Headerafbeelding

Landelijke raad 2022-12-10

Samenvatting

Op 10 december jl. heeft de 100e landelijke raad plaatsgevonden in Leerhotel het Klooster te Amersfoort. Om voldoende tijd en aandacht te kunnen besteden aan de bespreking van de stand van zaken rond de evaluatie van Nawaka 2022 is het meningsvormend deel tijdens de ochtend komen te vervallen. De vergadering van de landelijke raad is tijdens de ochtend gestart met de bespreking van de tussentijdse evaluatie van Nawaka 2022. Deze bespreking heeft tot in de middag geduurd.

De landelijke raad heeft ingestemd met het Activiteitenplan Scouting Nederland 2023 en de begroting Scouting Nederland 2023 incl. de Nota van toelichting.

Ook heeft de landelijke raad ingestemd met de benoeming van Bart van Bree als nieuw lid van het landelijk bestuur, de herbenoeming van Philip Komen als penningmeester/secretaris en Arwen van der Leeuw en Thijs Jansen als algemeen bestuurslid. Daarbij is Ivo Weterings gestopt als lid van het landelijk bestuur. Verder heeft de gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep weer versterking gekregen door de herbenoeming van Christiaan Lucas, Chris Tijman en de benoeming van Wouter Voshol.

Door de langdurige bespreking van de tussenevaluatie van Nawaka 2022 zijn niet alle agendapunten aan bod gekomen. Voor de bespreking van de informatieve agendapunten is een extra bijeenkomst gehouden via Teams op dinsdag 7 februari jl. Het besluit over de aanpassing van het huishoudelijk reglement is doorgeschoven naar de landelijke raad van 10 juni 2023. Van beide bijeenkomsten is een verslag opgemaakt.

Het conceptverslag van de landelijke raad van 10 december 2022 wordt binnenkort op deze website geplaatst.

Definitief verslag

Hieronder is het definitieve verslag van de landelijke raad van 10 december 2022 en het vervolg op 7 februari 2023 te vinden.

Nazending

Hieronder is de nazending voor de landelijke raad van 10 december 2022 te downloaden.