fotolijn

Middelen

Scouting Nederland zet verschillende middelen in om Scoutinggroepen sociaal veilig te maken. Onderstaand worden een aantal van deze middelen toegelicht.

Activiteitenbank

Door het spelen van een spel kan een thema/onderwerp op een speelse manier bespreekbaar worden gemaakt en bij zowel jeugd als kaderleden bewustwording worden gecreëerd. Ook lastige onderwerpen lenen zich hiervoor. Denk aan: pesten, alcohol & drugs, vooroordelen en seksualiteit. Spelsuggesties met betrekking tot sociale veiligheid zijn te vinden op de activiteitenbank van Scouting Nederland.

Opleiding

Voor diverse functies binnen Scouting bestaan er functieprofielen en kwalificatiekaarten met een toelichting. Door de kwalificatiekaart in te vullen wordt duidelijk welke kwalificaties (kennis, vaardigheden en houding) er al zijn en welke nog (verder) ontwikkeld kunnen worden. In de kwalificatiekaarten van leidinggevende en groepsbegeleider wordt extra aandacht besteed aan het onderwerp sociale veiligheid. Wanneer over alle competenties van de kwalificatiekaart wordt beschikt kan een assessment worden aangevraagd bij de begeleider. Bij het goed doorlopen van het  assessment wordt een kwalificatie verkregen. De kwalificatie wordt in Scouts Online geregistreerd. Bij de Scoutshop kan eventueel een bijbehorend kwalificatieteken worden besteld.  Ben je leiding en wil je hiermee aan de slag? Neem dan contact op met je praktijkbegeleider.

Omgangsregels

Omgangsregels zijn afspraken over hoe je met elkaar omgaat. In je Scoutinggroep bepaal je samen  wat wel en niet kan. Een hulpmiddel om omgangsregels vast te stellen vind je hier. Door omgangsregels in de groep te bespreken en samen vast te stellen, heb je het op een positieve manier over sociale veiligheid in je groep. Iedereen weet wat de normen zijn en ook wat ongewenst gedrag is. Meer informatie vind je in het infoblad over omgangsregels.

Gedragscode

Door de Landelijke Raad is een gedragscode ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag  vastgesteld. Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Voor kaderleden én buitengewone leden moet verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd. Deze verplichting staat opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De screeningsautoriteit van de overheid is Justis. Deze instantie screent of een persoon wel of geen VOG krijgt en geeft bij geen bezwaar de VOG af aan de betrokkene. In het infoblad: “Verklaring Omtrent het Gedrag” wordt uitgelegd hoe je als Scoutinggroep een gratis VOG kan aanvragen. Kijk ook eens bij de FAQ over de VOG. Scouting Nederland stimuleert haar groepen om actief bezig te zijn met de VOG.

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

In het protocol staat wat je moet doen en laten in geval van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Alle leden van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van dit protocol en het in voorkomende gevallen als leidraad te gebruiken.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep en is goed zichtbaar voor de leden. Meer informatie staat in het “Functieprofiel Vertrouwenspersoon” van Scouting Nederland. 

Meldplicht grensoverschrijdend gedrag

Het Huishoudelijk Reglement schrijft voor dat ieder (vermoeden van) grensoverschrijdend gedag gemeld moet worden aan het Landelijk Servicecentrum. Gebruik hiervoor het meldingsformulier. De meldplicht maakt het mogelijk om de Scoutinggroep te informeren en adviseren over passende vervolgstappen. Ook kan, indien nodig, hulp worden ingeschakeld van het Landelijk Opvang Team (LOT). 

Huishoudelijk Reglement & disiplinaire maatregelen

De afspraken binnen de vereniging zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (HHR). In het HHR staan diverse maatregelen welke ingezet kunnen worden als een vrijwilliger een grens heeft overschreden. Bijvoorbeeld: op-non-actiefstelling, functieontheffing, opzegging van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap. Het HHR vind je hier

Registratielijst

Personen die geen lid (meer) mogen zijn of worden van Scouting Nederland kunnen worden geplaatst op de registratielijst. De registratielijst heeft tot doel om te voorkomen dat personen bij een andere scoutinggroep weer aan de slag kunnen gaan en de vereniging en haar leden schade berokkend. Meer informatie is terug te vinden op het infoblad “De zwarte lijst”.

 

Be cool!

Scouting Nederland heeft samen met zeven andere Scoutingorganiaties deelgenomen aan het Europese project Safe from Harm. Binnen dit project is er door de Nederlandse werkgroep een training en een spel ontwikkeld over het thema respect onder de naam Be cool!

Spel Be cool!

Het spel Be cool! is bedoeld om te praten over respect, het op een goede manier met elkaar omgaan, samenwerken in verschillende situaties, het ervaren van respect door verschillende opdrachten en het leren van feiten.  

Be cool! is ontwikkeld voor de speltakken scouts, explorers, roverscouts en voor leidinggevenden. Het spel kan gespeeld worden door gebruik te maken van een speelbord, maar het is ook mogelijk om het spel buiten te spelen.

Spel spelen

Er zijn diverse exemplaren van het spel gedrukt die verspreid door het land gespeeld kunnen worden. Meld je aan bij de besloten Facebook-groep om te kijken waar de spellen zich op dit moment bevinden en hoe je gemakkelijk aan een spel kunt komen.  

Wil je met het spel aan de slag?  Klik dan hier om de spelkaarten te downloaden. Print ze, knip ze uit en sorteer ze, zodat je er snel mee aan de slag kunt! Je kunt het gehele spel ook downloaden en printen. Klik hier om het gehele spel te downloaden.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een update van het spel. Eind 2019 / medio 2020 verwachten we deze online te kunnen delen. 

Heb je vragen over het spel of zoek je naar een spel rond het thema sociale veiligheid, dan kan je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag .

De kosten voor de aanvraag van een VOG voor Scouting worden door de overheid vergoed. Bij de aanvraag ‘herkent’ het systeem dat de aanvraag door een Scoutingonderdeel gedaan wordt. Om gebruik te kunnen maken van de gratis VOG moet je organisatie zich aanmelden op www.gratisvog.nl. Bij het registreren op www.gratisvog.nl wordt onder andere gevraagd om de naam van de organisatie, het Kamer van Koophandel-nummer, de contactgegevens van de contactpersoon en een verklaring welke preventieve maatregelen genomen worden (beleid). Je dient er voor te zorgen dat op je eigen groepswebsite zowel de informatie over de gedragscode als over de vertrouwenspersoon is te vinden. Hier vind je het infoblad wat je kunt gebruiken bij het (opnieuw) invullen van je gegevens om toegelaten te worden tot de regeling gratisvog.nl.

De gedragscode kun je hier downloaden.

Over jullie aanstellingsbeleid kun je gebruik maken van de korte inleiding vanaf de Scouting Nederland website en daaronder de volgende link opnemen: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/vog


Bij vertrouwens(contact)personen adviseren wij je om de volgende tekst op jullie website te plaatsen
“Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.”

Let op! Gratis VOG zal je niet toelaten tot deze regeling als je op de eigen website, geen documenten en/of inleiding hebt staan over de gedragscode, aanstellingsbeleid en vertrouwens(contact)persoon.

Hoe vraag ik een gratis VOG aan?

In het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag staat aangegeven voor wie, hoe en voor welke rubrieken een VOG aangevraagd kan worden. Hier is ook uitgelegd hoe de digitale aanvraag van een VOG werkt.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de gratis VOG voor vrijwilligers binnen Scouting:

  • Organisaties moeten aangesloten zijn bij Scouting Nederland.
  • Een organisatie komt alleen in aanmerking voor vergoeding als ze meer doen rondom het voorkomen van misbruik. Binnen Scouting zijn er naast de verplichte VOG meer maatregelen, zoals aandacht voor het onderwerp in trainingen, de gedragscode, omgangsregels, een verplichte meldcode en het Protocol grensoverschrijdend gedrag.
  • Alleen VOG’s die elektronisch zijn aangevraagd, zijn gratis. Voor papieren aanvragen geldt een afwijkende procedure, te vinden in het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag.

Veiligheid op het water

'Varen doe je samen' is een landelijk project met als doel de recreatievaart en beroepsvaart bewust te laten worden van elkaar op het water. In het project worden handreikingen gedaan over hoe je met elkaar veilig(er) kunt varen. Ga naar de website van het project 'Varen doe je samen'.

Varen doe je samen Knooppuntenboekjes

De Knooppuntenboekjes vanuit het project 'Varen doe je samen' worden regelmatig geactualiseerd en zijn gratis als PDF-bestand te downloaden op de website

Interessante brochures

Er zijn naast de Knooppuntenboekjes ook diverse brochures over veilig varen gemaakt, zoals de brochures Veilig het water op, Tips voor de roeiers en kanoërs, Spelregels voor een veilige snelle vaart en Veiligheid aan boord. De eerstgenoemde brochure geeft kort en bondig handige tips en bespreekt de belangrijkste verkeersregels op het water. In 2012 is de handige brochure Het blauwe bord verschenen, met uitleg over hoe je op de stromende rivieren grote schepen die de verkeerde wal varen moet passeren (stuurboord op stuurboord passeren). De regels in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) worden daarnaast in de brochure toegelicht. De brochures zijn net als de Knooppuntenboekjes als PDF te downloaden op www.varendoejesamen.nl.

Meer over het project 'Varen doe je samen'

'Varen doe je samen' is een initiatief van Rijkswaterstaat, alle provincies, Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV en Groningen Seaports, HISWA Vereniging, Watersportverbond, Koninklijke Schuttevaer, ANWB en de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). Scouting Nederland is lid van het Nederlands Platform voor Waterrecreatie waar het project 'Varen doe je samen' is omarmd.

Wat moet ik doen bij grensoverschrijdend gedrag?

Als je als Scoutinggroep te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag komt er in korte tijd veel op je af. Hoe kan je als bestuur het beste handelen?

Stap 1

Bewaar de rust, maak een verslag van de feiten (wat is er wanneer gebeurd? Wat heeft de melder gezien? Wie zei wat? etc.) en noteer de vragen die je hierover hebt. 

Stap 2

Neem voor informatie en advies contact op met de afdeling sociale veiligheid van Scouting Nederland of met de bereikbaarheidsdienst.

Afdeling sociale veiligheid
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Telefoon

033-496 09 11 (bij calamiteiten dag en nacht bereikbaar)

Stap 3

Raadpleeg het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag, de Gedragscode en het Huishoudelijk Reglement en handel hiernaar.

Stap 4

Treed als bestuur accuraat op en neem gepaste stappen tegen het grensoverschrijdende gedrag.

Stap 5

Vul het meldingsformulier in en stuur dit op naar Scouting Nederland

Landelijk Servicecentrum Scouting Nederland
t.a.v. afdeling sociale veiligheid
Postbus 210
3830 AE LEUSDEN

Of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stap 6

Indien nodig: vraag om bijstand van het Landelijk Opvang Team (LOT)

Als er sprake is van een calamiteit (zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval) kan je altijd om hulp vragen van het Landelijk Opvang Team. Dit team bestaat uit vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Alleen in overleg met de afdeling sociale veiligheid of de bereikbaarheidsdienst kan het LOT worden ingeschakeld.