fotolijn

Middelen

Scouting Nederland zet verschillende middelen in om Scoutinggroepen sociaal veilig te maken. Onderstaand worden een aantal van deze middelen toegelicht.

Activiteitenbank

Door het spelen van een spel kan een thema/onderwerp op een speelse manier bespreekbaar worden gemaakt en bij zowel jeugd als kaderleden bewustwording worden gecreëerd. Ook lastige onderwerpen lenen zich hiervoor. Denk aan: pesten, alcohol & drugs, vooroordelen en seksualiteit. Spelsuggesties met betrekking tot sociale veiligheid zijn te vinden op de activiteitenbank van Scouting Nederland.

Opleiding

Voor diverse functies binnen Scouting bestaan er functieprofielen en kwalificatiekaarten met een toelichting. Door de kwalificatiekaart in te vullen wordt duidelijk welke kwalificaties (kennis, vaardigheden en houding) er al zijn en welke nog (verder) ontwikkeld kunnen worden. In de kwalificatiekaarten van leidinggevende en groepsbegeleider wordt extra aandacht besteed aan het onderwerp sociale veiligheid. Wanneer over alle competenties van de kwalificatiekaart wordt beschikt kan een assessment worden aangevraagd bij de begeleider. Bij het goed doorlopen van het  assessment wordt een kwalificatie verkregen. De kwalificatie wordt in Scouts Online geregistreerd. Bij de Scoutshop kan eventueel een bijbehorend kwalificatieteken worden besteld.  Ben je leiding en wil je hiermee aan de slag? Neem dan contact op met je praktijkbegeleider.

Omgangsregels

Omgangsregels zijn afspraken over hoe je met elkaar omgaat. In je Scoutinggroep bepaal je samen  wat wel en niet kan. Een hulpmiddel om omgangsregels vast te stellen vind je hier. Door omgangsregels in de groep te bespreken en samen vast te stellen, heb je het op een positieve manier over sociale veiligheid in je groep. Iedereen weet wat de normen zijn en ook wat ongewenst gedrag is. Meer informatie vind je in het infoblad over omgangsregels.

Gedragscode

Door de Landelijke Raad is een gedragscode ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag  vastgesteld. Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Voor kaderleden én buitengewone leden moet verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd. Deze verplichting staat opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De screeningsautoriteit van de overheid is Justis. Deze instantie screent of een persoon wel of geen VOG krijgt en geeft bij geen bezwaar de VOG af aan de betrokkene. In het infoblad: “Verklaring Omtrent het Gedrag” wordt uitgelegd hoe je als Scoutinggroep een gratis VOG kan aanvragen. Kijk ook eens bij de FAQ over de VOG. Scouting Nederland stimuleert haar groepen om actief bezig te zijn met de VOG.

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

In het protocol staat wat je moet doen en laten in geval van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Alle leden van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van dit protocol en het in voorkomende gevallen als leidraad te gebruiken.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep en is goed zichtbaar voor de leden. Meer informatie staat in het “Functieprofiel Vertrouwenspersoon” van Scouting Nederland. 

Meldplicht grensoverschrijdend gedrag

Het Huishoudelijk Reglement schrijft voor dat ieder (vermoeden van) grensoverschrijdend gedag gemeld moet worden aan het Landelijk Servicecentrum. Gebruik hiervoor het meldingsformulier. De meldplicht maakt het mogelijk om de Scoutinggroep te informeren en adviseren over passende vervolgstappen. Ook kan, indien nodig, hulp worden ingeschakeld van het Landelijk Opvang Team (LOT). 

Huishoudelijk Reglement & disiplinaire maatregelen

De afspraken binnen de vereniging zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (HHR). In het HHR staan diverse maatregelen welke ingezet kunnen worden als een vrijwilliger een grens heeft overschreden. Bijvoorbeeld: op-non-actiefstelling, functieontheffing, opzegging van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap. Het HHR vind je hier. Er is ook een infoblad over de verschillende disciplinaire maatregelen.

Registratielijst

Personen die geen lid (meer) mogen zijn of worden van Scouting Nederland kunnen worden geplaatst op de registratielijst. De registratielijst heeft tot doel om te voorkomen dat personen bij een andere scoutinggroep weer aan de slag kunnen gaan en de vereniging en haar leden schade berokkend. Meer informatie is terug te vinden op het infoblad “De zwarte lijst”.