Headerafbeelding

Regio ZON Vertrouwenspersoon

Jouw plek in de organisatie en wat we van je verwachten:
 Lid van het Algemeen Bestuur van de regio.
 Je vertegenwoordigt Regio ZON als bestuurslid bij de regio teams en bij de groepen.
 Je houdt je bezig met de bestuurstaak vertrouwenspersoon.
 Bij verzoeken door de leden uit de aangesloten scouting groepen en signalen uit de Regio ZON
organisatie tracht je zo snel en adequaat mogelijk te reageren op aangedragen problemen of issues. Je
pakt actief je rol op als intermediair dmv probleem analyse en past hoor- en wederhoor toe.
 Samen met klaagster/klager zoek je naar oplossingen en ga je na of oplossingen in de informele sfeer tot
de mogelijkheden behoren. Je onderzoekt of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing.
 Je verstrekt informatie en advies over de mogelijk te volgen procedures.
 Indien nodig verwijs je naar (in) formele daarvoor in aanmerking komende (hulpverlening)instanties en
ondersteunt klaagster/klager bij het inschakelen van deze instanties. Hieronder vallen ook de politie en
de officier van justitie.
 Je beheert en bewaakt zelfstandig een systeem voor registratie van binnengekomen klachten; Deze
klachten registreer, verwerk, analyseer en interpreteer je tot bestuursinformatie.
Coördinatie & samenwerking:
 Je werkt primair samen met de leden van het Dagelijks Bestuur, de Regio coaches van
Groepsontwikkeling en de Praktijk Coaches. Daarnaast benut je jouw contacten met de teamleden van
de andere Regio ZON teams.
 Je positie is geheel onafhankelijk binnen de organisatie
Jij bent iemand die…
 Beleidsmatig en planmatig kan werken en denken op HBO niveau.
 Gecommitteerd, enthousiast en betrokken in woord en daad.
 De volgende kennis heeft:
o Materiedeskundigheid; kennis van menselijk interactie; kennis van externe juridische
mogelijkheden; kennis van en begrip voor mensen met diverse culturele achtergronden;
methodische kennis van het geven van voorlichting.
o kennis van de scoutingstructuur.
 De volgende vaardigheden heeft:
o adviesvaardigheden; een onafhankelijke opstelling; inzicht in eigen handelen (vermogen tot
introspectie); vaardig in gespreksvoering o.a. vragen kunnen en durven stellen; kunnen omgaan
met vertrouwelijke informatie.
o Accuraat en flexibel met een goede beheersing van Word; Excel, PPT en SOL (te leren).
 Affiniteit met het onderwerp; toegankelijkheid voor iedereen binnen de organisatie; empathisch
vermogen; geduld en het vermogen tot luisteren; levenservaring en integriteit; een evenwichtige
persoonlijkheid; afstand kunnen houden tot de casuïstiek; bereidheid tot intervisie.
 Goede contactuele communicatieve en schriftelijke vaardigheden heeft zowel; mondeling als schriftelijk, en
die ook service en oplossingsgericht is.
 Samengevat: een 100% Scout!

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Regio's
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Specifiek: juridisch, financiën, administratie
  Reageer als lid van Scouting