit het lidmaatschap te ontzetten. Laat dit dan ook aan Scouting Nederland weten, want dat maakt het mogelijk dat de persoon ook op een landelijke zwarte lijst geplaatst wordt.

De mogelijkheid bestaat dat een vrijwilliger die over een VOG beschikt, toch over de schreef gaat waarbij justitie een veroordeling registreert die van invloed is op de afgegeven VOG. Krijgt de groep of Scouting Nederland dit te horen?


De VOG is slechts een screening bij de deur. Als iemand een VOG gekregen heeft (en actief wordt) en vervolgens over de schreef gaat, dan hoort de organisatie dat niet actief. Er is dus nog geen sprake van continue screening. In veel gevallen zullen de contacten binnen een groep dusdanig zijn dat het wel bekend wordt als een vrijwilliger in de fout gaat en veroordeeld wordt. Is sprake van een veroordeling voor zeden, dan is dat voldoende reden om iemand uit het lidmaatschap te ontzetten. Laat dit dan ook aan Scouting Nederland weten, want dat maakt het mogelijk dat de persoon ook op een landelijke zwarte lijst geplaatst wordt.

Groepsraad, regioraad en landelijke raad

Hoeveel procent van de leden van de groepsraad moeten aanwezig zijn om een geldige stemming te kunnen houden en daarmee besluiten te kunnen nemen?


In het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland staat in artikel 18 dat besluiten in een Groepsraad met een gewone meerderheid van stemmen wordt genomen. De statuten van je groepsvereniging bepalen daarnaast waarschijnlijk dat tenminste de helft van de leden van de groepsraad aanwezig moet zijn.Als er niet voldoende leden aanwezig zijn kan er een tweede vergadering worden gehouden, waar geen minimum voor geldt. In die tweede vergadering is voor een besluit een meerderheid van de aanwezige leden voldoende. Voor een paar bijzondere besluiten geldt soms een ander minimum, dit vind je in de statuten van jouw groep.

Waar kan ik de stukken van de landelijke raad en kleine vlootraad terugvinden?


De stukken van de landelijke raad vind je op de pagina Landelijke raad, die van de kleine vlootraad zijn hier te vinden.

Mag het stichtingsbestuur beleid en regels opstellen omtrent het gebruik van het gebouw door speltakken?


Aangezien de stichting doorgaans beheerder is van het gebouw en zij ook de verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het gebouw, kan zij daaromtrent beleid en regels opstellen. Natuurlijk is het wel zaak dat de regels passen binnen het beleid en de afspraken die er gelden tussen de stichting en de groepsvereniging. Het stichtingsbestuur mag het draaien van de groepen niet onmogelijk maken, maar mag zeker wel een gedegen besluit nemen ten aanzien van het gebouw, indien dat in haar beheer is.

Kan ik mij digitaal abonneren op de stukken van de landelijke raad?


Nee, dat is niet mogelijk. Na publicatie van de stukken, doorgaans ongeveer vier weken voor de landelijke raad, zijn de stukken voor iedereen te downloaden vanaf de website.
De stukken zijn te vinden onder Landelijke raad op www.scouting.nl.

Is lidmaatschap verplicht voor alle leden van de groepsraad, bijvoorbeeld ouders?


Ja, iedereen die actief is binnen een verenigingsonderdeel (bijvoorbeeld een groep) van Scouting Nederland, moet lid zijn. Dit geldt ook voor ouders die zitting nemen in de groepsraad.

Is er een minimumleeftijd voor leden van de kascommissie van een groep?


In paragraaf 5.3 van het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland zijn leeftijdsgrenzen gegeven. Voor de kascommissie is niets bepaald. Er is dus geen minimumleeftijd.

Ook een minderjarige (bijvoorbeeld een 17-jarige leidinggevende) kan dus in de kascommissie worden benoemd. Voorwaarde is wel dat hij 'met het oordeel des onderscheids' kan handelen.

Hoe moeten wijzigingen in het bestuur geformaliseerd worden?


Van een bestuurswijziging moet melding worden gemaakt bij de Kamer van Koophandel waar de vereniging en stichting ingeschreven staan. Vervolgens dient de wijziging te worden doorgevoerd in Scouts Online (functie(s) beëindigen cq. toewijzen).

Heeft een bestuurder van de stichting stemrecht in de groepsraad?


Een bestuurslid uit het stichtingsbestuur van een groep heeft in principe geen zitting in de groepsraad. Desgewenst mag een bestuurslid, met goedkeuring of op vraag van de groepsraad, wel aanwezig zijn bij de groepsraad. Het bestuurslid heeft echter geen stemrecht in de groepsraad.

Scouts Online


Ik kan (nog) niet inloggen, wat moet ik doen?

Als je nog geen account hebt, of je weet je accountgegevens niet meer, dan kun je die via onderstaande links aanvragen of herstellen. 

Mijn adres klopt niet meer, hoe kan ik dit wijzigen?

Log-in op Scouts Online en ga naar 'Mijn Scouting' en vervolgens naar 'Mijn adressen'. Voeg eerst je nieuwe adres toe door op de button 'Adres toevoegen' te klikken. In het overzicht van je adressen zie je vervolgens je oude en nieuwe adres(sen) staan. Klik op de straatnaam van het adres dat je wilt verwijderen. Klik rechtsonderin op 'Meer...' en vervolgens op 'Adres verwijderen'. Je kunt alleen een adres verwijderen als er minimaal één adres over blijft en dat nieuwe adres is geselecteerd onder 'Mijn basisgegevens'.

Wat is een hoofdfunctie in Scouts Online en hoe kan ik een hoofdfunctie wijzigen?

De hoofdfunctie van een lid geeft aan welke functie contributieplichtig is voor de landelijke contributie. De groep of het organisatieonderdeel waar de hoofdfunctie toe behoort, betaalt dus de landelijke contributie voor de betreffende persoon. De overige groepen of organisatieonderdelen waar de persoon lid van is, betalen voor deze persoon dan geen landelijke contributie.

De hoofdfunctie wordt automatisch bepaald door Scouts Online, volgens onderstaande regels:

 • Als het lid één functie heeft, dan is dat de contributieplichtige functie.
 • Als het lid meerdere functies heeft, gelden de volgende regels in deze volgorde:
  • De contributieplichtige functie ligt in de laagste organisatie van laag naar hoog: lokale groep, plusscoutskring, regio, steunpunt, landelijke organisatie.
  • Als het lid één functie heeft in een laagste organisatie, dan is dat de contributieplichtige functie.
  • De contributieplichtige functie ligt in de laagste speleenheid, van laag naar hoog: bevers, welpen, scouts, explorers, roverscouts, plusscouts, team, bestuur.
  • Als het lid één functie heeft in een laagste speleenheid, dan is dat de contributieplichtige functie.
  • De contributieplichtige functie is de functie met de oudste startdatum.
  • Als het lid één functie heeft met de oudste startdatum, dan is dat de contributieplichtige functie.
  • De contributieplichtige functie is de functie met het laagste unieke database id.

Het is wel mogelijk om je standaardrol (de functie waarmee je inlogt in Scouts Online) te wijzigen. Je standaardrol is niet hetzelfde als je hoofdfunctie. Dat doe je in het menu dat getoond wordt als je met de muis over je huidige rol rechtsboven in het scherm beweegt. Er is dan een optie 'standaardrol'. Klik op deze optie en je kunt je standaardrol selecteren uit al jouw functies.

Hoe kan ik mijn standaardrol wijzigen?

De functie waarmee je inlogt in Scouts Online en die automatisch geselecteerd wordt, is je standaardrol. Je standaardrol is niet hetzelfde als je hoofdfunctie (contributieplichtige functie). Je wijzigt je standaardrol via het menu dat getoond wordt als je met de muis over je huidige rol rechtsboven in het scherm beweegt. Er is dan een optie 'standaardrol'. Klik op deze optie en je kunt je standaardrol selecteren uit al jouw functies.

Waarom zijn er verschillende rollen (functies) te zien en wat houdt dat in?

Je rol (of functie binnen een organisatie) is gekoppeld aan permissies in Scouts Online. Zo zie je als leiding alleen de leden van je eigen speltak, maar kun je als bestuurslid meer zien over de gehele groep. Door rechtsbovenin op je naam te klikken, kun je switchen tussen rollen. Onder 'Mijn instellingen' in ditzelfde menu, kun je je standaard rol selecteren. Deze standaard rol wordt automatisch gekozen als je inlogt.

Naast een standaardrol die je zelf kunt kiezen, bepaalt het systeem automatisch een hoofdfunctie. De hoofdfunctie is de contributieplichtige functie en kan niet handmatig worden gewijzigd. 

Hoe kan ik een lid overvliegen in Scouts Online?

Het overvliegen van leden gebeurt vanuit het ledenoverzicht van de betreffende speleenheid. Volg de volgende stappen om het leden te laten overvliegen:

 • Kies ‘Organisatie’ en dan menu ‘Speleenheden’ onder de groepsnaam.
 • Kies de speleenheid waar de leden nu in zitten.
 • Kies de tab/link ‘Leden’ in het menu boven de speleenheidgegevens.
 • Vink de leden aan die je wilt laten overvliegen, (de vinkjes kunnen in de eerste kolom van de lijst gezet worden).
 • Kies onderaan in de lijst bij Uitvoeren,  ‘Overvliegen’ (staat standaard op mail sturen).
 • Klik op de knop Uitvoeren.
 • Hierna komen er schermen waarin je de nieuwe speltak kunt selecteren en eventueel de functie. Dit wijst zich vanzelf. 

Bekijk voor meer informatie de basishandleiding Scouts Online.

Waarom kan ik als secretaris of gegevensbeheerder het e-mailadres van een lid niet wijzigen?

In bepaalde gevallen is het voor secretarissen en/of gegevensbeheerders niet mogelijk het e-mailadres van een lid te wijzigen. Dit is het geval bij leden die actief zijn in meer dan één groep of organisatieonderdelen. Dit heeft direct te maken met het feit dat het mogelijk is een inlogaccount te 'kapen' als je het e-mailadres van iemand kunt wijzigen en zijn of haar geboortedatum weet. Leden die alleen lid zijn van jouw eigen organisatie (groep, regio of team) hebben per definitie minder rechten dan jij in Scouts Online. Op het moment dat iemand echter lid is van meerdere organisaties, dan kan het zo zijn dat het betreffende lid op basis van zijn/haar andere functie(s) veel meer rechten heeft in Scouts Online dan jijzelf.

Neem als voorbeeld een helpdeskmedewerker die inzicht heeft in alle leden van Scouting Nederland. Als een helpdeskmedewerker ook actief is als kaderlid in één van jouw speleenheden dan kan jij door het account te kapen van deze persoon toegang krijgen tot data in Scouts Online waar je op basis van je eigen functies geen toegang toe zou mogen hebben.

Natuurlijk zou 99% van de gegevensbeheerders en secretarissen het niet bedenken om deze mogelijkheid te misbruiken. Echter, er moet rekening gehouden worden met die 1% (of nog minder) van de mensen die hier wel misbruik van zou willen maken. Omdat het erg lastig is om exact te bepalen wanneer een persoon meer rechten in Scouts Online heeft dan de persoon die zijn e-mailadres wil wijzigen, is besloten de controle heel basaal te houden. Is een persoon dus lid van meer dan één organisatieonderdeel, dan kan alleen hij/zij zelf of de secretaris/gegevensbeheerder van het hoogste organisatieonderdeel het e-mailadres aanpassen. Omdat dit soms problemen geeft, heeft de helpdesk ook de mogelijkheid het e-mailadres van deze mensen aan te passen. Stuur daarvoor een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik wil graag beter leren werken met Scouts Online. Zijn er trainingen?

Ja, jaarlijks zijn er verspreid in het land diverse trainingen. Houd @-scout in de gaten voor de actuele data. Indien er een training bij jou in de buurt is, ontvang je hiervan ook bericht. De actuele trainingen kun je terugvinden in Scouts Online onder 'Vrijwilligers' - 'Inschrijven trainingen'.

Hoe werkt de Scoutingloterij in Scouts Online?

Alles over het bestellen van loten vind je in de daarvoor beschikbare handleidingen. Er is een korte handleiding over het bestellen van loten en een handleiding over het afsluiten van de loterij.

Hoe werkt de incasso van de contributie via Scouts Online?

Er zijn verschillende vormen van contributie en incasso's. Zo is er de regiocontributie en landelijke contributie, maar kun je als penningmeester ook alle financiële zaken van je groep regelen in Scouts Online met de financiële module. Voor deze modules zijn uitgebreide handleidingen beschikbaar:

Als ik ben ingelogd in Scouts Online, waar ben ik dan nog meer ingelogd?

Als je inlogt op één van de websites van Scouting Nederland, waaronder Scouts Online, ben je automatisch ingelogd op alle andere Scouting Nederland websites. Sommige groepen en regio's maken gebruik van dezelfde log-in-functionaliteit. Je kunt daar dan ook automatisch ingelogd zijn. Je kunt hier meer over vinden op https://login.scouting.nl 

Waarom zie ik een training of evenement van mijn groep of regio niet in het overzicht met alle activiteiten?

Alleen als er door de beheerder van de activiteit een doelgroep gespecificeerd wordt, kan de activiteit getoond worden in het overzicht. Veelal zal een inschrijflink gecommuniceerd worden door de organisator. Gebruik deze link dan om je in te schrijven, of vraag de link op bij de organisatie.

Wat is het verschil tussen een lid aanmelden en een lid registreren?

Met het aanmelen van een lid wordt een lid nog geen lid van Scouting Nederland, maar een aantal gegevens worden al wel in Scouts Online geplaatst. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij het hanteren van een wachtlijst, of als een lid zich aangemeld heeft maar eerst een aantal keer vrijblijvend komt kijken bij de groep. Een lid registreren is het daadwerkelijk lid maken van een persoon. Aangemelde leden kun je via het overzicht selecteren en vervolgens registreren, zodra ze daadwerkelijk besluiten lid te worden.

Kan ik leden van mijn groep mailen via Scouts Online?

Ja, het is mogelijk om de leden van je groep en/of speltak(ken) te mailen via Scouts Online. Afhankelijk van je rol en de daarbijbehorende permissies kun je naar een speltak of naar bijvoorbeeld de hele groep mailen. Je kunt via het menu 'Organisatie' direct leden van je speleenheid of organisatie mailen door te klikken op 'E-mail sturen'. Het is ook mogelijk om vanuit het ledenoverzicht ('Leden' of 'Aangemelde leden'), leden te selecteren en via de dropdown onderaan de pagina te kiezen voor mailen.

Kan ik bijlages versturen via de mailoptie in Scouts Online?

Nee, het is vanuit technisch- en veiligheidsoogpunt helaas niet mogelijk om bijlages mee te sturen via Scouts Online. We adviseren je je bijlage als download beschikbaar te stellen via de groepswebsite of bijvoorbeeld via http://scouting.wetransfer.com. De link kun je vervolgens in je e-mailbericht plakken.

Waarom moet akkoord worden gegeven op het huishoudelijk reglement bij het inschrijven van een lid en waarom moet een lid daarop gewezen worden?

Scouting Nederland vindt het belangrijk dat al haar leden op de hoogte zijn van het huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement staat beschreven hoe scouts binnen de vereniging met elkaar omgaan. Oftewel, wat zijn de rechten en plichten van de leden?

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur dat alle leden (jeugd- en kaderleden) en/of hun wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte zijn van het bestaan van het huishoudelijk reglement en hoe ze kennis kunnen nemen van de inhoud. Als secretaris of gegevensbeheerder ben je in deze de vertegenwoordiger van het bestuur en daardoor (mede)verantwoordelijk voor deze opdracht.

Het is aan de groep om te bepalen hoe deze opdracht geïmplementeerd wordt. Je kunt een verwijzing naar het huishoudelijk reglement opnemen op het inschrijfformulier, maar je kunt er ook voor zorgen dat er altijd een exemplaar ter inzage ligt in het Scoutinggebouw of het expliciet bespreken met nieuwe leden. Het is daarbij goed mogelijk om daarin nog een verschil te maken tussen kader- en jeugdleden. Het huishoudelijk reglement is voor iedereen als download beschikbaar.


Communicatie


Waar vind ik Scoutingtemplates voor mijn website?

Speciaal voor Scoutinggroepen, regio's, steunpunten en evenementen zijn er websitetemplates ontwikkeld voor het open source content management systeem (CMS) Joomla! Je kunt deze templates downloaden en naar wens configureren. In de downloadfile zit ook een installatiehandleiding.

Groepen, regio's, steunpunten en evenementen kunnen gebruik maken van webhosting met een standaard Joomla! installatie. Ga voor meer informatie naar deze pagina.

Voor vragen over webruimte, Joomla! en de installatie of het gebruik van het template neem je contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Waarom staat de naam van een andere scout op het Scouting Magazine?

Bij de selectie uit Scouts Online wordt per adres één Scouting Magazine verstuurd. Wonen er meer scouts op dit adres, dan komt er één van de namen (willekeurig) op de wikkel te staan. Dit betekent niet dat het Scouting Magazine alleen voor de geadresseerde is, maar voor alle scouts op het betreffende adres. Doorgeven maar dus!

Waarom krijg je maar één Scouting Magazine per adres?

Vanuit milieuoogpunt en om kosten te besparen, is ervoor gekozen per adres één exemplaar te versturen. Aangezien het Scouting Magazine alle informatie voor alle speltakken en voor vrijwilligers bevat, zou het zonde zijn om meerdere dezelfde magazines per adres te versturen. Het Scouting Magazine kan door de scouts op hetzelfde adres aan elkaar doorgegeven worden.

Kan ik zelf ook bijdragen aan het Scouting Magazine?

Natuurlijk kan dat, graag zelfs! Het Scouting Magazine wordt vóór scouts, maar ook dóór scouts gemaakt. Het is dan ook de bedoeling dat vele enthousiaste Scoutinggroepen en -vrijwilligers meewerken aan het Scouting Magazine. Dus heeft jouw groep een uitdagende activiteit op het programma staan, ga je zelf een gave reis maken, heb je een bijzondere hobby of heb je iets anders leuks te melden? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wie weet vind je jouw tip terug in het volgende nummer!

Is het mogelijk te adverteren in het Scouting Magazine?

Ja, dat kan. Om een magazine voor leden uit te kunnen geven, is veel geld nodig en iedere advertentie helpt! Voor Scoutinggroepen zijn er speciale prijzen, die op te vragen zijn via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ken je een bedrijf of organisatie die wellicht zou willen adverteren in het Scouting Magazine? Laat dit dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

Ik wil het Scouting Magazine niet meer ontvangen, hoe regel ik dat?

Jammer dat je het Scouting Magazine niet meer wilt ontvangen. Je kunt je afmelden voor het Scouting Magazine via Scouts Online. Ga hiervoor naar www.sol.scouting.nl en log in. Vervolgens klik je op 'Mijn Scouting' en 'Mijn basisgegevens' en daar kun je aanvinken dat je geen Scouting Magazine meer wilt ontvangen.

Let op: wonen er meerdere scouts op jouw adres en wil je helemaal geen Scouting Magazine meer op jouw adres ontvangen? Dan moeten alle scouts op jouw adres in Scouts Online aangeven dat ze geen Scouting Magazine meer willen ontvangen.

Ik heb het Scouting Magazine niet ontvangen, wat nu?

Er wordt per adres één Scouting Magazine verzonden. Vraag dus eerst eens aan de rest van de scouts op jouw adres of zij het Scouting Magazine misschien hebben.

Is het Scouting Magazine echt niet bezorgd? Dat is vervelend. Check eerst even in Scouts Online of je gegevens juist zijn. Dit doe je door in te loggen op www.sol.scouting.nl en vervolgens op 'Mijn Scouting' en op 'Mijn basisgegevens' te klikken. Hier kun je je eigen gegevens zien en aanpassen. Staan je gegevens juist in Scouts Online? Stuur dan even een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef daarin aan dat je geen Scouting Magazine hebt ontvangen.

Hoe duur is het abonnement op het Scouting Magazine?

De abonnementsprijs van het Scouting Magazine is € 25,-. Je ontvangt het Scouting Magazine dan vier keer per jaar. Interesse?  Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Zijn er flyers en folders beschikbaar voor groepen en zoja, waar kan ik die krijgen?

Er zijn veel wervingsmaterialen beschikbaar in de serie Laat je uitdagen! Deze kun je zelf naar wens aanpassen of kant-en-klaar bestellen bij de ScoutShop. Ook is het mogelijk om ze direct professioneel te laten drukken met je eigen groepslogo en gegevens via Scoutingdrukwerk.nl. Alle materialen vind je hier.

Wat is de juiste schrijfwijze van de verschillende Scoutingtermen?

Er is een aantal stijlregels voor de schrijfwijze van verschillende Scoutingwoorden. Om het een beetje makkelijker te maken, is in de huisstijlhandleiding een complete Scoutingwoordenlijst opgenomen. Download de huisstijlhandleiding met daarin de woordenlijst hier.

Wat is @-scout en hoe kan ik @-scout ontvangen?

@-scout is een tweewekelijkse, digitale e-mailnieuwsbrief die wordt verstuurd naar alle kaderleden, bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers van groepen, regio's, steunpunten en landelijke teams en projecten. Ontvang je nog geen @-scout en wil je die wel krijgen? Meld je dan aan via deze pagina, waar je @-scout ook kunt teruglezen.

Waar vind ik Scoutinglogo's en andere huisstijlonderdelen?

Scouting Nederland logo's vind je  hier. Wil je weten hoe je het logo hoort te gebruiken en welke vormgevingselementen er nog meer tot je beschikking staan en wat je er precies mee kunt doen? Download de huisstijlhandleiding.

Waar vind ik kleurcodes voor drukwerk of mijn website?

In de huisstijlhandleiding van Scouting Nederland zijn alle kleurcodes te vinden die behoren tot de huisstijl. CMYK gebruik je voor drukwerk, RGB voor gebruik op beeldschermen en de # HEX code voor websites. Download de huisstijlhandleiding.

Mag je Scoutinglogo's zomaar gebruiken en zo ja, hoe dan?

Voor Scoutingdoeleinden mag je natuurlijk Scoutinglogo's gebruiken. Er is echter wel een aantal regels en richtlijnen. Deze regels en richtlijnen staan beschreven in de huisstijlhandleiding. Het is belangrijk dat je het logo op de juiste manier gebruikt én dat je het meest actuele logo gebruikt. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid en professionaliteit van Scouting.

Alle logo's, in verschillende bestandsformaten, zijn te downloaden vanaf deze website. Om direct naar de downloads te gaan klik je hier. Het is niet verstandig logo's te gebruiken die je kunt vinden via bijvoorbeeld Google. Vaak zijn deze logo's van lage kwaliteit en regelmatig duikt er nog een oude variant van het logo op.

Mag een groep, regio of Scouting Nederland gebruik maken van adresgegevens van leden om met hen te communiceren?

Dat mag, maar wel beperkt. Naast de strenge wet- en regelgeving omtrent privacy en bijvoorbeeld OPT-In/OPT-Out, wordt er binnen Scouting grote waarde gehecht aan het secuur omgaan met de gegevens van leden. Dit om te voorkomen dat leden overspoeld worden met informatie. Wil je hierover meer informatie kijk dan op www.scouting.nl/privacy.

Scoutcard


Welke functie staat er op mijn Scoutcard?


De functie die op je Scoutcard staat, is je hoofdfunctie binnen Scouting. Dit is de functie waarvoor je contributieplichtig bent.

Waarom krijg ik geen plastic Scoutcard meer?


Het landelijk bestuur heeft besloten de Scoutcard niet meer in de plastic vorm te realiseren. Dit besluit is ook in de landelijke raad besproken en is terug te vinden in de raadsstukken van december 2011. Het besluit is genomen vanuit een milieu- en kostenoogpunt, maar ook om beter aan te sluiten bij de doelgroep. Daarom is het ook mogelijk een eigen QR-code te laten genereren en zo de Scoutcard een persoonlijk tintje mee te geven.

Kan ik als gegevensbeheerder ook alle Scoutcards van mijn groep in één keer downloaden?


Nee, dat kan helaas niet.

Ik wil mijn Scoutcard downloaden, maar ik weet mijn lidnummer niet. Hoe kom ik daarachter?


Om een Mijn Scouting-loginaccount aan te maken, heb je geen lidnummer meer nodig. Vul je gegevens in op deze pagina en de rest van je gegevens worden automatisch opgezocht, zodat je een account aan kunt maken.

Ik kan mijn Scoutcard niet downloaden of printen. Hoe kom ik toch aan een Scoutcard?


In dit geval kun je het beste je gegevensbeheerder of groepssecretaris vragen de kaart voor je te printen.

Scoutingportal (Magazine, App, Drukwerk)


Wat zijn de afmetingen van het magazine?


De afmetingen van het magazine zijn 170 x 245 mm met een afloop van 3 mm rondom.

Wat is bij het bewerken van het magazine het verschil tussen redacteur en hoofdredacteur?


Een hoofdredacteur kan alle pagina's bewerken en ook goedkeuren. Een redacteur krijgt paginarechten voor één of meerdere specifieke pagina's van de hoofdredacteur en kan alleen die pagina's bewerken en kan pagina's niet goedkeuren.
Door als hoofdredacteur op een magazine te klikken en naar 'redactie' te gaan kan een redactie worden samengesteld. Deze kan bestaan uit bestaande of nieuwe gebruikers in de portal. Let op: er moet altijd één hoofdredacteur zijn om het magazine te kunnen bewerken en te kunnen goedkeuren.

Ik zie wel een magazine, maar kan dit niet aanpassen, hoe kan dit?


Je hebt dan waarschijnlijk niet de rechten van hoofdredacteur. Als redacteur kun je alleen artikelen bijdragen, maar niet het gehele magazine van de groep wijzigen. De contactpersoon communicatie van je groep die het hoofdaccount beheerd, kan je de juiste rechten als hoofdredacteur toewijzen.

Ik heb accountgegevens ontvangen maar geen rechten op het magazine, hoe kan dat?


Je hebt in dit geval waarschijnlijk accountgegevens ontvangen omdat je al een account had in de 'oude' app-portal. Omdat deze systemen nu aan elkaar gekoppeld zijn, heb je nieuwe log-in gegevens nodig. Omdat het niet bij iedere groep zo is, dat iemand die de app beheert, ook het magazine kan bewerken, heb je als app-beheerder niet standaard rechten op het magazine. De secretaris of contactpersoon communicatie heeft voor je groep in dit geval het volledige groepsaccount ontvangen. Hij of zij kan mensen de juiste rechten geven op het beheren van een magazine.
Heb je gegevens voor je regio, bovenregionale organisatie of landelijk team ontvangen? Dan kun je alleen de app beheren; voor deze organisaties en teams is het (nog) niet mogelijk een eigen magazine te maken.

Wat is het maximale formaat van een afbeelding om te uploaden in de portal?


Een foto mag maximaal 5MB zijn. Zorg wel voor voldoende resolutie (scherpte) in je gebruikte bestanden (liefst 300 dpi). Als richtlijn kun je hiervoor aanhouden dat je foto groter is dan 1 MB. 

Kun je een eigen opgemaakte PDF uploaden als groepspagina's voor het magazine?


Nee, je kunt geen PDF uploaden. Als je het magazine van je groep zelf wilt opmaken in bijvoorbeeld Adobe InDesign of een ander vormgevingsprogramma, dan kun je hier een hoge resolutie JPG exporteren op het juiste paginaformaat (170 x 245 mm met 3 mm afloop rondom). Deze afbeeldingen kun je vervolgens plaatsen in de editor in de portal. Let op: exporteer in InDesign als RGB jpeg. Wij zorgen ervoor dat het uiteindelijke bestand in drukkleuren wordt omgezet. 


Ik ben lid van meerdere groepen, welk magazine krijg ik dan?


Je krijgt het magazine met de middenpagina's van de groep waarbij je contributieplichtig bent. Werkt deze groep niet aan de portal, dan ontvang je het reguliere Scouting Magazine, zonder groepspagina's.

Kan ik het magazine van mijn groep ook downloaden als PDF?


Ja, dat kan. Hiervoor log je in in de portal en klik je op Magazines en het magazine dat je wilt downloaden. Als je op één van de pagina's gaat staan, verschijnen er diverse knoppen, waaronder Downloaden. Klik daarop en download de betreffende pagina.

Wordt de inhoud gecontroleerd door Scouting Nederland?


Nee, de inhoud van de producten die je maakt via de portal wordt niet gecontroleerd door Scouting Nederland. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid van content. Uiteraard wordt bij misbruik van het systeem wel ingegrepen.

Tot wanneer kan ik een pagina aanpassen?


Je kunt een pagina aanpassen tot de deadline van die editie. De deadlines vind je onder Bestuur & organisatie - Communicatie - Portal. Op de deadline moeten alle 4 de pagina's goedgekeurd klaar staan zodat ze gedrukt kunnen worden. Is dit niet het geval, dan worden jouw 4 pagina's niet gedrukt in de betreffende editie.

Kan ik het magazine of de app aanpassen in de huisstijl van mijn groep?


Ja, de vormgeving van zowel het magazine als de app is volledig vrij. Wel staat er voor beide een standaard ontwerp klaar waarmee je zo aan de slag kunt. Je kunt dit personaliseren met eigen logo's en kleuren, maar je kan ook kiezen voor een volledig eigen ontwerp!

Kunnen andere groepen mijn content van het magazine zien?


Nee, andere groepen kunnen de inhoud van jouw pagina's niet bekijken. Wel hebben ze de mogelijkheid om aan jouw groep via de portal toestemming te vragen om content in te zien en om content te plaatsen in hun eigen deel. Dit kan pas na de deadline voor de mei-editie van 2017, want er moet eerst content gegenereerd worden door de groepen die meedoen. Zo kunnen we met alle groepen samen werken aan een gaaf magazine!

Waar kan ik terecht met vragen?


Voor vragen over de portal en de verschillende onderdelen kun je contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het gebruik van de app en het magazine is gratis, komt er nu reclame in mijn app of op mijn pagina's in het magazine?


Nee, we houden dit reclamevrij. Natuurlijk staan er in het gewone magazine soms advertenties van partners van Scouting. Hiervoor worden echter nooit de pagina's van je groep gebruikt. In de app en in het magazine kun je natuurlijk wel als groep een plekje reserveren om je eigen 'sponsors' of relaties zichtbaar te maken.

Wat kost het gebruik van de portal me als groep?


Niets, het gebruik van de portal, de publicatie van een persoonlijk Scouting Magazine of de ScoutingApp is gratis voor je groep. Kies je ervoor om via de portal promotiematerialen te bestellen? Dan betaal je de kosten die daarvoor aangegeven staan in de portal en je rekent direct af via iDeal.

Welke stappen moet ik doorlopen om de ScoutingApp voor mijn groep te publiceren?


Stap 1: Voeg (eventueel) een logo toe aan je app.
Stap 2: Selecteer de items of functionaliteit die je in je app wilt publiceren.
Stap 3: Voeg nieuws, activiteiten en andere content toe. In dit scherm beheer je je app ook na publicatie.
Stap 4: Publiceer je app. Totdat je je app hebt gepubliceerd, wordt jouw groepsapp gevuld met algemene Scouting Nederland content. Let op, als je de app publiceert, wordt er van uitgegaan dat je de app actief gaat gebruiken en ook je achterban verwacht dit van je! Maak dus goede afspraken over het regelmatig updaten van de app.
Stap 5: Maak de app bekend aan de door jouw gekozen doelgroep binnen je groep (leden, ouders, vrijwilligers of allemaal).

Wat als ik niets publiceer voor het Scouting Magazine?


Dan zullen er geen extra pagina's van je groep worden toegevoegd aan het magazine; de leden ontvangen dan het 'standaard' magazine op de mat.

Wat als ik niet aan de slag ga met de ScoutingApp?


Dan kunnen gebruikers die de app downloaden jouw groep al wel vinden én het is leuk als je de app zelf ook vast installeert op je smartphone. De app wordt dan gevuld met algemeen nieuws van Scouting Nederland, totdat je groep zelf besluiten aan de slag te gaan met de app.

Kan een regio, bovenregionaal onderdeel of landelijk team ook een persoonlijk magazine maken?


Nee, dat is niet mogelijk. Alleen groepen kunnen op dit moment een persoonlijk magazine maken en publiceren. Als regio kun je natuurlijk wel je content delen met de groepen zodat ze dit wellicht voor je kunnen plaatsen. Landelijke teams kunnen contact opnemen met Team communicatie voor het delen van hun boodschap.

Kan ik meerdere apps aanmaken?


Voor iedere groep, regio, admiraliteit en steunpunt, is er in basis één app. Daarnaast kan de app ingezet worden voor lokale, regionale en landelijke evenementen. Team communicatie kan een nieuwe app voor je klaarzetten. Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

Hoe kom ik aan log-in-gegevens voor de portal?


De contactpersoon communicatie van je groep heeft de log-in-gegevens ontvangen. Heb je geen contactpersoon communicatie, dan zijn de log-in-gegevens naar de secretaris gestuurd. Via de portal kunnen nieuwe gegevens worden aangevraagd als je je wachtwoord bent vergeten. Het is (nog) niet mogelijk om met je Mijn Scouting-login in te loggen.

Financiën


Wat kan ik als groep doen als ik moeite heb met het innen van contributie en/of er sprake is van wanbetaling?


Als je als groep moeite hebt met het innen van contributie kun je het probleem van twee kanten benaderen. Allereerst kun je kijken naar het financieel beleid in je groep.
Uit ervaring in andere groepen blijkt dat het innen van contributie op basis van automatische incasso (doorlopende machtiging) veel werk uit handen neemt voor de groep en er minder werk is voor de penningmeester die minder vaak herinneringen moet versturen of 'achter de contributie aan moet'. Vaak ontvangen nieuwe leden van een groep in dit geval eenmaal een factuur met daarbij een machtigingsformulier voor een doorlopende machtinging incasso contributie. Verder kun je kijken naar de frequentie waarmee de contributie wordt geïnd. Voor veel mensen is één keer per jaar €120,00 een veel grotere uitgave dan vier keer per jaar €30,00. Daarnaast kun je kijken of het kampgeld in- of exclusief is bij de contributie. Door apart te betalen voor kampen - alleen de kinderen die mee gaan op kamp betalen dan kampgeld - verdeel je de lasten meer over een jaar.
Uiteraard kan het probleem ook bij de 'betaler' liggen. Zo zijn er gezinnen die de contributie niet kunnen opbrengen (minima) en er kan sprake zijn van wanbetaling (men kan het wel betalen, maar verzuimt te betalen). Het is belangrijk je contributie niet af te stemmen op ouders die de contributie niet kunnen opbrengen, daarmee maak je het lastiger rond te komen voor jou als groep, terwijl het maar enkele personen betreft die moeite hebben met het contributiebedrag. Voor hen kun je aankloppen bij de gemeente of speciale fondsen die potjes hebben om kinderen uit minima-gezinnen te helpen hun hobby te bekostigen. Er zijn ook voorbeelden van groepen die zelf een speciaal potje hebben aangelegd voor minima.
Voor wat betreft 'wanbetalers' wijzen we je op voorbeeldprocedures zoals bijvoorbeeld hier beschreven. Het Huishoudelijke Reglement van Scouting Nederland, artikel 114 artikel 2.d.zegt verder dat je lidmaatschap kan stopzetten als een lid niet aan contributieverplichtingen kan voldoen. Dit is uiteraard een uiterste oplossing.
Klik hier voor meer informatie over financieel beleid in je groep.

Kun je btw over de aanschaf van zonnepanelen terugvragen?


Scoutingverenigingen zijn vrijgesteld van het betalen van btw. Dit betekent dat ze geen btw hoeven te betalen over contributie en kampgelden, maar dat ze ook geen btw kunnen aftrekken voor aanschaf van materialen of inhuur van diensten. Scoutingverenigingen en -stichtingen die hun gebouw verhuren, kunnen geen btw in rekening brengen als het gebouw verhuurd wordt aan andere Scoutinggroepen en vergelijkbare sociale instellingen. Dit betekent dat zij ook over investeringen in een pand geen btw terug kunnen vragen. Het is dus niet mogelijk om de btw over de aanschaf van zonnepanelen terug te vragen.

Verzekeringen


Welke aanvullende verzekeringen kan een Scoutinggroep afsluiten en wat wordt er dan verzekerd?

Er zijn diverse aanvullende verzekeringen die een Scoutinggroep kan afsluiten. Op de pagina Verzekeringen voor Scoutinggroepen lees je er alles over.

Welke aanvullende verzekeringen zijn er door Scouting Nederland voor haar leden afgesloten?

Naast de collectieve aansprakelijkheidsverzekering en de collectieve ongevallenverzekering zijn er geen verzekeringen meer die Scouting Nederland voor haar leden heeft afgesloten. Er zijn wel wettelijk verplichte verzekeringen die van belang kunnen zijn voor een Scoutinggroep, deze worden echter door particulieren zelf afgesloten maar als groep is het wel handig enige informatie hierover te hebben:

 • Aansprakelijkheid particulier: bijvoorbeeld op het kampformulier de vraag stellen of het lid wel of niet verzekerd is voor particuliere aansprakelijkheid, dit is overigens geen verplichte verzekering.
 • Zorgverzekering: ook voor deze verplichte verzekering is het echter wel handig om na te vragen of ouders/verzorgers deze daadwerkelijk hebben afgesloten.
 • Motorvoertuigen: vraag of de eigenaar een ongevallen-inzittenden of (nog beter) een schadeverzekering-inzittenden heeft afgesloten. De aansprakelijkheidsverzekering van de kentekenhouder is verplicht! Als groep dien je voor het overige alle risico’s in kaart te brengen met telkens de vraag erbij: Kunnen wij dit risico zelf dragen of moeten wij dit verzekeren? 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: Hoe verzekeren we het bestuur op een goede manier?

Door het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidspolis. Dit is één polis per rechtspersoon, dus zowel de eventuele beheerstichting als de groepsvereniging moeten beiden een polis krijgen. Bestuurdersaansprakelijkheid is niet wettelijk verplicht, maar wel noodzakelijk. Het advies is om nooit in een bestuur zitting te nemen waar dit niet (goed) is geregeld. Let wel, sommige gemeenten regelen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers binnen hun gemeente.

Let op: de bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor ‘onbehoorlijk bestuur’. Het ontbreken van adequate verzekeringen is eigenlijk al een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: Waarom de overgang naar groepsvereniging?

In de ‘oude’ wereld waren de groepen geen formele rechtspersonen, alleen informele verenigingen. Dat zou betekenen dat bij een grote calamiteit ook andere Scoutinggroepen en Scouting Nederland zelf financieel in de problemen zouden kunnen komen. Dat is natuurlijk zeer ongewenst. Door overgang naar een groepsvereniging (formele vereniging) is dat probleem ondervangen.

Reis- en bagageverzekering: Wanneer sluit je een reis- en bagageverzekering af?

Geadviseerd wordt, om altijd een reisverzekering af te sluiten als je op pad gaat.

Wat is er dan verzekerd?

 • De bagage, waaronder fietsen, is meeverzekerd.
 • Ook niet onbelangrijk is het feit dat de veel mensen als zorgverzekering tegenwoordig een budgetpolis hebben, wat inhoudt dat de verzekeraar bepaalt welke zorgverlener op deze naturaverzekering is aangesloten. Maakt de verzekerde gebruik van een aangesloten zorgverlener, dan is er niks aan de hand en zullen de kosten veelal 100% worden vergoed. Ga je niet naar een aangesloten zorgverlener, omdat die niet in de buurt is of dat je het niet goed weet, dan moet de verzekerde 50% van de kosten zelf betalen. Bij spoedopname in het ziekenhuis of ambulancevervoer, omdat er sprake is van een spoedgeval, dan zal de verzekeraar deze kosten gewoon volledig betalen. Maar ga je tijdens kamp voor noodgeval naar de tandarts of een huisartsenpost in de buurt, dan wordt dit ondanks dat het dringend is niet altijd door de verzekeraars op een budgetpolis 100% vergoed. De reisverzekering kan hiervoor een oplossing zijn als de medische kosten meeverzekerd worden.  

Ga je op kamp in het buitenland, dan is de reis- en bagageverzekering helemaal een aanrader. Vooral in landen met een privé-klinieken, waaronder Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Canada, Amerika, etc. Veelal wordt een bezoek aan deze privé-klinieken niet door een verzekeraar vergoed, mits vooraf overlegd te hebben. Bij een ongeval of een acute situatie is overleg veelal echter niet direct mogelijk.

Reis- en bagageverzekering: Is het afsluiten van een reisverzekering verplicht en is het collectief geregeld vanuit Scouting Nederland?

Scouting Nederland heeft collectief een tweetal verzekeringen geregeld. Dat zijn de collectieve aansprakelijkheidsverzekering en de collectieve ongevallenverzekering. Overige verzekeringen dient de groep zelf te regelen indien gewenst, dit geldt ook voor de reis- en bagageverzekering.

Moet een leiding(team) een kampkwalificatie (kamperkenning) hebben om verzekerd op kamp te gaan?

Voor de collectieve verzekeringen die Scouting Nederland voor haar leden heeft afgesloten, is kampkwalificatie voor de leidinggevende(n) geen vereiste om op kamp te gaan. Uiteraard is het voor de kennis en ervaring om goed voorbereid en gedegen een kamp te organiseren raadzaam een kampkwalificatie te behalen.

Wie is er verzekerd tijdens activiteiten of werken op hoogte volgens de collectieve verzekeringen van Scouting Nederland?

Bij activiteiten of het werken op hoogte moet je denken aan het bouwen van een toren, abseilen, (wand)klimmen, kabelbaan, klauterbaan, etc. De verzekering stelt hier nog geen bepaalde eisen aan waar een ieder minimaal aan moet voldoen. Hier wordt echter wel aan gewerkt. De verzekeraar stelt wel als ongeschreven eis, dat er wel bepaalde kennis aanwezig moet zijn. Als je bij wandklimmen mensen neer zet die nooit hebben gezekerd, dan kan de verzekeraar bij schade moeilijk doen. Om discussie bij eventuele schade te voorkomen, wordt geadviseerd om de groepen ook hier om een draaiboek te maken met daarin vast gelegd welke mogelijke gevaren je tegenkomt bij bijvoorbeeld wandklimmen of torens bouwen, en welke maatregelen er vooraf getroffen kunnen worden om deze gevaren te beperken. Als dit is vastgelegd, noteer dan ook vooral wie de maatregelen treft en wie de controle uitoefent. Vink daadwerkelijk af wat er gecontroleerd is. Mocht er wat gebeuren, dan kun je als groep aantonen dat er met de mogelijke gevaren rekening is gehouden en dat er ook controles zijn uitgevoerd .De dekking geldt voor eenieder die aan de activiteit deelneemt. Als je als Scoutinggroep geld gaat vragen voor een dergelijke activiteit (bijvoorbeeld op Koningsdag) dan wordt dit gezien als exploitatie en is er feitelijk geen sprake meer van dekking. 

Bij (wand)klimmen en dergelijke wordt echter geadviseerd dat diegene die zekeren en de klimmer begeleiden minimaal klimvaardigheidsbewijs 1 hebben. Dit bewijs halen kost ongeveer € 80,- per persoon, een vrij klein bedrag vergeleken met de mogelijke claims als iemand naar beneden valt. De verzekeraars eisen dit nog niet schriftelijk in hun voorwaarden, maar de welgestelde deskundigheid is natuurlijk een ruim begrip.

Wie is er volgens de collectieve verzekeringen van Scouting Nederland verzekerd tijdens het zeilen/varen?

Naast de leden zijn ook aspirant-leden tijdens het zeilen of verblijven op een (wacht)schip of lelievlet meeverzekerd via de collectieve aansprakelijkheidsverzekering en de collectieve ongevallenverzekering van Scouting Nederland. Wel dienen de lelievletten een WA-dekking te hebben voor schade aan (plezier)vaartuigen en overige eigendommen van derden. Deze dekking kan worden uitgebreid door een aanvullende verzekering met casco-dekking of een beperktere dekking, zodat in bepaalde schadegebeurtenissen ook de schade aan de lelievletten zelf is verzekerd.

Wanneer ben je niet verzekerd?

 • Als de Scoutinggroep het (wacht)schip of de lelievlet ter beschikking stelt aan groepsverbanden (zoals bedrijven).
 • Als het (wacht)schip of de lelievlet ingezet wordt om bijvoorbeeld leden werven door een stukje met kijkend publiek te gaan varen. Hiervoor dient er contact te worden opgenomen met de verzekeraar van het (wacht)schip of de lelievlet om te informeren of de polis hiervoor dekking biedt.

Aansprakelijkheidsverzekering: Zijn spullen in huur of in bruikleen meeverzekerd bij de collectieve verzekeringen van Scouting Nederland?

Onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland is schade aan gehuurde spullen of het in bruikleen hebben in beperkte mate meeverzekerd. Er geldt ook een beperkt verzekerd bedrag en uitsluitend voor schade aan spullen die als inboedel of inventaris wordt gezien. Schade aan (club)gebouwen die worden gehuurd of in bruikleen zijn, valt hier dus ook onder.

Let op: schade als gevolg van diefstal, vermissing, brand en/of ontploffing blijft uitgesloten.

Wat dekken de collectieve verzekeringen van Scouting Nederland met betrekking tot motorvoertuigen, inzittenden en aanhangwagens?

Schade met of door een motorvoertuig is uitgesloten op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland. Dit is in het algemeen ook een uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren alsmede een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze uitsluiting is een afspraak van het Verbond van Verzekeraars die tot stand is gekomen uit het feit dat de houders/eigenaren van motorvoertuigen zelf verplicht zijn om een WAM (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) af te sluiten.

Inzittenden (mits lid/leiding) zijn wel gedekt op de ongevallenverzekering als er een ongeval plaatsvindt met een auto. Dit houdt in dat schade in onderstaande situaties niet is gedekt:

 1. Gehuurd motorvoertuig voor Scoutingactiviteiten: de eigenaar moet het voertuig verzekeren. Is er schade, dan zal de verzekeraar die, als het voertuig casco verzekerd is, vergoeden. Het verhalen van de schade vindt alleen plaats als de schade opzettelijk is veroorzaakt (gebruik van alcohol valt daaronder).
 2. Lenen van een motorvoertuig voor Scoutingactiviteiten: dit komt vaker voor. Als er in dit geval schade aan het voertuig is, zal in de regel de bestuurder niet aansprakelijk zijn voor de schade aan het voertuig zelf. Als eigenaar houd je er dus rekening mee dat de inlener een verkeersfout zou kunnen maken.

Inzittenden

Bij schade kunnen de inzittenden een claim doen op het WAM-deel van de autopolis (aansprakelijkheidsdeel) van de eigenaar, voor elk voertuig is dit tenslotte verplicht. De bestuurder kan die claim niet doen. Daarnaast kunnen de inzittenden en nu ook de bestuurder een claim doen op de ongevallenverzekering-inzittenden (vaak kleinere bedragen bij overlijden/blijvende invaliditeit ten gevolge van ongeval), of de schadeverzekering-inzittenden (vaak tot € 1 miljoen dekking en geen vast uit te keren bedrag, maar de daadwerkelijke schade wordt uitbetaald).  

Aanhangwagens

Zolang een aanhangwagen achter een voertuig hangt, of nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gebracht, dan geldt ook hier dat schade indien gehuurd of geleend niet te verhalen is op de bestuurder. Zie punt 1 en 2 hierboven. Mocht een aanhangwagen losgekoppeld zijn en volledig buiten het verkeer tot stilstand zijn gebracht (denk daarbij aan stilstaand op het kampterrein waar geen verkeer kan komen, zoals achter of naast een tent) en er ontstaat dan schade, dan is er in een aantal gevallen dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland.

Schade aan auto’s en aanhangwagens is dus standaard een uitsluiting op alle reguliere aansprakelijkheidsverzekeringen (regulier = aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en bedrijven), zo ook de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland. Dus eventuele schade aan de auto die wordt geleend of gehuurd en de aanhangwagen achter de auto of de auto van eigen leiding of ouders die rijden tijdens een kamp is niet te verhalen op de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering van Scouting Nederland. Aanhangers (mits niet te oud) kunnen eventueel casco verzekerd worden bij Meeùs. Deze biedt dekking voor cascoschade tot een bepaald bedrag (is beperkt) of terugval in de no-claim van maximaal drie jaar.

Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersdeelnemers

Werkgevers en opdrachtgevers van vrijwilligers kunnen aangesproken worden voor personenschade die hun ondergeschikten lijden als gevolg van een verkeersongeval. Deze schade wordt niet vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering. Scouting Nederland heeft daarom aanvullend een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers afgesloten die de werkgeversaansprakelijkheid verzekert voor personenschade van vrijwilligers, ontstaan als gevolg van verkeersschade veroorzaakt door of verband houdende verkeersdeelname. Deze verzekering is onderdeel van het lidmaatschap van Scouting Nederland.

Welke aansprakelijkheid dekken de collectieve verzekeringen van Scouting Nederland als het om grote activiteiten of evenementen gaat?

De collectieve aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die is ontstaan bij bepaalde grote activiteiten of evenementen. Denk hierbij aan een Scoutingactiviteit om nieuwe leden te werven, zoals een spooktocht, zeilen onder begeleiding, een hindernisbaan etc. Dekking is er bij evenementen tot maximaal 750 deelnemers en een belangrijke voorwaarde is dat er geen geld gevraagd mag worden voor deelname. Doet men dit wel, dan wordt dit gezien als exploitatie en niet als Scoutingactiviteit. Er is dan dus geen dekking!

De collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering is uitsluitend bedoeld voor Scoutinggroepen en haar (aspirant) leden. Voor deelname aan grote activiteiten of evenementen waarbij meerdere verenigingen meedoen of het aantal deelnemers boven 750 personen ligt, zoals Koningsdag, is een evenementenverzekering nodig. Veelal heeft een Oranjevereniging of de gemeente (de organisator) een evenementenverzekering, wel even navragen dus. Naast het verzekeren wordt geadviseerd een draaiboek te maken met daarin vastgelegd de mogelijke risico’s of gevaren en welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de schade zoveel mogelijk te beperken. Leg ook vast wie de maatregelen treffen en vink dit af tijdens controle. Dan kan bij een schade of een ongeval het draaiboek worden overlegd. Dit voorkomt discussies met verzekeraars.

Blijf dus continu vragen stellen over veiligheid, zodat deze zaken een automatisme worden. Ook bij het organiseren van programma en evenementen. Voor meer informatie over risicobeleid binnen de vereniging en andere onderwerpen rondom veiligheid kijk je in de  veiligheidsbladen.

Ongevallenverzekering: Wat dekt de collectieve ongevallenverzekering globaal?

De collectieve ongevallenverzekering biedt primaire (directe) dekking, uitsluitend bij overlijden of blijvend letsel en tandheelkundige kosten tot € 250,- en geneeskundige kosten tot € 1000,-. Er is werelddekking.

Aansprakelijkheidsverzekering: Wat dekt de collectieve aansprakelijkheidsverzekering globaal?

Voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt een secundaire dekking. In geval van schade wordt deze eerst bij de verzekering van het lid, staflid of bestuurslid ingediend en daarna pas via de polis van Scouting Nederland. Had deze verzekering primaire dekking, dan was de premie onbetaalbaar en de contributie flink hoger. Word je als vereniging (in zijn geheel) aansprakelijk gesteld (bijvoorbeeld bij letsel), dan is er wel direct dekking omdat er geen andere polis is. De aansprakelijkheidsverzekering heeft een werelddekking.

Dekking: schade toegebracht aan derden en schade bij leden onderling toegebracht. Opzet is uitgesloten. Bij schade is er zowel sprake van dekking voor materiële en persoonlijke (letsel)schade.

Voorbeeld: een welp is met een tak aan het spelen. Tijdens het lopen, zwaait hij met de tak heen en weer. Deze komt per ongeluk in het oog terecht van een andere welp. Dan is deze schade gedekt. Uitgelegd: bij schade veroorzaakt door leden zelf, zoals in het voorbeeld, dient eerst de eigen verzekering aangesproken te worden. Indien er geen dekking is of men heeft geen verzekering, bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging, dan kan er een beroep worden gedaan op de collectieve verzekering van Scouting Nederland. Dit geldt niet voor het claimen van het eigen risico van de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Mocht er schade ontstaan die niet direct aan een persoon of personen is toe te wijzen, zoals een dakpan die van het clubhuis valt en schade berokkent aan een voorbijganger of eigendommen van derden, dan kan de groep direct een beroep doen op de collectieve verzekering van Scouting Nederland. Voor groepen geldt een primaire dekking.

Opmerking: wellicht is er geen dekking als er schade ontstaat tijdens en spel waarbij twee leden tegen elkaar aan botsen en daarbij tanden afbreken. Dit kan worden gezien als risicoaanvaarding bij het meedoen aan het spel. Dit is veelal ook een uitsluiting op alle aansprakelijkheidsverzekeringen. Toch is het advies om claims betreffende dit soort ongevallen te melden. Op de ongevallenverzekering is altijd dekking als er sprake is van blijvend letsel. Daarnaast is er (beperkt) dekking voor medische kosten.

Wie moeten er in Scouts Online worden ingeschreven om gebruik te kunnen maken van de collectieve verzekeringen?

Jeugdleden, leiding, bestuursleden en andere vaste vrijwilligers (denk aan beheerteam) dienen te zijn ingeschreven in Scouts Online in verbang met het langdurige karakter van hun functie of rol binnen de Scoutinggroep. Aspirant-leden, zoals ouders of oud-leiding, die helpen met licht ondersteunend werk met een tijdelijk karakter, zoals tijdens een klusdag of als kookstaf op kamp, maar ook kijkers, hoeven niet in Scouts Online te worden ingeschreven maar zijn toch verzekerd.

Uiteraard geldt dat voor kijkers niet als ze een half jaar meedraaien, dat is geen korte periode en het advies voor kampweken is: altijd inschrijven! Advies is wel, om deze personen in de eigen (groeps)administratie te registeren. Mocht er namelijk wat gebeuren, dan kun je als groep aantonen wie de personen zijn en wanneer zij zijn komen helpen of kijken. Eventueel kan deze informatie worden aangevuld met een kleine beschrijving van de uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden. Dit voorkomt eventuele discussies.

Welke collectieve verzekeringen heeft Scouting Nederland voor haar leden afgesloten?

Scouting Nederland heeft collectief een tweetal verzekeringen geregeld, deze zijn onderdeel van het lidmaatschap van de vereniging. Dat zijn de collectieve aansprakelijkheidsverzekering en de collectieve ongevallenverzekering. Overige verzekeringen dient de groep indien gewenst of noodzakelijk zelf te regelen. Uiteraard moet schade vermijden, voorkomen of verminderen een structureel aandachtspunt zijn van het bestuur en de leidinggevenden.


Beheer, nieuw- en verbouw van Scoutinggebouwen en terreinen


Hoe kan ik mijn nieuw- of verbouw financieren?


Kijk bij Subsidies en fondsen op www.scouting.nl.

Wat kan de regiocontactpersoon voor ons betekenen?


Jouw regiocontactpersoon koppelt binnen de regio de vraag van jouw groep aan iemand die antwoord kan geven. Is de vraag erg specialistisch, dan kan de regiocontactpersoon de vraag naar een landelijke specialist doorspelen.

Waar vind ik voorbeelden van leuke Scoutinggebouwen?


Kijk in het boek Avontuurlijke architectuur op www.scouting.nl.

Waar vind ik de richtlijnen voor het (ver)bouwen van de Scoutinggebouw?


Kijk in de   Blokhutwijzer  op www.scouting.nl.

Waar vind ik de contactgegevens van de accommodatieconsulenten?


Kijk bij het Kennisnetwerk op www.scouting.nl.

Waar kan ik informatie over het financieringsplan vinden?


Kijk bij Nieuw- en verbouw op www.scouting.nl.

Waar kan ik informatie over het bouwproces vinden?


Kijk bij Nieuw- en verbouw op www.scouting.nl.

Wanneer moet ik een melding Gebruiksbesluit doen?


Kijk bij Regelgeving op www.scouting.nl.

Mijn clubhuis komt niet voor in de groepenzoeker?


De groepenzoeker wordt gevoed op basis van de gegevens die bij de hoofdlocatie van je groep staan ingevuld in Scouts Online. De coördinaten worden automatisch bepaald.
Al deze gegevens kunnen aangepast worden door de gegevensbeheerder van jouw groep. Wat hij of zij daar ook aan kan passen, zijn bijvoorbeeld de draaitijden en locaties van de verschillende speltakken. Zoals je ziet in de groepenzoeker, wordt deze info ook getoond.
Iedere nacht synchroniseert Scouts Online met de groepenzoeker. Mocht je de aanpassingen hebben doorgevoerd, dan zijn ze de volgende dag zichtbaar.
Heb je vragen, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Is er een richtprijs voor verhuur van mijn accommodatie?


Een richtprijs voor verhuur van je accommodatie (blokhut, clubhuis of schip) is er niet, maar in het infoblad Incidentele verhuur staat beschreven hoe je een goede huurprijs kunt bepalen.

Is er een hulpmiddel voor het beheren van ons Scoutinggebouw?


Ja, dat is er. Alle informatie vind je in het Accommodatieboek bij Beheer en onderhoud op www.scouting.nl.

Hoe ziet een Programma van Eisen er uit?


Kijk bij Nieuw- en verbouw op www.scouting.nl.

Heb ik een Gebruiksvergunning nodig?


Kijk bij Regelgeving op www.scouting.nl. In de downloads die je via deze pagina vindt, staat meer over de gebruiksvergunning.

Kun je btw over de aanschaf van zonnepanelen terugvragen?


Scoutingverenigingen zijn vrijgesteld van het betalen van btw. Dit betekent dat ze geen btw hoeven te betalen over contributie en kampgelden, maar dat ze ook geen btw kunnen aftrekken voor aanschaf van materialen of inhuur van diensten. Scoutingverenigingen en -stichtingen die hun gebouw verhuren, kunnen geen btw in rekening brengen als het gebouw verhuurd wordt aan andere Scoutinggroepen en vergelijkbare sociale instellingen. Dit betekent dat zij ook over investeringen in een pand geen btw terug kunnen vragen. Het is dus niet mogelijk om de btw over de aanschaf van zonnepanelen terug te vragen.

Schepen (waterwerk)


Mag er reclame op mijn vlet of zeilen staan?


Daar zijn geen landelijke afspraken over gemaakt, je bent als groep vrij om reclameuitingen op je vlet of je zeilen te plakken of te schilderen. Het is wel belangrijk op te letten wat er bij activiteiten in de voorwaarden of wedstrijdreglementen staat. Bij sommige activiteiten of wedstrijden is het namelijk niet toegestaan om met reclame of vlaggen te varen.

Wie moet er aanwezig zijn bij een veiligheidskeuring?


De contactpersoon varend materieel en het liefste enkele technische beheerders van het schip.

Wie kan zich aanmelden voor de wachtschependag en hoe doe je dit?


Iedereen die geïnteresseerd is in wachtschepen, kan zich aanmelden, met name de groepen dit in het bezit zijn van een wachtschip. Aanmelden kan per mail of via de link in de uitnodiging die verstuurd wordt, de website of @-scout.

Welke onderwerpen zijn van belang voor het hebben of aanschaffen van een wachtschip?


Keuringen, verzekering, Certificaat van Onderzoek, AIS, wet- en regelgeving, veiligheid, onderhoud en brandstofkosten zijn allemaal belangrijke onderwerpen in dit geval.

Welke documenten moet ik aan boord hebben om te mogen varen?


Daarvoor is een handige checklist gemaakt. Download de checklist Documentatie aan boord van wachtschepen .

Welke diploma’s moet ik in bezit hebben om te mogen varen?


Bekijk hiervoor de Nautisch Technische Richtlijnen.

Wat moet ik doen als mijn keurmeester niet reageert?


Neem dan contact op met de specialisten in het Kennisnetwerk via het formulier onderaan deze pagina.

Wat is een wachtschependag?


De wachtschependag is een informatieve dag waarbij alle relevante zaken met betrekking tot het varen met een wachtschip aan bod komen. Denk aan zaken als regelgeving, keuringen, certificaten, veiligheid, etc. Het is een goed moment om ervaringen met andere groepen uit te wisselen. Vaak komen er ook experts wat vertellen over actuele onderwerpen (bijvoorbeeld over AIS).

Wanneer wordt de wachtschependag gehouden?


De wachtschependag wordt in principe één keer per jaar gehouden, voor het zomerkamp of voor aanvang van het vaarseizoen.

Waarvoor kan ik bij de Wachtschepencommissie terecht?


Je kunt bij de Wachtschepencommissie terecht voor keuringsaanvragen, voor algemene vragen over scheepstechniek en voor advies.

Waar wordt de wachtschependag gehouden?


Dat verschilt per jaar, dit kan zijn bij bedrijven of bij waterscoutinggroepen. Het liefst op een centrale locatie.

Waar vind ik de keuringseisen voor wachtschepen?


De keuringseisen voor wachtschepen kun je hier bekijken.

Waar kan ik zien of wij nog een geldig certificaat hebben?


Dit staat op het laatst afgegeven Scoutingcertificaat en het staat vermeld in het online administratiesysteem van Scouting Nederland: Scouts Online. Bij de gegevens van het wachtschip wordt ook de verloopdatum van het certificaat getoond.

Waar kan ik een veiligheidskeuring aanvragen?


Je kunt een veiligheidskeuring aanvragen door te mailen naar Team wachtschepen, de secretaris zal vervolgens de voorzitter van het betreffende rayon op de hoogte stellen. Die neemt contact met je op.

Op welke evenementen kom ik de Wachtschepencommissie tegen?


De Wachtschepencommissie organiseert jaarlijks een Wachtschependag. Daarnaast is de Wachtschepencommissie aanwezig op de Kleine Vlootraad (KVR) of Nawaka.

Mogen er (stapel)bedden in de ruimtes onderdeks?


Ja, dat mag. Zorg wel voor een vluchtroute, genoeg (vlucht)ruimte tussen de bedden, en zorg ervoor dat de bovenbedden voorzieningen hebben om in het bed te stappen en te voorkomen dat je uit het bed valt.

Is de wachtschepenkeuring gratis?


Nee, voor een keuring wordt € 35,- onkostenvergoeding in rekening gebracht, nadat het schip een Scoutingcertificaat krijgt. Dit geld is voor de certificering binnen Scouting Nederland.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Op deze website vind je het antwoord op veel vragen, je kunt hiervoor gebruikmaken van de zoekfunctie of van de Veelgestelde vragen hierboven. Mocht je het antwoord op jouw vraag niet kunnen vinden, dan kun je gebruik maken van het contactformulier hieronder of de live-chat. Natuurlijk kun je je vragen ook stellen via FacebookTwitter of WhatsApp (06-57746422).

Naam*
Je hebt geen naam ingevuld

E-mailadres*
Je hebt geen (geldig) e-mailadres ingevuld

Je vraag gaat over*
Invalid Input

Je vraag*
Je hebt geen bericht ingevuld