fotolijn

Geschillen

Scouting Nederland kent in haar huishoudelijk reglement een geschillen- en beroepscommissie, die vallen onder de landelijke raad. Ook is er de landelijke bemiddelingscommissie, deze commissie valt rechtstreeks onder het landelijk bestuur.

Conflicten binnen de groep of regio

Waar mensen samenwerken, ontstaan soms misverstanden, meningsverschillen en in een enkel geval hoog oplopende conflicten. Zo gebeurt het zo nu en dan dat binnen een groep of regio problemen rond een bepaald kaderlid ontstaan. Die groep of regio wil dan wel eens druk uitoefenen op dat kaderlid om op te stappen. Dit kan de gemoederen binnen de groep behoorlijk bezig houden. Het kan tot een slechte sfeer, oeverloos gepraat en vergaderen en ledenverlies voor de groep leiden. In het uiterste geval kan men besluiten dat het betrokken kaderlid, 'de zondebok', moet opstappen.

Om te voorkomen dat dit zomaar gebeurt, geeft het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland aan hoe je zulke situaties zorgvuldig kunt aanpakken. Als je als betrokkene meent dat je ten onrechte op een zijspoor bent beland, of, nog erger, 'weggestemd' bent, kun je een geschil aanhangig maken bij het regiobestuur of bij het landelijk bestuur. Er volgt dan een officiële procedure met de geschillencommissie.

De bemiddeling

Maar aan deze officiële procedure gaat één stap vooraf: de bemiddeling. Partijen dienen, voordat ze een conflict aanhangig maken, éérst bemiddeling hebben ingezet. Bij het behandelen van een conflict wordt vooral gekeken naar de formele gang van zaken: 'Wie heeft formeel de juiste weg bewandeld?' Vaak blijft dan één van de partijen met een kater achter. Met bemiddeling wordt er recht gedaan aan beide partijen. Er wordt geluisterd naar argumenten en gevoelens, kortom: het complete verhaal komt op tafel.

Bij bemiddeling treedt een onafhankelijk en niet een aan één van de partijen verbonden persoon, bij voorkeur zelfs een koppel van personen, op als begeleider van een proces. Samen wordt naar de beste oplossing gezocht en zo ontstaat er een win-winsituatie waar beide partijen tevreden mee kunnen zijn.

Bemiddeling kan ook in meer preventieve zin worden ingezet: soms lopen er zaken binnen een groep of bestuur niet lekker. Dat zou een moment kunnen zijn waarop de hulp van de bemiddelingscommissie wordt ingeschakeld. Bemiddeling kan geboden worden vanuit de regio of vanuit de landelijke bemiddelingscommissie.

Wanneer, nadat de bemiddeling is ingezet, geen bevredigende oplossing voor beide partijen wordt bereikt, staat de aanmelding van een conflict bij de geschillencommissie alsnog open. Als een partij zich na de uitspraak van die geschillencommissie niet juist behandeld voelt, staat de weg open om de beroepscommissie in te schakelen.

In het huishoudelijk reglement staat precies beschreven op welke wijze deze procedures verlopen.

Wat te doen bij een geschil?

Neem contact op met je regiobestuur. Dat bestuur kan zelf bemiddeling toepassen of besluiten de landelijke bemiddelingscommissie in te schakelen. Die aanvraag loopt via het landelijk servicecentrum. Zowel aan het aangaan van bemiddeling als aan het aanmelden van een geschil zijn kosten verbonden, die de partijen gezamenlijk dragen.

Download hier het spiekbriefje stappen in bemiddelen

Download hier de flyer van het bemiddelingsteam