Headerafbeelding

Scoutinggroepen en de financiële risico's - oproep aan de overheid

De coronacrisis treft iedereen in Nederland hard. Ook voor Scoutinggroepen heeft de crisis grote gevolgen. Onze leden kunnen niet meer fysiek samenkomen, evenementen worden afgelast en gebouwen en kampeerterreinen staan leeg. Gelukkig nemen Scoutinggroepen initiatief en wachten niet af tot de crisis voorbij is. Al vanaf de eerste week organiseren groepen online activiteiten en dit gaat nog steeds door. Onder de vlag #ikscoutthuis worden geweldige activiteiten georganiseerd en worden scouts uitgedaagd even van hun beeldscherm weg te gaan. Hierbij hebben groepen niet alleen aandacht voor hun eigen leden, veel groepen stellen hun activiteiten ook open voor andere kinderen die noodgedwongen thuiszitten en verveeld raken. Daarnaast pakken scouts hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zetten zich in deze bijzondere tijden in voor de medemens, bijvoorbeeld door het inzamelen van zorgmateriaal of het maken van kaarten voor ouderen.

Financiële uitdagingen

Scoutinggroepen hebben verschillende inkomstenbronnen. Op de eerste plaats is er ledencontributie. Doordat Scouting, weliswaar online, gewoon doorgaat, speelt een discussie over contributiekorting niet zoals in andere sectoren. Maar omdat groepen de contributie bewust laag houden om zoveel mogelijk kinderen Scouting te kunnen bieden, dekt deze bij lange na niet de begroting. Naast de contributie worden Scoutingactiviteiten betaald uit verhuur van gebouwen aan scholen en jeugdverenigingen en in sommige gemeenten zijn er subsidies van de overheid. Sommige groepen genereren een structureel inkomen door de verhuur aan buitenschoolse opvang (BSO). Verder zijn geld genererende acties noodzakelijk voor een gezonde financiële balans. Juist in deze periode worden Scoutinggroepen normaliter veel gevraagd voor het verlenen van hand en spandiensten bij evenementen als Bevrijdingsdag en Koningsdag en organiseren ze andere activiteiten om hun kas te spekken. Omdat verhuur en geld genererende activiteiten noodgedwongen stilliggen, dalen inkomsten momenteel sterk. Ondertussen lopen uitgaven gewoon door. Zoals het de huur van het clubgebouw of het beheer en onderhoud van een eigen accommodatie, kosten voor nutsvoorziening, gas- water en elektrisch, OZB, verzekeringen en afschrijvingen van materialen. Doordat inkomsten dalen zijn de vaste uitgaven onvoldoende gedekt waardoor veel Scoutinggroepen en Scoutingkampeerterreinen financieel in zwaar weer dreigen te komen.

Oproep aan overheid

Scoutinggroepen spelen, zeker nu, een belangrijke rol in de lokale gemeenschap. Juist nu kinderen noodgedwongen thuis zitten zorgen onze activiteiten voor uitdaging en verbinding. De huidige overheidsregelingen (TOGS) die wel toegankelijk zijn voor de lokaal georganiseerde sport, staan niet open voor het lokale welzijnswerk zoals Scouting, terwijl ook hier voor groepen grote financiële risico’s spelen. We willen daarom de lokale en landelijke overheid oproepen om dit belangrijke deel van het jeugdbeleid niet te vergeten. We hopen te kunnen rekenen op een financiële regeling waardoor Scoutinggroepen en andere belangrijke jeugdwerkorganisaties niet omvallen. De ruim 1.000 Scoutinggroepen verspreid over heel Nederland willen graag nu en in de toekomst bij kunnen dragen aan een gezonde ontwikkeling van onze kinderen en jongeren.

Door Fedde Boersma, directeur Scouting Nederland