Headerafbeelding

Geschillen

Waar mensen samenwerken, ontstaan soms misverstanden, meningsverschillen en in een enkel geval hoog oplopende conflicten. Om erger te voorkomen geeft het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland aan hoe je zulke situaties zorgvuldig kunt aanpakken. Bij voorkeur via bemiddeling, maar je kunt ook een geschil aanhangig maken bij de geschillencommissie.

Bemiddeling

Als er sprake is van een geschil, dan wordt van alle betrokkenen verwacht dat ze zelf eerst alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen. Bemiddeling kan daarbij een heel goed middel zijn. Bemiddeling is een gesprekstechniek; alle partijen komen onder leiding van een bemiddelaar als “extern voorzitter” bij elkaar om de ontstane situatie te bespreken en om te komen tot een oplossing. Er wordt geluisterd naar argumenten en gevoelens. Kortom: het hele verhaal komt op tafel.

Bij bemiddeling treedt een onafhankelijk en niet een aan één van de partijen verbonden persoon, bij voorkeur zelfs een koppel van personen, op als begeleider van een proces. Samen wordt naar de beste oplossing gezocht en zo ontstaat er een win-winsituatie waar beide partijen tevreden mee kunnen zijn.

Bemiddeling kan ook in meer preventieve zin worden ingezet: soms lopen er zaken binnen een groep of bestuur niet lekker. Dat zou een moment kunnen zijn waarop de hulp van de bemiddelingscommissie wordt ingeschakeld. Bemiddeling kan geboden worden vanuit de regio of vanuit het landelijke bemiddelingsteam. Voor het landelijke team kun je contact opnemen met Landelijk team Juridische zaken via juridischezaken@scouting.nl

Download hieronder het spiekbriefje stappen in bemiddelen en de flyer van het bemiddelingsteam.

Uitspraak door de geschillencommissie

Als het geschil ondanks inzet van alle betrokkenen en bemiddelaars blijft bestaan, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de geschillencommissie. De geschillencommissie bestaat uit leden die door de landelijke raad zijn benoemd voor deze taak. De geschillencommissie wordt ondersteund door een griffier.

Afhankelijk van de aard van het geschil kan de geschillencommissie optreden als een geschillenbeslechtingscommissie of als tuchtcommissie. In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland staat beschreven welke (tucht)maatregelen de commissie kan nemen.

Diegene die het geschil aanhangig maakt (de verzoeker) vraagt een geschillenformulier op bij het Landelijk team Juridische zaken van Scouting Nederland. Na het betalen van de administratiekosten wordt het geschillenformulier en de eventuele bijlagen doorgestuurd aan de geschillencommissie. De griffier verzoekt de wederpartij om binnen een periode van vier weken een verweerschrift in te dienen.

Als de drie leden van de geschillencommissie die het geschil behandelen het na het lezen van het geschillenformulier en het verweerschrift nodig vinden worden partijen uitgenodigd voor een hoorzitting. Daar kunnen de leden van de geschillencommissie aanvullende vragen stellen. Na de hoorzitting zal de geschillencommissie over het algemeen binnen zes weken uitspraak doen. De hoorzittingen vinden op een aantal van tevoren geplande dagen plaats.

Reken vanaf het insturen van het geschillenformulier tot de uitspraak op een doorlooptijd van ongeveer drie maanden voor afhandeling van het geschil. Tegen een uitspraak van de geschillencommissie kan beroep worden aangetekend bij de commissie van beroep.

Praktische informatie

De administratiekosten voor de geschillencommissie en de commissie van beroep bedragen € 34,-. Neem voor het aanhangig maken van een geschil contact op met het Landelijk team Juridische zaken van het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland via juridischezaken@scouting.nl.

Uitspraken

De uitspraken van de geschillencommissie en commissie van beroep zijn soms leerzaam voor besturen en de vereniging. Om die reden kunnen de uitspraken geanonimiseerd worden opgevraagd. 

Ondersteuning