fotolijn

Vrijwilligers

 • Zijn plusscouts een speltak?

  Nee, plusscouts zijn geen speltak zoals bevers, welpen, scouts, explorers en roverscouts. Dat zijn jeugdleden. Je kunt het begrip plusscouts zien als verzamelnaam voor alle vrijwilligers binnen Scouting die geen kaderlid of jeugdlid zijn.

  Er is geen spelaanbod voor plusscouts en de rol van plusscouts is ook anders dan bij jeugdleden het geval is. Plusscouts leveren een actieve bijdrage aan Scouting en kunnen daarvoor georganiseerd zijn in kringen.

  De plusscouts kennen geen speltakteken, maar kunnen wel gebruik maken van de vrijwilligersbadge voor op hun Scoutfit.

 • Zijn plusscouts aangesloten bij een internationale organisatie?

  Tot 2010 was Scouting Nederland aangesloten bij de International Scout and Guide Fellowship (ISGF). Vanaf 2011 is dit niet meer het geval.

 • Worden plusscouts geïnstalleerd en dragen zij een Scoutfit?

  Plusscouts zijn vrijwilligers bij Scouting Nederland, maar de meeste regels die voor jeugd- en kaderleden gelden, zijn op hen niet van toepassing. De installatieceremonie is bijvoorbeeld niet van toepassing op plusscouts. Mocht het toch op prijs gesteld worden dat plusscouts worden geïnstalleerd als Scoutinglid en lid van een kring, dan is dat natuurlijk niet verboden. Een ceremonie en belofte zoals wordt gebruikt voor leidinggevenden kan in dit geval als voorbeeld dienen.

  Plusscouts die daarnaast niet aan een speltak verbonden zijn, dragen ofwel de laatst gedragen kleur ofwel de kleur van de oudste speltak (brique). Maar de kring kan daar zelf ook iets over besluiten: bijvoorbeeld een keuze tussen de trui of het T-shirt kiezen. Je kiest altijd wel een element uit de Scoutfit lijn.

  Plusscouts dragen een Scoutfit, in ieder geval als ze deelnemen aan een activiteit met jeugdleden. Dit geldt voor zowel activiteiten in de groep, de regio als in het land. In bovenstaande gevallen dragen plusscouts de Scoutfit met een landelijke das of de das van het organisatieonderdeel waar ze toe behoren (groep, regio, evenement, kring). Op de linkermouw kan de vrijwilligersbadge gedragen worden. Op de rechtermouw van de blouse kan eventueel het naambandje van de groep of plusscoutskring worden gedragen.

  Ben je als plusscout ooit geïnstalleerd als Scoutinglid, dan draag je op de linker borstzak het installatieteken van Scouting Nederland. Als broek mag een blauwe broek, bijvoorbeeld de Scoutfit broek gedragen worden.

  Veel landelijke evenementen hebben vaak een eigen shirt of das, zodat je als medewerker herkenbaar bent. Bij de officiële momenten kan een Scoutfit echter meer wenselijk zijn. Het organisatieonderdeel waar de plusscout bij hoort, stelt dit vast.

 • Welke rechten en plichten hebben plusscouts?

  Plusscouts hebben als lid van Scouting Nederland recht op een Scoutcard, als bewijs van lidmaatschap en de daaraan verbonden rechten, zoals een stem in eigen de vergadering en de verkiezing van de vertegenwoordiger, het (met korting) kunnen kopen van artikelen in de ScoutShop, het gebruik maken van aanbiedingen voor Scoutingleden, een aanvullende wettelijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering en deelname aan landelijke activiteiten die (ook) voor plusscouts georganiseerd worden. Plusscouts ontvangen tevens het Scouting Magazine. Landelijke plusscouts ontvangen ook de tweewekelijkse @-scout.

  Plusscouts hebben net als alle andere Scoutingleden de plicht zich te houden aan de regels en gebruiken van Scouting Nederland, zoals onder andere omschreven in statuten en het huishoudelijk reglement. Plusscouts leveren een actieve bijdrage aan Scouting.

 • Wat is een plusscoutskring?

  Een plusscoutskring is een onderdeel van Scouting Nederland en bestaat uit leden die 18 jaar of ouder zijn. Plusscouts zijn over het algemeen eerst jeugdlid of kaderlid geweest, maar ook als dat niet het geval is kun je plusscout worden. Een plusscout levert een actieve bijdrage aan het Scoutingspel.

  Minimaal vijf personen, die niet op een andere wijze lid zijn van Scouting Nederland, kunnen een zelfstandige plusscoutskring oprichten. De kring houdt zich aan de regels en afspraken van Scouting Nederland. Een plusscoutskring wordt aangemerkt als een kring van Scouting Nederland als het inschrijfformulier is ingediend bij het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland en door het landelijk bestuur is geaccepteerd.

  Een kring bestaat uit een bestuur met minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester, en natuurlijk leden. Leden van een plusscoutskring bepalen met elkaar de gang van zaken rondom bijeenkomsten, activiteiten, contributie, taakverdeling, etc. Net als alle andere Scoutingleden betalen de plusscouts landelijke contributie en als ze bij een regio of groep horen ook regio- of groepscontributie.

  Een plusscoutskring kan zelfstandig landelijk of regionaal functioneren, maar kan ook een onderdeel zijn van een regio of een groep. Indien een plusscoutskring geen onderdeel is van een groep of een regio, spreken we van een zelfstandige plusscoutskring en is het de bedoeling dat er een plusscoutsvereniging wordt opgericht. Hoe je dit doet, kun je hier vinden.

  Een zelfstandige plusscoutskring wordt aangemerkt als een kring van Scouting Nederland als het inschrijfformulier is ingediend bij het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland en door het landelijk bestuur is geaccepteerd.

  Zelfstandige plusscoutskringen geven op een of andere wijze ondersteuning aan het Scoutingspel. Er zijn plusscoutskringen die zich als zogenaamde interessestam richten op een speciale interesse of activiteit. Sommige kringen organiseren jaarlijks een activiteit voor jeugdleden. Er zijn kringen die zich richten op studerende Scoutingleden, een verband voor dove Scoutingleden vormen, Scoutingactiviteiten organiseren voor scouts met een beperking van 18 jaar en ouder, ondersteuning bieden op het gebied van outdooractiviteiten of helpen bij het organiseren van de JOTA-JOTI. De verscheidenheid aan mogelijkheden is dus groot. Wat alle plusscoutskringen gemeen hebben, is dat ze een vriendenkring vormen, die met elkaar ook gezellige dingen doet.

  Vanaf 2013 is iedereen die ingeschreven is als lid van de landelijke plusscoutskring tevens landelijk vrijwilliger. Het landelijke HRM-team is daar het bestuur van. Deze landelijke plusscoutskring is in april 2014 omgezet in de landelijke vrijwilligerspool.

   

 • Wat doen plusscouts?

  Bij Scouting is het de bedoeling dat iedereen zich op eigen wijze inzet om jongens en meiden een fantastische tijd bij Scouting te geven waardoor zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen! Plusscouts zijn onmisbaar in de groep, de regio en bij landelijke activiteiten. In de badge die voor vrijwilligers is gemaakt, zie je al dat de volwassenen rondom het jeugdlid staan. Scouting is natuurlijk gericht op de jeugd. Het doel van een plusscoutskring is dan ook het ondersteunen van het Scoutingspel in de groep, de regio of het land met hand- en spandiensten, met voorbereidingen van activiteiten, etc. Als je met een aantal plusscouts een kring vormt, kun je met elkaar bepalen welke activiteiten je wilt ondernemen en hoe vaak. Omdat plusscouts geen speltak vormen met een eigen spelprogramma ben je naast je inzet voor de jeugdleden vrij in wat je gaat ondernemen.

 • Kan een plusscoutskring zelfstandig zijn?

  Een plusscoutskring kan ook een zelfstandig onderdeel van Scouting Nederland zijn. Een kring wordt aangemerkt als een kring van Scouting Nederland als het inschrijfformulier is ingediend bij het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland en door het landelijk bestuur is geaccepteerd. Een zelfstandige kring moet altijd een formele vereniging zijn.

 • Hoeveel contributie betalen plusscouts?

  Plusscouts betalen contributie, net als alle Scoutingleden. Plusscouts die alleen ingeschreven staan bij de landelijke vrijwilligerspool betalen via automatische incasso alleen de landelijke contributie. Bij de regio aangesloten plusscouts betalen de contributie die de regio heeft vastgesteld en plusscouts die aangesloten zijn bij een groep of een zelfstandige plusscoutskring betalen de contributie die de groep of kring heeft vastgesteld. De hoogte van de contributie van plusscouts die bij de groep zijn aangesloten, wordt door de groepsraad vastgesteld. Hierbij is het mogelijk dat de contributie van de plusscouts afwijkt van de andere onderdelen.

  Voor alle plusscouts wordt minimaal de landelijke contributie betaald. Zelfstandige plusscoutskringen krijgen net zoals de Scoutinggroepen jaarlijks een contributienota voor de landelijke en eventueel regiocontributie. Deze nota is gebaseerd op het gemiddelde aantal leden van het voorgaande jaar.

 • Hoe zit het met landelijke interessestammen?

  Landelijke interessestammen zijn zelfstandige plusscoutskringen met een speciale interesse en activiteiten. De leden van de landelijke interessestammen heten formeel plusscouts.

 • Hoe zijn plusscouts georganiseerd?

  Als plusscout kun je lid worden van de volgende onderdelen:

  • De landelijke vrijwilligerspool.
  • Een regionale zelfstandige plusscoutskring: de kring draagt bij aan de regio en neemt ook deel in de regioraad.
  • Een plusscoutskring van de regio een plusscoutskring van de groep.

  Een kring bestaat uit een bestuur, met minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester, en natuurlijk leden. Leden van een plusscoutskring bepalen met elkaar de gang van zaken als het gaat om bijeenkomsten, activiteiten, contributie, taakverdeling, etc. Net als alle Scoutingleden betalen de plusscouts landelijke contributie en als ze bij een regio of groep horen ook regio- of groepscontributie. Van de landelijke vrijwilligerspool is het landelijke HRM-team het bestuur. Hier ben je individueel lid en kom je voor het doen van klussen bij evenementen of landelijke teams, met andere plusscouts bij elkaar.

 • Een persoon, ingeschreven bij onze groep, wil zich inschrijven bij de landelijke plusscouts. Hoe verloopt deze procedure?

  Aanmelden voor een onderdeel van Scouting Nederland moet altijd door de persoon zelf gedaan worden. In deze vraag wordt ervan uit gegaan dat bedoeld wordt de inschrijving bij de landelijke vrijwilligerspool. Je wordt lid van deze pool door op de site de stappen te volgen waarmee je je als vrijwilliger aanmeldt. Dan komt vanzelf de keuze of je al lid bent van Scouting of nog niet. De stappen spreken voor zich. Je ontvangt een bevestiging en een uitnodiging voor een (telefonisch) gesprek waarin het gaat over wensen en talenten. Ook wordt dan uitgelegd hoe je ergens op landelijk niveau aan de slag kunt.

  Als je lid wilt worden van een landelijke plusscoutskring, dan kun je je eenvoudig aanmelden bij de betreffende kring. Een overzicht van alle landelijke plusscoutskringen (interessestammen) vind je op deze pagina.

  Als iemand zowel lid is van de landelijke vrijwilligerspool als van de eigen groep, dan blijft men contributie betalen via de groep. Je hebt dan namelijk één lidmaatschapsnummer en in de groepsadministratie kan dan gezien worden dat je ook lid van de landelijke vrijwilligerspool bent.