fotolijn

Thema's en projecten

Op Scouting.nl vind je alle informatie die je nodig hebt als jeugdlid of vrijwilliger van Scouting. Toch kan het zijn dat je nog ergens een vraag over hebt. Die vragen kun je altijd stellen aan de specialisten bij Scouting Nederland. Voordat je je vraag stelt, kun je hier kijken of je vraag over de verschillende thema's en projecten toevallig al bij de veelgestelde vragen staat. Het antwoord op je vraag niet gevonden? Stel je vraag dan onderaan deze pagina direct.

Vrijwilligers

Welke eisen worden er gesteld aan een leidingteam?

Een leidingteam bestaat uit een teamleider en de overige leidinggevenden bij een speltak. De teamleider vervult een coördinerende rol binnen het team. Draai je een gemengde speltak? Dan is het leidingteam ook gemengd. Bij een niet gemengde speltak moet het aantal leidinggevenden dat dezelfde sekse heeft als de speltak, in de meerderheid zijn. Bij een meisjesspeltak is het aantal leidinggevenden dat vrouw is, dus in de meerderheid. 

Een leidingteam bestaat minimaal uit twee personen, waarvan één iemand gekwalificieerd leidinggevende is. Een opkomst kan dus niet doorgaan als het minimum aantal leidinggevenden niet aanwezig is.

De verhoudingen van het aantal gekwalificeerde en niet-gekwalificieerde leidinggevenden in een speltak, het aantal leidinggevenden op het aantal kinderen, het aantal personen dat beschikt over een EHBO-diploma en meer informatie vind je in het document Teamkwalificaties en verhouding (team)leiders-kinderen. De overige regelgeving, zoals een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en verantwoordelijkheden van een leidingteam, vind je in het Huishoudelijk reglement.

Wat is de minimum leeftijd om leiding te mogen geven?

Hiervoor gelden de leeftijden zoals beschreven in het huishoudelijk reglement:

 • Bevers en welpen: vanaf 17 jaar
 • Scouts: vanaf 18 jaar
 • Explorers: vanaf 20 jaar
 • Roverscouts: vanaf 21 jaar (roverscoutsadviseur)

Wil je bijvoorbeeld leidinggeven bij de bevers of de welpen, dan kun je 3 maanden voordat je 17 wordt ingeschreven worden als leidinggevende.

Voor teamleiders geldt een andere leeftijd:

 • Bevers en welpen: vanaf 18 jaar
 • Scouts: vanaf 21 jaar
 • Explorers: vanaf 21 jaar
 • Roverscouts: niet van toepassing

Ten aanzien van de maximumleeftijd van leidinggevenden geldt een advies van 45 jaar.

Moet er bij een gemengde speltak ook een gemengd leidingteam zijn?

Het Huishoudelijk Reglement stelt bij een gemengde speltak een gemengd leidingteam verplicht. Binnen een niet gemengde speltak moet in het team van leidinggevenden ten minste een meerderheid van dezelfde sekse aanwezig te zijn als de sekse van jeugdleden. 

Wat is de positie van plusscouts in een groep?

Het binden van (oud-)leden als plusscouts aan je Scoutinggroep, is belangrijk voor het goed functioneren van de groep. Als de groep goed contact houdt met de plusscouts, kunnen ze bij allerlei activiteiten gevraagd worden te helpen.

Een plusscoutskring in een Scoutinggroep is echter wel een onderdeel van die groep en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van het groepsbestuur en de groepsraad. Om een goed contact met de plusscoutskring te onderhouden, kan één van de groepsbestuursleden optreden als contactpersoon en regelmatig de plusscouts bezoeken. De plusscouts hebben recht op één afgevaardigde in de groepsraad en de plusscouts kiezen deze afgevaardigde zelf uit hun midden. Dit kan bijvoorbeeld de voorzitter zijn. Deze afgevaardigde heeft ook stemrecht binnen de groepsraad.

De plusscouts dienen zich te houden aan de regels en afspraken die gelden binnen Scouting Nederland of door de groepsraad zijn vastgesteld. De plusscouts zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten binnen deze regels en afspraken. Mocht er verschil van mening ontstaan of ongenoegen zijn over de plusscouts, dan kan het groepsbestuur op dezelfde wijze optreden als bij de andere onderdelen van de groep: in gesprek gaan, wijzen op regels en afspraken, ter verantwoording roepen en in het uiterste geval het lidmaatschap van de groep opzeggen volgens de regels in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

Als de andere onderdelen geen huur hoeven te betalen voor de blokhut, dan is dat ook voor de plusscouts van toepassing. Plusscouts behoren bij de groep en dienen een meerwaarde - een actieve bijdrage - voor de groep op te leveren.

Plusscouts horen bij de groep en dienen een meerwaarde voor de groep op te leveren. In de badge die is gemaakt voor vrijwilligers, zie je dat de volwassenen rondom het jeugdlid staan. Scouting is natuurlijk ook gericht op de jeugd. Het is de bedoeling dat plusscouts daar een toegevoegde waarde in hebben en tegelijkertijd aan hun eigen ontwikkeling en plezier blijven werken binnen Scouting.

Wat voor soort leden zijn er binnen Scouting Nederland?

In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland zijn de volgende typen lidmaatschap omschreven:

 • Jeugdleden (bevers, welpen, scouts, explorers, roverscouts)
 • Kaderleden (leiding, bestuur, vrijwilligers, plusscouts)
 • Buitengewone leden (iedereen die geen jeugdlid of kaderlid is)

Wat is de minimumleeftijd voor besturen?

De minimumleeftijden voor besturen staan beschreven in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland:

 • Ten minste de helft van de leden van een bestuur dient 21 jaar of ouder te zijn
 • De minimumleeftijd van de voorzitter van een bestuur is 21 jaar
 • De minimumleeftijd van de overige bestuursleden is 18 jaar

Mag iemand die leiding is ook groepsbegeleider of -voorzitter zijn?

In artikel 21.4 van het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland staat dat de functies van groepsvoorzitter en groepsbegeleider onverenigbaar zijn met een functie als leidinggevende bij een speleenheid.

Hoe wordt een teamleider aangesteld?

De aanstelling van een teamleider gaat op dezelfde manier als een 'gewone' leidinggevende en andere kaderleden en staat beschreven in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Zie paragraaf 5.6, specifiek artikel 96. Let op: de versie van december 2012 is de juiste.

In artikel 8 van hetzelfde reglement staat een beschrijving van het team van leidinggevenden en de rol die de teamleider vervult. Dit is verder uitgewerkt in het functieprofiel Teamleider van Scouting Academy. De teamleider heeft in de besluitvorming van de groep verder dezelfde rol als andere leidinggevenden, namelijk één stem in de groepsraad.

Hoe kom ik aan nieuwe vrijwilligers?

Omdat er zoveel mogelijkheden zijn om vrijwilligers te werven, is het belangrijk vooral de mogelijkheden te zoeken die het beste bij jouw groep passen. Helaas zijn er niet zomaar blikken vrijwilligers open te trekken. Kijk maar eens bij de informatie over het werven van vrijwilligers.

Onderzoek wijst echter uit dat 80% van alle leidinggevenden in de groep uit de groep zelf komt; de andere 20% komt vaak vanuit het eigen netwerk: slechts een enkeling komt helemaal nieuw van buiten. Ga dus zorgvuldig om met het behoud van je huidige vrijwilligers; denk na over een manier waarop je explorers en roverscouts al warm kunt maken voor een leidinggevende functie en weet dat een goede sfeer in de groep enthousiasme uitstraalt waar ouders en 'vrienden van' graag deel van willen uitmaken!

Tot slot: het is ook bekend dat vrijwilligers graag gevraagd willen worden. Vertel altijd de goede verhalen buiten Scouting, zodat je later makkelijker de vraag kunt stellen.

Hoe kan ik een waarderingsteken aanvragen?

Om een waarderingsteken aan te vragen, vul je het daarvoor bestemde formulier volledig in. Alle informatie en de link naar het formulier is te vinden op deze pagina.

Vanaf welke leeftijd mag iemand maatschappelijke stage lopen en moet ik een VOG aanvragen voor een stagiair?

Maatschappelijke stage is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo). In de meeste gevallen zal het gaan om leerlingen van 14 á 15 jaar oud, maar er is geen wettelijk minimum. In principe hebben scholen de vrijheid om zelf te bepalen in welk schooljaar leerlingen hun maatschappelijke stage doen.

VOG

Wanneer maatschappelijke stagiairs als vrijwilliger worden ingeschreven, geldt ook voor hen dat ze een VOG moeten aanvragen. In de meeste gevallen zullen maatschappelijke stagiars nog te jong zijn om als vrijwilliger te worden ingeschreven. Volgens het huishoudelijk reglement is een VOG dan ook niet nodig, maar het is wel verstandig om als groep zelf te bekijken welke taken de stagiair gaat verrichten en of de groep daar zelf een VOG voor nodig vindt.

Dit geldt overigens alleen voor stagiairs van 'buiten', die dus nog geen lid van de groep zijn. Voor explorers die maatschappelijke stage in de groep gaan lopen geldt in principe de regel uit eht huishoudelijk reglement dat voor jeugdleden die doorstromen naar een vrijwilligersfunctie geen VOG aangevraagd hoeft te worden.

Verzekering

De school is verantwoordelijk voor de verzekering van de leerling. Dat geldt dus ook voor scouts of explorers die (een deel van) hun maatschappelijke stage bij de eigen Scoutinggroep lopen. Maar dan wel alleen met betrekking tot hun stageactiviteiten, dus niet als ze gewoon meedraaien met het activiteitenprogramma. Het is dus wel belangrijk om van tevoren in een stageovereenkomst of takenlijst vast te leggen welke taken de eigen leden in het kader van hun maatschappelijke stage bij de groep vervullen.

De verzekering van de aansprakelijkheid van de maatschappelijke stagiair is niet zo duidelijk vastgelegd. Dit gaat dan bijvoorbeeld om situaties dat een leerling tijdens zijn maatschappelijke stage onverhoopt schade aan een jeugdlid toebrengt. Leerlingen die geen lid zijn van Scouting, vallen namelijk niet onder de Scouterpolis, zij zijn immers geen lid.

Scouting Nederland heeft het standpunt dat de school ook voor de wettelijke aansprakelijkheid van de maatschappelijke stagiair verantwoordelijk is (dus ook voor de explorer die in het kader van zijn of haar maatschappelijke stage taken uitvoert bij de groep). Dit moeten groepen dus vooraf goed bij de betreffende school nagaan en laten opnemen in de stageovereenkomst.

Plusscouts

Wat is een plusscoutskring?


Een plusscoutskring is een onderdeel van Scouting Nederland en bestaat uit leden die 18 jaar of ouder zijn. Plusscouts zijn over het algemeen eerst jeugdlid of kaderlid geweest, maar ook als dat niet het geval is kun je plusscout worden. Een plusscout levert een actieve bijdrage aan het Scoutingspel.
Minimaal vijf personen, die niet op een andere wijze lid zijn van Scouting Nederland, kunnen een zelfstandige plusscoutskring oprichten. De kring houdt zich aan de regels en afspraken van Scouting Nederland. Een plusscoutskring wordt aangemerkt als een kring van Scouting Nederland als het inschrijfformulier is ingediend bij het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland en door het landelijk bestuur is geaccepteerd.
Een kring bestaat uit een bestuur met minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester, en natuurlijk leden. Leden van een plusscoutskring bepalen met elkaar de gang van zaken rondom bijeenkomsten, activiteiten, contributie, taakverdeling, etc. Net als alle andere Scoutingleden betalen de plusscouts landelijke contributie en als ze bij een regio of groep horen ook regio- of groepscontributie.
Een plusscoutskring kan zelfstandig landelijk of regionaal functioneren, maar kan ook een onderdeel zijn van een regio of een groep. Indien een plusscoutskring geen onderdeel is van een groep of een regio, spreken we van een zelfstandige plusscoutskring en is het de bedoeling dat er een plusscoutsvereniging wordt opgericht. Hoe je dit doet, kun je hier vinden.
Een zelfstandige plusscoutskring wordt aangemerkt als een kring van Scouting Nederland als het inschrijfformulier is ingediend bij het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland en door het landelijk bestuur is geaccepteerd.
Zelfstandige plusscoutskringen geven op een of andere wijze ondersteuning aan het Scoutingspel. Er zijn plusscoutskringen die zich als zogenaamde interessestam richten op een speciale interesse of activiteit. Sommige kringen organiseren jaarlijks een activiteit voor jeugdleden. Er zijn kringen die zich richten op studerende Scoutingleden, een verband voor dove Scoutingleden vormen, Scoutingactiviteiten organiseren voor scouts met een beperking van 18 jaar en ouder, ondersteuning bieden op het gebied van outdooractiviteiten of helpen bij het organiseren van de JOTA-JOTI. De verscheidenheid aan mogelijkheden is dus groot. Wat alle plusscoutskringen gemeen hebben, is dat ze een vriendenkring vormen, die met elkaar ook gezellige dingen doet.
Vanaf 2013 is iedereen die ingeschreven is als lid van de landelijke plusscoutskring tevens landelijk vrijwilliger. Het landelijke HRM-team is daar het bestuur van. Deze landelijke plusscoutskring is in april 2014 omgezet in de landelijke vrijwilligerspool.

Zijn plusscouts een speltak?


Nee, plusscouts zijn geen speltak zoals bevers, welpen, scouts, explorers en roverscouts. Dat zijn jeugdleden. Je kunt het begrip plusscouts zien als verzamelnaam voor alle vrijwilligers binnen Scouting die geen kaderlid of jeugdlid zijn.
Er is geen spelaanbod voor plusscouts en de rol van plusscouts is ook anders dan bij jeugdleden het geval is. Plusscouts leveren een actieve bijdrage aan Scouting en kunnen daarvoor georganiseerd zijn in kringen.
De plusscouts kennen geen speltakteken, maar kunnen wel gebruik maken van de vrijwilligersbadge voor op hun Scoutfit.

Wat doen plusscouts?


Bij Scouting is het de bedoeling dat iedereen zich op eigen wijze inzet om jongens en meiden een fantastische tijd bij Scouting te geven waardoor zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen! Plusscouts zijn onmisbaar in de groep, de regio en bij landelijke activiteiten. In de badge die voor vrijwilligers is gemaakt, zie je al dat de volwassenen rondom het jeugdlid staan. Scouting is natuurlijk gericht op de jeugd. Het doel van een plusscoutskring is dan ook het ondersteunen van het Scoutingspel in de groep, de regio of het land met hand- en spandiensten, met voorbereidingen van activiteiten, etc. Als je met een aantal plusscouts een kring vormt, kun je met elkaar bepalen welke activiteiten je wilt ondernemen en hoe vaak. Omdat plusscouts geen speltak vormen met een eigen spelprogramma ben je naast je inzet voor de jeugdleden vrij in wat je gaat ondernemen.

Zijn plusscouts aangesloten bij een internationale organisatie?


Tot 2010 was Scouting Nederland aangesloten bij de International Scout and Guide Fellowship (ISGF). Vanaf 2011 is dit niet meer het geval.

Worden plusscouts geïnstalleerd en dragen zij een Scoutfit?


Plusscouts zijn vrijwilligers bij Scouting Nederland, maar de meeste regels die voor jeugd- en kaderleden gelden, zijn op hen niet van toepassing. De installatieceremonie is bijvoorbeeld niet van toepassing op plusscouts. Mocht het toch op prijs gesteld worden dat plusscouts worden geïnstalleerd als Scoutinglid en lid van een kring, dan is dat natuurlijk niet verboden. Een ceremonie en belofte zoals wordt gebruikt voor leidinggevenden kan in dit geval als voorbeeld dienen.
Plusscouts die daarnaast niet aan een speltak verbonden zijn, dragen ofwel de laatst gedragen kleur ofwel de kleur van de oudste speltak (brique). Maar de kring kan daar zelf ook iets over besluiten: bijvoorbeeld een keuze tussen de trui of het T-shirt kiezen. Je kiest altijd wel een element uit de Scoutfit lijn.
Plusscouts dragen een Scoutfit, in ieder geval als ze deelnemen aan een activiteit met jeugdleden. Dit geldt voor zowel activiteiten in de groep, de regio als in het land. In bovenstaande gevallen dragen plusscouts de Scoutfit met een landelijke das of de das van het organisatieonderdeel waar ze toe behoren (groep, regio, evenement, kring). Op de linkermouw kan de vrijwilligersbadge gedragen worden. Op de rechtermouw van de blouse kan eventueel het naambandje van de groep of plusscoutskring worden gedragen.
Ben je als plusscout ooit geïnstalleerd als Scoutinglid, dan draag je op de linker borstzak het installatieteken van Scouting Nederland. Als broek mag een blauwe broek, bijvoorbeeld de Scoutfit broek gedragen worden.
Veel landelijke evenementen hebben vaak een eigen shirt of das, zodat je als medewerker herkenbaar bent. Bij de officiële momenten kan een Scoutfit echter meer wenselijk zijn. Het organisatieonderdeel waar de plusscout bij hoort, stelt dit vast.

Welke rechten en plichten hebben plusscouts?


Plusscouts hebben als lid van Scouting Nederland recht op een Scoutcard, als bewijs van lidmaatschap en de daaraan verbonden rechten, zoals een stem in eigen de vergadering en de verkiezing van de vertegenwoordiger, het (met korting) kunnen kopen van artikelen in de ScoutShop, het gebruik maken van aanbiedingen voor Scoutingleden, een aanvullende wettelijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering en deelname aan landelijke activiteiten die (ook) voor plusscouts georganiseerd worden. Plusscouts ontvangen tevens het Scouting Magazine. Landelijke plusscouts ontvangen ook de tweewekelijkse @-scout.
Plusscouts hebben net als alle andere Scoutingleden de plicht zich te houden aan de regels en gebruiken van Scouting Nederland, zoals onder andere omschreven in statuten en het huishoudelijk reglement. Plusscouts leveren een actieve bijdrage aan Scouting.

Kan een plusscoutskring zelfstandig zijn?


Een plusscoutskring kan ook een zelfstandig onderdeel van Scouting Nederland zijn. Een kring wordt aangemerkt als een kring van Scouting Nederland als het inschrijfformulier is ingediend bij het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland en door het landelijk bestuur is geaccepteerd. Een zelfstandige kring moet altijd een formele vereniging zijn.

Hoeveel contributie betalen plusscouts?


Plusscouts betalen contributie, net als alle Scoutingleden. Plusscouts die alleen ingeschreven staan bij de landelijke vrijwilligerspool betalen via automatische incasso alleen de landelijke contributie. Bij de regio aangesloten plusscouts betalen de contributie die de regio heeft vastgesteld en plusscouts die aangesloten zijn bij een groep of een zelfstandige plusscoutskring betalen de contributie die de groep of kring heeft vastgesteld. De hoogte van de contributie van plusscouts die bij de groep zijn aangesloten, wordt door de groepsraad vastgesteld. Hierbij is het mogelijk dat de contributie van de plusscouts afwijkt van de andere onderdelen.
Voor alle plusscouts wordt minimaal de landelijke contributie betaald. Zelfstandige plusscoutskringen krijgen net zoals de Scoutinggroepen jaarlijks een contributienota voor de landelijke en eventueel regiocontributie. Deze nota is gebaseerd op het gemiddelde aantal leden van het voorgaande jaar.

Hoe zit het met landelijke interessestammen?


Landelijke interessestammen zijn zelfstandige plusscoutskringen met een speciale interesse en activiteiten. De leden van de landelijke interessestammen heten formeel plusscouts.

Hoe zijn plusscouts georganiseerd?


Als plusscout kun je lid worden van de volgende onderdelen: de landelijke vrijwilligerspool; een regionale zelfstandige plusscoutskring: de kring draagt bij aan de regio en neemt ook deel in de regioraad; of een plusscoutskring van de regio of een plusscoutskring van de groep.

Een kring bestaat uit een bestuur, met minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester, en natuurlijk leden. Leden van een plusscoutskring bepalen met elkaar de gang van zaken als het gaat om bijeenkomsten, activiteiten, contributie, taakverdeling, etc. Net als alle Scoutingleden betalen de plusscouts landelijke contributie en als ze bij een regio of groep horen ook regio- of groepscontributie. Van de landelijke vrijwilligerspool is het landelijke HRM-team het bestuur. Hier ben je individueel lid en kom je voor het doen van klussen bij evenementen of landelijke teams, met andere plusscouts bij elkaar.

Een persoon, ingeschreven bij onze groep, wil zich inschrijven bij de landelijke plusscouts. Hoe verloopt deze procedure?


Aanmelden voor een onderdeel van Scouting Nederland moet altijd door de persoon zelf gedaan worden. In deze vraag wordt ervan uit gegaan dat bedoeld wordt de inschrijving bij de landelijke vrijwilligerspool. Je wordt lid van deze pool door op de site de stappen te volgen waarmee je je als vrijwilliger aanmeldt. Dan komt vanzelf de keuze of je al lid bent van Scouting of nog niet. De stappen spreken voor zich. Je ontvangt een bevestiging en een uitnodiging voor een (telefonisch) gesprek waarin het gaat over wensen en talenten. Ook wordt dan uitgelegd hoe je ergens op landelijk niveau aan de slag kunt.
Als je lid wilt worden van een landelijke plusscoutskring, dan kun je je eenvoudig aanmelden bij de betreffende kring. Een overzicht van alle landelijke plusscoutskringen (interessestammen) vind je op deze pagina.
Als iemand zowel lid is van de landelijke vrijwilligerspool als van de eigen groep, dan blijft men contributie betalen via de groep. Je hebt dan namelijk één lidmaatschapsnummer en in de groepsadministratie kan dan gezien worden dat je ook lid van de landelijke vrijwilligerspool bent.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Op deze website vind je het antwoord op veel vragen, je kunt hiervoor gebruikmaken van de zoekfunctie of van de Veelgestelde vragen hierboven. Mocht je het antwoord op jouw vraag niet kunnen vinden, dan kun je gebruik maken van het contactformulier hieronder of de live-chat. Natuurlijk kun je je vragen ook stellen via FacebookTwitter of WhatsApp (06-57746422).

Naam*
Je hebt geen naam ingevuld

E-mailadres*
Je hebt geen (geldig) e-mailadres ingevuld

Je vraag gaat over*
Invalid Input

Je vraag*
Je hebt geen bericht ingevuld