Headerafbeelding

Verzekeringen voor Scoutinggroepen

Een ongeluk zit in een klein hoekje en om te voorkomen dat je als groep of individuele scout met een groot financieel probleem blijft zitten, kun je je voor veel zaken verzekeren. Op deze pagina vind je informatie over de belangrijkste verzekeringen die je af kunt sluiten.

Een aantal verzekeringen maakt onderdeel uit van je lidmaatschap. Daarnaast is het mogelijk om aanvullende verzekeringen af te sluiten via Scouts Online of Aon.

Aansprakelijkheidsverzekering (onderdeel van lidmaatschap)

De aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bij Scouting Nederland aangesloten groepen en regio's en een particuliere aansprakelijkheidsverzekering met secundaire dekking voor Scoutingleden. Deze verzekering is onderdeel van het lidmaatschap van Scouting Nederland.

Ongevallenverzekering (onderdeel van lidmaatschap)

De ongevallenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering in geval van overlijden, blijvende invaliditeit of geneeskundige kosten als gevolg van een ongeval. Deze verzekering is onderdeel van het lidmaatschap van Scouting Nederland.

Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersdeelnemers (onderdeel van lidmaatschap)

Werkgevers en opdrachtgevers van vrijwilligers kunnen aangesproken worden voor personenschade die hun ondergeschikten lijden als gevolg van een verkeersongeval. De aansprakelijkheid geldt ook voor het gebruik van motorrijtuigen die geen eigendom zijn van het bedrijf of de organisatie. Deze schade wordt niet vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering. Scouting Nederland heeft daarom aanvullend een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen afgesloten die de werkgeversaansprakelijkheid verzekert voor personenschade van vrijwilligers, ontstaan als gevolg van verkeersschade veroorzaakt door of verband houdende met het gebruik van motorrijtuigen waarvan de werkgever geen eigenaar of houder is. Deze verzekering is onderdeel van het lidmaatschap van Scouting Nederland.

Reis- en bagageverzekering

Voor scouts en Scoutinggroepen is het mogelijk om via Scouting Nederland een reis- en bagageverzekering af te sluiten. De deelnemers aan door Scoutinggroepen georganiseerde reizen of kampen zijn hiermee verzekerd gedurende de reis of het kamp. De verzekering wordt, voorafgaand aan de reis, via Scouts Online afgesloten. De reisverzekering heeft standaard een werelddekking. Deze dekking is inclusief wintersport en andere gevaarlijke sporten.

Rechtsbijstandverzekering

Voor Scoutinggroepen bestaat de mogelijkheid om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Per aangemelde Scoutinggroep wordt een aparte polis opgemaakt. De aangemelde Scoutinggroep is verzekeringnemer; de werknemers, bestuurders, leden en vrijwilligers zijn de verzekerden.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Bestuursleden van Scoutinggroepen kunnen zich verzekeren voor bestuursaansprakelijkheid. In bijzondere gevallen kunnen bestuurders persoonlijk worden aangesproken. Ten eerste kan de aansprakelijkheid worden gebaseerd op onrechtmatige daad. Bestuurders kunnen worden aangesproken indien zij persoonlijk ten opzichte van hun functie in strijd handelen met de zorgvuldigheid, die zij persoonlijk ten opzichte van derden in acht hadden moeten nemen. Dit zal onder meer het geval zijn als een bestuurder namens de stichting een contract afsluit, terwijl hij wist of moest weten dat deze niet aan de verplichtingen kon voldoen.

JOTA-JOTI-verzekering

Scoutinggroepen die meedoen met JOTA-JOTI in oktober hebben de mogelijkheid een aanvullende verzekering voor materialen af te sluiten. Per locatie kan de gehele zendinstallatie verzekerd worden. Voor stormschade is er een verhoogd eigen risico. Deze verzekering kan via Scouts Online worden afgesloten via onderstaande link.

Opstal- en inboedelverzekering (Scouterpolis)

Scoutinggroepen die eigenaar zijn van een clubgebouw, moeten hiervoor een opstalverzekering afsluiten. Daarnaast zul je als groep je groepsmaterialen willen verzekeren. Binnen de Scouterpolis wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal verzekeringen:

  1. Opstalverzekering voor groepsaccommodaties
  2. Verzekering voor groepseigendommen tijdens trekken en kamperen
  3. Verzekering voor groepseigendommen op vaste verblijfplaatsen

Botenverzekering

Scoutinggroepen kunnen een verzekering voor hun boten afsluiten. De verzekering dekt onder andere het verlies en beschadiging door storm, onweer, schipbreuk, stranding, aanvaring, omslaan, zinken, brand, explosie en zelfontbranding, en schade door nalatigheid en verzuim van de schipper. Daarnaast omvat de verzekering een dekking voor het aansprakelijkheidsrisico bij letselschade.

Aanvullende verzekering voor evenementen

Als je een evenement organiseert, kan het gebeuren dat je andere verzekeringen nodig hebt dan de standaardverzekeringen die je op deze website vindt. Soms worden bij Scoutingactiviteiten artsen, verpleegkundigen of fysiotherapeuten ingeschakeld. Voor deze personen en anderen die geregistreerd staan in het B.I.G.-register, kun je aanvullend een rechtsbijstanddekking (inclusief tuchtrecht) afsluiten.

Transport-/verblijfsverzekering

De transport-/verblijfsverzekering kan afgesloten worden voor vervoer en verblijf, onverschillig voor welke gelegenheid van, naar en binnen diverse plaatsen binnen Nederland, inclusief het verblijf aldaar, al dan niet in gebruik, van onder andere de volgende zaken:

  • Tenten, materialen, uitrusting, keukenbenodigdheden
  • Film-, geluids-, zend- en verlichtingsapparatuur
  • Overige benodigdheden

Glasverzekering

Voor Scoutinggroepen bestaat de mogelijkheid om een aanvullende glasverzekering voor hun clubhuis af te sluiten.

Verzekeren bij bouwprojecten

Veel Scoutinggroepen krijgen te maken met nieuw- en verbouw van hun Scoutinggebouw. Bouwprocessen zijn vaak complex en dynamisch, doordat veel partijen hierbij betrokken zijn (opdrachtgevers, bouwdirecties, hoofd-, neven- en onderaannemers, architecten en dergelijke). Tijdens zo’n proces kan onvoorziene schade ontstaan en het is niet altijd duidelijk welke partij hiervoor verantwoordelijk is. Als opdrachtgever kun je aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld schade aan aangrenzende gebouwen of een toevallige voorbijganger. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij (grote) verbouwingen of renovatie van het bestaande gebouw is dit risico aanwezig. Om een dergelijk risico in te dekken, is het mogelijk om een CAR-verzekering (Construction All Risks) af te sluiten. De CAR-verzekering wordt meestal afgesloten door de opdrachtgever of de hoofdaannemer van het werk. Het is echter ook mogelijk om als anderszins belanghebbende partij het werk te verzekeren.

Werkmaterieelverzekering

Maak je binnen je Scoutinggroep gebruik van motorvoertuigen, dan is het wettelijk verplicht om een werkmaterieelverzekering af te sluiten. Onder motorvoertuigen vallen ook zitmaaiers, trekkertjes of golfkarretjes. Schade met motorvoertuigen is niet gedekt op particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen. Je kunt zowel een aansprakelijkheids- als cascodekking afsluiten.

Milieuschadeverzekering

Scoutinggroepen die weten dat er asbest is verwerkt in hun clubgebouw, doen er goed aan de milieuschadeverzekering af te sluiten. Na brand wordt de schade en opruimwerkzaamheden veroorzaakt door asbest namelijk niet vergoed door de standaardverzekeringen.

Ondersteuning