fotolijn

Bestuur & organisatie

 • Hoeveel procent van de leden van de groepsraad moeten aanwezig zijn om een geldige stemming te kunnen houden en daarmee besluiten te kunnen nemen?

  In het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland staat in artikel 18 dat besluiten in een Groepsraad met een gewone meerderheid van stemmen wordt genomen. De statuten van je groepsvereniging bepalen daarnaast waarschijnlijk dat tenminste de helft van de leden van de groepsraad aanwezig moet zijn.Als er niet voldoende leden aanwezig zijn kan er een tweede vergadering worden gehouden, waar geen minimum voor geldt. In die tweede vergadering is voor een besluit een meerderheid van de aanwezige leden voldoende. Voor een paar bijzondere besluiten geldt soms een ander minimum, dit vind je in de statuten van jouw groep.

 • Waarom mag je niet naar het Burgerservicenummer vragen in het gezondheidsformulier?

  Steeds vaker wordt het Burgerservicenummer (BSN) gebruikt voor identificatie. Het is echter niet toegestaan als organisaties zoals Scouting deze nummers bij burgers opvragen en opslaan. Mocht een bezoek aan de spoedeisende hulp nodig zijn, waarbij naar het BSN gevraagd wordt, dan mag zonder een BSN geen hulp geweigerd worden. Het slachtoffer of de ouders hebben de mogelijkheid zich later alsnog te identificeren.

 • Waar kan ik de stukken van de landelijke raad en kleine vlootraad terugvinden?

  De stukken van de landelijke raad vind je op de pagina Landelijke raad, die van de kleine vlootraad zijn hier te vinden.

 • Mag het stichtingsbestuur beleid en regels opstellen omtrent het gebruik van het gebouw door speltakken?

  Aangezien de stichting doorgaans beheerder is van het gebouw en zij ook de verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het gebouw, kan zij daaromtrent beleid en regels opstellen. Natuurlijk is het wel zaak dat de regels passen binnen het beleid en de afspraken die er gelden tussen de stichting en de groepsvereniging. Het stichtingsbestuur mag het draaien van de groepen niet onmogelijk maken, maar mag zeker wel een gedegen besluit nemen ten aanzien van het gebouw, indien dat in haar beheer is.

 • Kan ik mij digitaal abonneren op de stukken van de landelijke raad?

  Nee, dat is niet mogelijk. Na publicatie van de stukken, doorgaans ongeveer vier weken voor de landelijke raad, zijn de stukken voor iedereen te downloaden vanaf de website.

  De stukken zijn te vinden onder Landelijke raad op www.scouting.nl.

 • Is lidmaatschap verplicht voor alle leden van de groepsraad, bijvoorbeeld ouders?

  Ja, iedereen die actief is binnen een verenigingsonderdeel (bijvoorbeeld een groep) van Scouting Nederland, moet lid zijn. Dit geldt ook voor ouders die zitting nemen in de groepsraad.

 • Is er een minimumleeftijd voor leden van de kascommissie van een groep?

  In paragraaf 5.3 van het  huishoudelijk reglement van Scouting Nederland zijn leeftijdsgrenzen gegeven. Voor de kascommissie is niets bepaald. Er is dus geen minimumleeftijd.

  Ook een minderjarige (bijvoorbeeld een 17-jarige leidinggevende) kan dus in de kascommissie worden benoemd. Voorwaarde is wel dat hij 'met het oordeel des onderscheids' kan handelen.

 • Hoe moeten wijzigingen in het bestuur geformaliseerd worden?

  Van een bestuurswijziging moet melding worden gemaakt bij de Kamer van Koophandel waar de vereniging en stichting ingeschreven staan. Vervolgens dient de wijziging te worden doorgevoerd in Scouts Online (functie(s) beëindigen cq. toewijzen).

 • Heeft een bestuurder van de stichting stemrecht in de groepsraad?

  Een bestuurslid uit het stichtingsbestuur van een groep heeft in principe geen zitting in de groepsraad. Desgewenst mag een bestuurslid, met goedkeuring of op vraag van de groepsraad, wel aanwezig zijn bij de groepsraad. Het bestuurslid heeft echter geen stemrecht in de groepsraad.