fotolijn

Praktijkcoach, niet gekwalificeerd

Als praktijkcoach maak je onderdeel uit van Scouting Academy. Je maakt deel uit van de regio, maar je bent geen lid van het regiobestuur. Binnen de regio werkt de praktijkcoach nauw samen met de trainers. Zij signaleren tijdens hun trainingen bepaalde zaken ten aanzien van het niveau van leidinggevenden of andere zaken. Deze koppelen ze terug aan de praktijkcoach die het weer teruggeeft aan de groepen. Ook praktijkbegeleiders die bepaalde zaken signaleren in hun groep, of terug horen van hun leidinggevenden die op training zijn geweest, kunnen bij de praktijkcoach terecht en hij neemt dit op met het trainersteam.

Binnen Scoutinggroepen ondersteunen praktijkbegeleiders de vrijwilligers bij het verwerven van de benodigde competenties. Voor leidinggevenden gebeurt dat tijdens en rond de opkomsten. Leidinggevenden worden gecoacht op basis van een kwalificatiekaart, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt over welke competenties iemand beschikt. Bij leidinggevende functies is de praktijkbegeleider voor de deelkwalificaties ook beoordelaar.

Om de praktijkbegeleider te begeleiden, te ondersteunen én om de kwaliteit van het ontwikkelen en vaststellen van competenties te borgen, is er de praktijkcoach. De praktijkcoach schept de voorwaarden voor het opleidingstraject en de begeleiding van praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in de praktijk. De praktijkcoach stelt, samen met de praktijkbegeleider, vast of een leidinggevende beschikt over alle voor de functie benodigde competenties en dus kan worden gekwalificeerd.

Als praktijkcoach wordt van je verwacht dat je binnen één Scoutingseizoen je kwalificatie behaalt.

Waar moet je aan voldoen?

Om gekwalificeerd te worden, moet je voldoen aan een aantal minimumeisen:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je bent minimaal 21 jaar.
 • Je beschikt over de competenties (kwalificatie) voor de functie van praktijkbegeleider.
 • Je bent bereid tot ontwikkeling van de voor de functie (in deze speltak) geldende competenties, zodat je binnen acht maanden na het beginnen van je taak gekwalificeerd bent.
 • Omgaan met (jeugd)leden vraagt om bewustzijn met betrekking tot (on)gewenste omgangsvormen. Je bent bekend met het beleid van Scouting Nederland op dit gebied.
 • Je beschikt over een voor de rol geldige Verklaring Omtrent het Gedrag en je onderschrijft de gedragscode.

Aan welke competenties je moet voldoen staat in de kwalificatiekaart en in het functieprofiel.

Enkele competenties:

 • Kunnen inventariseren van competenties van nieuwe praktijkbegeleiders.
 • Door observatie een beeld kunnen vormen van een praktijkbegeleider.
 • Kunnen vaststellen of een leidinggevende voldoet aan gekwalificeerd niveau.
 • In staat zijn om je eigen werkzaamheden te organiseren.

Voor meer informatie kijk je in het functieprofiel.

Wat ga je doen om gekwalificeerd te worden?

Je bent waarschijnlijk al als praktijkcoach aan de slag. Je gaat je tegelijkertijd ook bezig houden met het behalen van je kwalificatie. Je hebt jezelf in de praktijk al een aantal competenties eigen gemaakt of je hebt al expertise vanuit je werk. Je bekijkt het functieprofiel en de kwalificatiekaart en maakt een inschatting van je competenties. Je kunt dit bijvoorbeeld samen met de coördinator Scouting Academy doen. Vervolgens kun je een TOP (Talent Ontwikkel Plan) maken voor jezelf. Hierin zet je jouw leerroute: wat wil je leren, waar ga je dat doen en wanneer? Probeer binnen één Scoutingseizoen je kwalificatie te behalen.

Hoe ga je de kwalificatie halen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 1. Training
 2. Buiten Scouting leren

Training

Het kan zijn dat je graag de training voor praktijkcoaches wilt volgen. Deze kun je vinden in Scouts Online. De trainingen worden op verschillende locaties in Nederland georganiseerd. De training bestaat uit twee dagen. In deze training leer je onder andere coachen en begeleiden, STARR-gesprekken voeren, leerstijlen KOLB, reflecteren en gespreksvoering.

Als je nog maar een paar competenties hoeft te ontwikkelen, zou je ook naar een training of workshop kunnen gaan die alleen over dat onderdeel gaat. Dit mag uiteraard ook buiten Scouting. Denk aan een workshop motiveren of reflecteren. Vervolgens breng je het geleerde uit de training in de praktijk om zo vaardigheden te verwerven.

Buiten Scouting leren

Als je al vanuit je beroep coach bent of veel coacht omdat dat bij je takenpakket hoort, dan kun je ook direct een assessment aanvragen met de opleider. Belangrijk is wel dat je wat je buiten Scouting geleerd hebt, toe kunt passen binnen Scouting. Kennis van de kwalificatiekaart is essentieel.

Eindbeoordeling

Voor je eindbeoordeling heb je een assessment met de opleider. Voorafgaand aan het assessment stuur je je ingevulde competentieroos en kwalificatiekaart op naar de opleider. Deze middelen kunnen aangevuld zijn met je uitgewerkte leerpunten. De opleider zal een gesprek met je voeren aan de hand van de kwalificatiekaart. Ook zal hij een gesprek bijwonen waarin jij met een praktijkbegeleider een gesprek voert aan de hand van de kwalificatiekaart voor praktijkbegeleiders. Er is dus een beoordeling in de praktijk. Als de opleider je kwalificeert dan kun je een kwalificatieteken aanvragen bij de ScoutShop.

Verdieping en verder ontwikkelen

Wat Scouting betreft, is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk thema. Binnen Scouting Academy zijn er verschillende mogelijkheden om je op allerlei vlakken verder te ontwikkelen.

 • Vrijwilligerswerk levert je wat op: aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgt voor evenwicht tussen wat Scouting een vrijwilliger kost en wat het hem oplevert. Scouting is niet van de riante onkostenvergoedingen. Echter, wat we elkaar wel (naast plezier en vriendschap) kunnen geven, is een riante dosis persoonlijke ontwikkeling die van pas komt in je verdere leven, binnen én buiten Scouting.
 • Vrijwilligersbehoud: werk maken van persoonlijke ontwikkeling draagt ook bij aan vrijwilligersbehoud. Voor de korte termijn gaat het daarbij om de vraag of iemand zijn huidige functie goed aan kan. Ook als iemand gekwalificeerd is, kan het toch zijn dat hij tegen dingen aanloopt, of elementen van zijn functie beter wil doen. Daarmee aan de slag gaan, verhoogt de kans dat iemand de benoemingstermijn afmaakt en ‘bijtekent’. Voor de langere termijn gaat het om de koppeling van persoonlijke ontwikkeling aan de Scoutingloopbaan die de vrijwilliger ambieert. Of het nu is omdat iemand uitgekeken raakt op zijn huidige functie, of dat iemand de maximale benoemingsperiode heeft vol gemaakt, feit is dat Scouting een diversiteit aan functies te bieden heeft en dat persoonlijke ontwikkeling ertoe kan bijdragen dat iemand een nieuwe uitdaging oppakt die de vrijwilliger opnieuw kan binden.
 • Groei in kwaliteit: één van de speerpunten van Scouting. Daarbij is kwaliteit in het aanbieden en faciliteren van het Scoutingspel, oftewel de kwaliteit van vrijwilligers, een heel belangrijke factor. Ook om die reden vindt Scouting het van belang te investeren in persoonlijke ontwikkeling.
 • Persoonlijk gewin: wat je leert in Scouting is ook buiten Scouting van belang. Zo kan het zijn dat Scouting op je cv bijdraagt aan je sollicitatie, je kansen geeft in je werkloopbaan of van betekenis kan zijn in je studie.

Hoe ga je aan de slag?

Binnen Scouting kennen we twee verschillende soorten competenties. Functiegebonden competenties, vaardigheden die nodig zijn om je functie goed uit te kunnen voeren, en persoonlijke competenties, vaardigheden die je binnen Scouting opdoet en die zo omschreven zijn dat ze ook in de buitenwereld begrepen worden. Zo kun je 'in dezelfde taal' als die bijvoorbeeld op school gebruikt wordt, aantonen dat je binnen Scouting iets hebt geleerd of andersom. Dit hoef je dan niet opnieuw te leren.

Functiegebonden competenties

Binnen Scouting zijn er diverse functies met hun eigen functiegebonden competenties en daarmee hun eigen kwalificatie, bijvoorbeeld teamleider of trainer.

Je hebt een keuze gemaakt waarin je je verder wilt ontwikkelen. Samen met je praktijkbegeleider kun je een TOP (Talent Ontwikkel Plan) maken. Je maakt een TOP voor een functiegebonden kwalificatie. Je gaat zoeken waar je wat kunt leren. Misschien wil je een vervolg- of specialistische training volgen, wil je enkele kampspecialisaties halen of wil je leren hoe je om moet gaan met moeilijk gedrag bij kinderen.

Je maakt afspraken wie jou gaat begeleiden en stelt vast wanneer je het traject wilt afronden. De begeleiding kan bijvoorbeeld ook door een gekwalificeerd teamleider worden gedaan als je in de speltak één en ander wilt oefenen.

Bij elke training of cursus staat meestal wel beschreven wat het doel is en wat je na afloop kan en je moet het kunnen toepassen in de praktijk, er vaardiger in worden.

Persoonlijke competenties

Voor je persoonlijke competenties kun je gebruik maken van de competentieroos. Deze is gebaseerd op algemene competenties die door de buitenwereld ook begrepen worden. Er is een lege competentieroos die je kunt invullen. Je vult de roos voor jezelf in, alleen of met iemand samen. Het is goed om het resultaat altijd met iemand te bespreken. Soms kan het zijn dat je door een gesprek over een onderdeel helder krijgt hoever je met de competentie bent en tot hoever je die competentie wilt ontwikkelen. Bij de competentieroos is een handleiding gemaakt, die tekst en uitleg geeft bij het invullen ervan. Ook is er een vereenvoudigde versie, gemaakt door Regio Zeeland.

De persoonlijke competenties zijn terug te vinden in het functieprofiel van praktijkcoach. Er zijn namelijk raakvlakken tussen de persoonlijke competenties en de functiegebonden competenties. Deze zie je terug in de functiebeschrijving, onder ‘taken’, in de kolommen.

Hoe ga je andere kwalificaties halen?

Functiegebonden competenties

Training volgen in de regio of op landelijke evenementen

Landelijk worden er regelmatig trainingen aangeboden voor trainers. Deze staan in Scouts Online, waar je je ook kunt inschrijven. Klik hier voor meer informatie over de functie opleider.

Liever aan de slag als trainer? Dat kan ook. Je kunt dan contact opnemen met de coördinator Scouting Academy in de regio. Voor de functie trainer is er ook een opleiding of training en je beoordeling wordt gedaan door een opleider. Klik hier voor meer informatie over de functie trainer.

Landelijk worden er ook evenementen georganiseerd waar je kan deelnemen aan diverse specialistische workshops en trainingen, zoals de Scout-In.

Persoonlijke competenties

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

 • Coaching door iemand van buiten het eigen team. Bijvoorbeeld de trainer of opleider. Zij kunnen jou coachen in jouw leervraag of zij kunnen je helpen iemand te vinden die een coach is. De ervaring leert dat de meeste mensen het erg leuk vinden een ander te helpen om de competenties te verbeteren.
 • Deelname aan activiteiten of trainingen, zoals de Landelijke Scoutiviteit, Scout-In, de Gillwel-training of internationale seminars.

Je kunt natuurlijk ook je persoonlijke competenties ontwikkelen door op een ander niveau vrijwilliger te worden. Denk dan aan:

Eindbeoordeling

Hoe en door wie je eindbeoordeling wordt gedaan, is afhankelijk van de functie waarvoor je het aanvraagt. In de Kwalificatiewijzer staat precies wie wat kan en mag kwalificeren en dus ook beoordelen.

Tips en handige hulpmiddelen

Voor het uitvoeren van je taken als praktijkbegeleider zijn er een aantal handige hulpmiddelen.

 • Kwalificatiewijzer: deze kun je vinden in Scouts Online onder de tab 'Vrijwilligers' en ‘Overzichten en links'. In de Kwalificatiewijzer kun je een overzicht vinden van de verschillende kwalificaties en door wie een bepaalde kwalificatie aangevraagd en geregistreerd kan worden in Scouts Online.
 • Handleiding : hierin staat stap voor stap beschreven hoe je in Scouts Online kwalificaties kunt registreren en aanvragen.