Headerafbeelding

Subsidies & fondsen

Als Scoutinggroep heb je wel eens behoefte aan financiële ondersteuning. Gelukkig zijn er in Nederland vele fondsen waarbij Scoutinggroepen kunnen aankloppen voor financiële ondersteuning. Je kunt een aanvraag doen bij het Scouting Nederland Fonds, Jantjes Scouting Fonds of bij andere fondsen.

Overzicht van subsidies en fondsen

Er zijn in ons land vele honderden stichtingen en fondsen, die de meest uiteenlopende doelen financieel ondersteunen. Daarnaast geven overheden subsidies voor projecten. Bij enkele hiervan kunnen Scoutinggroepen terecht voor een financiële ondersteuning. Het kan hierbij gaan om ondersteuning bij de bouw of verbouw van een clubhuis, maar ook voor aanschaf van materiaal of ondersteuning van projecten en activiteiten.

De voor Scoutinggroepen belangrijkste fondsen tref je in de PDF hieronder aan. Deze lijst geeft een indicatie en is geen compleet overzicht. Voor de stichtingen en fondsen op lokaal en/of regionaal niveau kan je informatie opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Scouting Nederland Fonds

Ook jouw Scoutinggroep heeft vast wel eens een steuntje in de rug nodig. Soms is er een leuk idee of een uitdagend project, maar is er net te weinig geld om het tot uitvoer te brengen. Is het bijvoorbeeld nodig om het clubgebouw aan te passen aan de huidige eisen? Zijn er nieuwbouwplannen? Of is er een calamiteit geweest waarvoor een bijdrage nodig is om het eerste leed te verzachten? Het Scouting Nederland Fonds kan misschien uitkomst bieden. Groepen en regio's kunnen bij het Scouting Nederland Fonds een aanvraag indienen voor een bijdrage om net dat extra steuntje in de rug te krijgen.

Jantjes Scouting Fonds

Het Scoutinggebouw en de buiten(speel)ruimte zijn onmisbaar voor de Scoutingactiviteiten. Daar kunnen de leden lekker ravotten, belangrijk in het leven van kinderen. Een bijdrage uit Jantjes Scouting Fonds kan worden aangevraagd voor duurzame investeringen m.b.t. nieuw- en verbouwprojecten en het innoveren of opknappen van de buiten(speel)ruimte. Zie de formulieren hieronder voor de criteria en voor het aanvragen van subsidie. Wil je meer informatie over de bekende Jantje Beton Collecte? Ga naar de pagina Groepsvoordeel.

Maritiem Scouting Fonds

Er op uit met je lelievlet, wind in de zeilen, uitdagende (en veilige) activiteiten met je medescouts ondernemen... De samenwerkende maritieme fondsen leveren hier graag een bijdrage aan omdat ze er in geloven dat liefde voor het water en de maritieme sector al op jonge leeftijd begint. Een bijdrage uit het Maritiem Scouting Fonds kan door waterscoutinggroepen worden aangevraagd voor duurzame investeringen in materialen aan boord, veiligheidsmaterialen voor op het water, of onderdelen van de vloot.

Zie de formulieren hieronder voor de voorwaarden en voor het aanvragen van subsidie.

Bijdrage CWO uit Scouting Nederland Fonds van Nederlandsch Binnenvaart Bureau

Bij waterscouting is een van de ingrediënten van het Scoutingspel veilig leren varen en daarmee onder andere de vaardigheden om goed te kunnen varen, roeien of zeilen. Om die vaar-vaardigheden te verzilveren is Scouting aangesloten bij de Commissie Watersport Opleidingen (CWO). De CWO heeft als doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige én commerciële vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. Het Nederlandsch Binnenvaart Bureau heeft geld beschikbaar gesteld aan het Scouting Nederland Fonds om daarmee admiraliteiten te ondersteunen in het opleiden van instructeurs CWO om zo het CWO systeem in jouw admiraliteit verder in te richten.

Zie de documenten hieronder voor de voorwaarden en voor het aanvragen van subsidie.

Subsidie bij opstart nieuwe Scoutinggroep

De startsubsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de oprichting van een nieuwe Scoutinggroep. Hieronder vallen onder meer de notariskosten en kosten die zijn gemaakt voor werving van leden en de eerste bijeenkomsten. Meer informatie en voorwaarden staan in de brochure Het oprichten van een nieuwe Scoutinggroep.

Fonds Els Gout-van Eek

Het Fonds Els Gout-van Eek is een fonds van Scouting Nederland, dat is bedoeld om internationale uitwisseling van scouts in de leeftijd van 14 tot 25 jaar te bevorderen. Aanvragen kun je elk jaar indienen voor 1 mei of voor 1 november.

Fonds Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiemogelijkheden voor ontwikkelingsprojecten en internationale hulpprojecten op groeps- of regioniveau en voor de ondersteuning van Scouting in landen waar hulp nodig is. Aanvragen kun je elk jaar indienen voor 31 maart of voor 30 september.

Rabobank Coöperatiefonds

Iedere lokale Rabobank heeft een eigen ‘coöperatiefonds’. Vanuit dit fonds ondersteunen de banken (kleinschalige) projecten die het culturele en maatschappelijke leven in hun werkgebied verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld projecten die de samenleving verrijken op het gebied van leefbaarheid, educatie, cultuur, zorg, welzijn en/of milieu. Voor Scoutinggroepen biedt dit fonds goede mogelijkheden om ondersteuning te vragen voor hun project.

Fondsen voor scouts met een beperking

Een groep of een speltak voor scouts met een beperking heeft meer kosten dan een reguliere groep. Je clubhuis moet bijvoorbeeld aangepast worden. Als je met kinderen in een rolstoel ergens heen wilt, moet je meestal een busje zien te regelen. Spelmateriaal moet aangepast worden. Je hebt meer leiding nodig, waardoor je meer kosten hebt voor trainingen. Kortom, alles kost meer geld! Het is goed
om te weten dat er fondsen en subsidies zijn waarvan je groep misschien gebruik kan maken.

Gemeentelijke subsidies

De meeste gemeenten kennen subsidieregelingen voor maatschappelijke organisaties die in die gemeente actief zijn. Ook Scoutinggroepen kunnen daar soms gebruik van maken. Iedere gemeente kent weer andere regelingen, andere voorwaarden en bedragen. In dit infoblad wordt in hoofdlijnen aangegeven welke mogelijkheden er zijn en waar je rekening mee kunt houden.

Landelijke subsidies en fondsen

Hieronder volgt een selectie van landelijke fondsen die mogelijk interessant kunnen zijn voor jouw groep.

 • Alert is een onafhankelijk fonds dat progressieve projecten van jongeren ondersteunt. Alert wil dat jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen. Daarom ondersteunt Alert over de hele wereld jongereninitiatieven met kleine subsidies.

 • De DUMAVA-subsidieregeling is toegankelijk voor alle Scoutingorganisaties die eigenaar zijn van een eigen gebouw en is aan te vragen tussen 3 oktober 2022 en 31 december 2023. De subsidieregeling staat open voor organisaties die voldoen aan de SBI code 88.99.3 Lokaal welzijnswerk van de Kamer van Koophandel. Deze SBI code wordt doorgaans voor Scoutingorganisaties gebruikt. Kijk voor meer informatie op Nieuwe subsidie beschikbaar voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed: DUMAVA

 • Sinds 1564 verleent de stichting steun aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben. Stichting Boschhuysen draagt onder andere bij aan initiatieven die de leefbaarheid in wijken vergroten voor die onderdelen die zich op jongeren richten. Ook helpen ze Scoutinggroepen bij de verbouw/nieuwbouw van hun gebouw.

 • Stichting Kinderpostzegels Nederland wil jongeren de kans geven om actief betrokken te zijn bij hun eigen leefomgeving en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Om dit te realiseren stelt zij geld beschikbaar aan jongeren, die een dergelijke activiteit opzetten en uitvoeren. Ga jij een activiteit organiseren en kun je daarvoor nog geld gebruiken? Dan kan Kinderpostzegels jou vast helpen. Kinderpostzegels financiert alleen activiteiten die passen binnen de programma’s: Pleegzorg, Preventie schooluitval, Voorkom Kindermishandeling en Kinderen zonder verblijfsvergunning.

 • Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Aanvragen voor projecten moeten zich in zijn algemeenheid richten op het bevorderen van sociale cohesie en/of maatschappelijke participatie dan wel in het bijzonder beantwoorden aan een thema of een bijzonder budget van het fonds. In beginsel komen Scoutinggroepen niet in aanmerking voor een bijdrage in de algemene organisatiekosten of de bouw, verbouw of inrichting van een accommodatie. Een uitzondering kan gemaakt worden als een accommodatie aantoonbaar de functie van brede gemeenschapsaccommodatie (dorps- of buurthuisfunctie) vervult.

 • Veel bewoners hebben ideeën over hoe zij hun buurt nog mooier en leefbaarder kunnen maken. Denk aan nieuwe speeltoestellen voor de kinderen, meer groen in de buurt of activiteiten voor oudere buurtbewoners. Dit zijn allemaal buurtprojecten die een buurt nog fijner kunnen maken.

  Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om buurtprojecten financieel te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden. Op die manier maken we met z’n allen Nederland een stuk mooier! Ook hopen we zo meer mensen te inspireren om ook in actie te komen. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties- en initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de €500,- en €5.000,-.

 • Dit fonds ondersteunt projecten, activiteiten en instellingen met als doel de cultuur en het natuurbehoud in Nederland te bevorderen of de Nederlandse cultuur in het buitenland uit te dragen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds werkt landelijk en regionaal.

 • Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Dit doen ze door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Ze zijn actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen.

  Het VSBfonds wil een bijdrage leveren aan de individuele ontwikkeling van mensen én hun betrokkenheid bij de samenleving vergroten. Projecten die hieraan bijdragen komen in aanmerking voor een donatie. Bij de beoordeling van projecten wordt gekeken of deze bijdragen aan (een van) de volgende doelstellingen: ontmoeten, participeren, bewustzijn, inspireren.

  Voor Scoutinggroepen zijn er mogelijkheden om op projectmatig gebied een aanvraag te doen op het moment dat het een project betreft dat gaat over kwetsbare doelgroepen (denk bv. aan inclusiviteit, ontmoeting van leefwerelden). Bij de aanvraag is het belangrijk om duidelijk te beschrijven wat het probleem is, wat het project urgentie geeft en welk maatschappelijk probleem met het project opgelost wordt. Het is goed om ook te beschrijven wat het beleid van de betrokken gemeente mbt tot het probleem/project is en wat de meerwaarde is die het project realiseert. De aanvraag dient duidelijk het project, de begroting en de uitvoering te beschrijven. Maximale looptijd van projecten is ongeveer 3 jaar.

Europese subsidies en fondsen

Informatie over Europese subsidies is onder andere te krijgen bij Eurodesk via www.go-europe.nl.

 • Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Erasmus+ loopt van 2014 tot en met 2020 en heeft als doel bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt. Het Nederlands Jeugdinstituut is het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ Jeugd, dat zich richt op verhoging van de kwaliteit van jongerenwerk, de versterking van de competenties van jongeren en meer erkenning voor niet-formeel leren. Erasmus+ bestaat uit drie Key Actions: individuele mobiliteit, institutionele samenwerking, en beleidsondersteuning.

 • Specifiek voor projecten met impact voor en door jongeren waarbij ze max. 500 euro per maand + budget voor coaching kunnen aanvragen voor een project waarin ze zich verder professioneel/persoonlijk ontwikkelen. Heb jij een goed idee waarmee je jouw woonwijk, stad, dorp of regio helpt? Organiseer dan een Solidariteitsproject! Zo’n lokaal project ontwikkel en organiseer je met minimaal vier andere jongeren. Jullie moeten allemaal tussen de 18 en 30 jaar zijn.

 • Hieronder vind je de brochure van de de Wosm Europe Region met mogelijke fondsen.

Bever2

Scouting Nederland Fonds

Ook jouw Scoutinggroep heeft vast wel eens een steuntje in de rug nodig. So...

Jantjes Scouting Fonds

Scouting Nederland en Jantje Beton hebben de handen ineen geslagen om Scout...

Maritiem Scouting Fonds

Er op uit met je lelievlet, wind in de zeilen, uitdagende (en veilige) acti...

Subsidie bij opstart nieuwe Scoutinggroep

Ga je een nieuwe Scoutinggroep oprichten, dan komt er veel op je af. Na de ...

Fonds Ontwikkelingssamenwerking

Je partnergroep in Tsjechië besluit hun blokhut toegankelijk te maken voor ...

Fonds Els Gout - van Eek

Je bent als groep al een tijdje bezig met een leuk project, maar je loopt e...

Rabobank Coöperatiefonds

Groepen die op zoek zijn naar financiële ondersteuning bij lokale maatschap...

Fondsen voor scouts met een beperking

Een groep of een speltak voor scouts met een beperking heeft meer kosten da...

Gemeentelijke subsidies

De meeste gemeenten kennen subsidieregelingen voor maatschappelijke organis...

Ondersteuning