Bestuur & Organisatie - Veiligheid - VOG

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij? Klik dan hier om je vraag te stellen!


Wat is de minimumleeftijd voor het aanvragen van een VOG?

Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland geeft aan dat vrijwilligers vanaf 17 jaar leidinggevende kunnen worden. Omdat in de praktijk blijkt dat er toch behoorlijk wat groepen zijn waarbij 16 jarigen al betrokken zijn als leiding is in Scouts Online het VOG-tabblad zichtbaar bij vrijwilligers die minimaal 16 jaar oud zijn. 

Voor iemand die jonger is dan 16 jaar hoeft geen VOG aangevraagd te worden. De VOG kan niet ingevoerd worden en wordt ook niet vergoed. 

Kan ik ook niet-digitaal een VOG aanvragen?

Je kunt ook nog steeds op de 'oude manier' een VOG aanvragen via het Gemeenteloket door gebruik te maken van  de formulieren die je kunt printen van de website van Justis. Echter, deze aanvraag is duurder dan de digitale aanvraag en de vrijwilliger moet zelf naar het gemeentehuis. Je krijgt alléén het bedrag van de digitale aanvraag vergoed. De meerkosten van de papieren aanvraag zijn voor eigen rekening.

Hoe ga ik om met een vrijwilliger die een buitenlandse nationaliteit heeft en niet in Nederland in de gemeentelijke basis administratie bekend is?

Voor in Nederland woonachtige buitenlanders die actief zijn binnen Scouting is het inderdaad niet mogelijk om een Nederlandse VOG aan te vragen. Maar de meeste landen in Europa en Noord Amerika kennen een vergelijkbaar VOG systeem, waarbij een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd kan worden. De vrijwilliger kan dus in zijn of haar eigen land een VOG aanvragen. Hoe de procedure is, zal de persoon zelf uit moeten zoeken. Het is belangrijk dat er in ieder geval aangegeven wordt dat er met kinderen gewerkt wordt, waarbij er op een zedenverleden gescreend wordt. In sommige landen is een VOG voor het werken met jeugd gratis (in België lijkt dit het geval te zijn). De kosten voor een in het buitenland aangevraagde VOG wordt in het project gratis VOG niet door de Nederlandse overheid vergoed. Het is niet mogelijk om buitenlandse VOG’s in Scouts Online te registeren.

Is het de bedoeling dat er een VOG wordt aangevraagd voor alle leerlingen die een maatschappelijke stage komen lopen bij een Scoutinggroep?

Wanneer maatschappelijke stagiairs als vrijwilliger worden ingeschreven, geldt ook voor hen dat ze een VOG moeten aanvragen. In de meeste gevallen zullen maatschappelijke stagiars nog te jong zijn om als vrijwilliger te worden ingeschreven. Volgens het huishoudelijk reglement (HR) is een VOG dan ook niet nodig, maar het is wel verstandig om als groep zelf te bekijken welke taken de stagiair gaat verrichten en of de groep daar zelf een VOG voor nodig vindt. Dit geldt overigens alleen voor stagiairs van 'buiten', die dus nog geen lid van de groep zijn. Voor explorers die maatschappelijke stage in de groep gaan lopen geldt in principe de regel volgens het HR dat voor jeugdleden die doorstromen naar een vrijwilligersfunctie geen VOG aangevraagd hoeft te worden.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Het aanvragen van een VOG kan op twee manieren. Bij het gemeentehuis met een papieren aanvraagformulier en een digitale aanvraag met behulp van DigiD. Op de website van de Rijksoverheid vind je informatie over de VOG en zijn de aanvraagformulieren te downloaden.
De digitale aanvraag wordt door de overheid vergoed voor Scoutingvrijwilligers. Meer informatie over de aanvraag en de vergoeding is te vinden in het infoblad Verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Ik heb al een VOG voor een andere functie binnen Scouting. Moet ik een nieuwe aanvragen?

Wordt een VOG aangevraagd voor een functie binnen Scouting, dan is deze geldig voor iedere functie binnen Scouting, ongeacht het niveau. Voor sommige functies raadt Scouting Nederland echter aan een uitgebreidere screening te doen, bv op het gebied van financiën of het aansturen van een organisatie. Zijn bij de aanwezige VOG deze aspecten niet meegenomen, dan kan opnieuw om een meer uitgebreide VOG gevraagd worden. In Scouts Online is bij je functie aangegeven welke VOG gewenst is en op het infoblad is een schema met de gewenste screening per functie te vinden.

Ben je een tijdje geen lid geweest van de vereniging, dan zul je bij het aanvaarden van een nieuwe functie wel weer een VOG moeten overleggen. Heb je als leidinggevende op groepsniveau geen VOG aan hoeven vragen, omdat je voorafgaand aan je aanstelling als leiding vier jaar jeugdlid geweest bent, dan beschik je nog niet over een VOG. Je zult bij een nieuwe functie op een ander niveau of bij een andere groep dan wel een VOG moeten overleggen.

Is een VOG aanvragen verplicht?

Een VOG aanvragen is verplicht. Scouting Nederland heeft het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers verplicht gesteld. In het Huishoudelijk Reglement is de verplichting opgenomen om een VOG aan te vragen voor kaderleden en buitengewone leden. Dit betekent, dat wanneer iemand voor de eerste keer binnen Scouting in functie treedt, het bestuur op lokaal, regionaal of landelijk niveau van deze persoon een VOG moet vragen, voordat hij of zij kan worden benoemd. Een uitzondering is alleen mogelijk als de te benoemen persoon bij de groep waarbij hij die functie krijgt, tenminste vier jaar voorafgaand aan de benoeming jeugdlid is geweest. In het Huishoudelijk Reglement is de VOG verplichting opgenomen voor alle kaderleden en buitengewone leden. Dit zijn alle volwassenen binnen de vereniging, ongeacht of deze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. Dus niet alleen voor leiding, maar ook voor bijvoorbeeld bestuursleden, trainers, organisatoren, materiaalmeesters, vrijwilligers op kampeerterreinen en plusscouts moet een VOG worden aangevraagd.

Je kunt er als organisatie zelf voor kiezen om geen gebruik te maken van de uitzondering en voor zowel nieuwe als zittende vrijwilligers de VOG aan te vragen.

Wie vraagt de VOG aan en op welke wijze registreer je een VOG?

In Scouts Online kun je registeren of voor een vrijwilliger een VOG is afgegeven. Gegevensbeheerders van andere organisatieonderdelen waar de vrijwilliger actief wil worden, kunnen zo zien dat iemand al een VOG heeft en voor welke aspecten.

Zodra de VOG door de overheid aan de desbetreffende persoon is toegestuurd, moet deze de VOG aan het bestuur geven. De secretaris/gegevensbeheerder registreert de VOG. Registreer je niets, dan zal de vrijwilliger bij een volgende functie weer een VOG moeten aanvragen. Het organisatieonderdeel bewaart de afgegeven VOG in haar administratie. Meer informatie over het registeren van de VOG in Scouts Online vind je in de bijlage van dit document.

Hoe registreer ik een VOG in Scouts Online en hoe krijg ik deze vergoed?

Zodra je een VOG hebt overlegd bij het bestuur van je groep, regio of bij Scouting Nederland, kan de gegevensbeheerder of secretaris de VOG registreren in Scouts Online. VOG's die vanaf 2012 zijn afgegeven en geregistreerd in Scouts Online, worden vergoed door het ministerie. Een VOG is dan gratis voor Scoutingvrijwilligers. Let op: het is niet mogelijk buitenlandse VOG's te registreren.

 

Hoe moeten we omgaan met een huidige vrijwilliger waarvoor geen VOG wordt afgegeven door de overheid?

De organisatie waarvoor de vrijwilliger wil werken, ontvangt niet rechtstreeks informatie van de overheid over de VOG. De vrijwilliger ontvangt de VOG of een afwijzing van het ministerie. Gebeurt het laatste, dan kan de vrijwilliger zelf nog bezwaar maken. Een vrijwilliger zal vaak al op voorhand op de hoogte zijn dat er een kans bestaat dat hij/zij geen VOG krijgt, omdat registra/tie van delicten altijd gebeurd met medeweten van de vrijwilliger. Bij de screening wordt gekeken of het delict het functioneren als vrijwilliger in de weg staat.

Als een vrijwilliger geen VOG overlegt aan de groep kan dat globaal dus twee dingen betekenen:

  • hij/zij heeft de aanvraag die de groep heeft klaargezet niet geaccordeerd of is dit vergeten.
  • hij/zij heeft wel een aanvraag geaccordeerd maar krijgt geen VOG.

In beide gevallen zal de vrijwilliger moeten melden aan de groep dat geen VOG overlegd kan worden. Is het reageren op het aanvraagverzoek vergeten, dan kan een nieuw verzoek klaargezet worden. Wil de vrijwilliger de aanvraag niet doorzetten, dan zal een gesprek noodzakelijk zijn. 

 De vrijwilliger die geen VOG krijgt of niet wil aanvragen, kan hier zelf een conclusie aan verbinden en ervoor kiezen het lidmaatschap op te zeggen opzeggen. Het lijkt in ieder geval verstandig dat de vrijwilliger met het bestuur een gesprek aangaat.

Heb je als groep meer functiecategorieën aangekruist en is het niet krijgen van een VOG veroorzaakt door bv een financieel delict in het verleden, dan hoeft er niets aan de hand te zijn. Je kunt dan een nieuwe VOG aanvragen zonder op dit item te laten screenen. Realiseer je dan als groep wel, dat je deze persoon beter niet met geld kunt laten omgaan.

Is de VOG niet verkregen omdat er een zedendelict gepleegd is, dan betekent dit dat je afscheid moet nemen van de vrijwilliger. We accepteren binnen Scouting geen veroordeelde zeden delinquenten. Iemand kan nog wel elders vrijwilligerswerk doen buiten Scouting, maar actief zijn met kinderen is niet wenselijk. Ook bij andere jeugdorganisaties zal de persoon als het goed is geweerd worden.

De mogelijkheid bestaat dat een vrijwilliger die over een VOG beschikt, toch over de scheef gaat waarbij Justitie een veroordeling registreert die van invloed is op de afgegeven VOG. Krijgt de groep of Scouting Nederland dit te horen?

De VOG is slechts een screening bij de deur. Als iemand een VOG gekregen heeft (en actief wordt) en vervolgens over de schreef gaat, dan hoort de organisatie dat niet actief. Er is dus nog geen sprake van continue screening. In veel gevallen zullen de contacten binnen een groep dusdanig zijn, dan wel bekend wordt als een vrijwilliger in de fout gaat en veroordeeld wordt. Is sprake van een veroordeling op zeden, dan is dat voldoende reden om iemand uit het lidmaatschap te ontzetten. Laat dit dan ook aan Scouting Nederland weten, want mogelijk dat we de persoon ook op een landelijke zwarte lijst willen plaatsen.

Vanaf welke leeftijd kunnen we een VOG registeren?

In Scouts Online wordt het VOG tabblad zichtbaar bij vrijwilligers die minimaal 16 jaar oud zijn. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland geeft natuurlijk aan dat vrijwilligers pas vanaf 17 jaar leidinggevende kunnen worden.

Wat doe ik als iemand wel een VOG heeft waarbij op 1 of 2 functieaspecten gescreend is, en we willen een uitgebreidere VOG aanvragen?

In gevallen waarbij iemand al een VOG heeft, bijvoorbeeld voor functieaspect 1 en 8, en er is een VOG nodig omdat iemand penningmeester of bestuurder wordt, dan zal opnieuw een VOG aangevraagd moeten worden. In deze neem je ook de eerder aangekruiste aspecten weer in de screening mee.

Moet iedere volwassene binnen de groep een VOG overleggen?

De verplichting om een VOG aan te vragen is beschreven in artikel 88 en 89 van het Huishoudelijk Reglement. Uit deze artikelen blijkt dat kaderleden en buitengewone leden een VOG moet overleggen. Artikel 84 en 85 bepalen wat kaderleden en buitengewone leden zijn, samen met artikel 96.

Dat houdt in, dat scouts die een functie binnen Scouting hebben, tezamen met alle plusscouts een VOG moeten overleggen. Uitzondering zijn de kaderleden en buitengewone leden die binnen dezelfde groep vier jaar direct ervoor jeugdlid zijn geweest. Daarmee is de stelling: 'volwassen leden moeten een VOG' hebben niet helemaal juist.

  • De meeste wel, maar juist de roverscouts niet, want dat zijn jeugdleden.
  • Als de roverscout ook nog een functie heeft bij de groep, regio of het land, dan zou een VOG wel aan de orde zijn, tenzij de uitzondering geldt.
  • Ook een minderjarige kan een functie hebben, bijvoorbeeld een 17-jarige beverleiding. Daarmee is deze kaderlid en gelden de bepalingen van artikel 88 ook voor hem.

Moet leiding jonger dan 18 jaar, ook een VOG overleggen?

De verplichting om een VOG aan te vragen is beschreven in artikel 88 en 89 van het Huishoudelijk Reglement. Uit deze artikelen blijkt dat kaderleden en buitengewone leden een VOG moet overleggen.·Artikel 84 en 85 bepalen wat kaderleden en buitengewone leden zijn, samen met artikel 96.

Dat houdt in, dat scouts die een functie binnen Scouting hebben, tezamen met alle plusscouts een VOG moeten overleggen. Uitzondering zijn de kaderleden en buitengewone leden die binnen dezelfde groep vier jaar direct ervoor jeugdlid zijn geweest.

  • Explorers en roverscouts niet, want dat zijn jeugdledenAls de explorer of roverscout ook nog een functie heeft bij de groep, regio of het land, dan zou een VOG wel aan de orde zijn, tenzij de uitzondering geldt.Ook een minderjarige kan een functie hebben, bijvoorbeeld een 17-jarige beverleiding. Daarmee is deze kaderlid en gelden de bepalingen van artikel 88 ook voor hem.Ook een minderjarige die naast een functie, bijvoorbeeld een 17-jarige beverleiding, ook nog jeugdlid is, moet een VOG aanvragen, tenzij de uitzondering geldt.

Hoe kan ik als niet Scoutingorganisatie in aanmerking komen voor een gratis VOG?

Vanaf 2015 kunnen vrijwilligers die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de regeling met de gratis VOG moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De organisatie is een vrijwilligersorganisatie;
  • De VOG wordt aangevraagd voor een vrijwilliger;
  • De vrijwilliger werkt met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking;
  • De organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid (vergelijkbaar met het beleid uit de Toolkit ‘In veilige handen’) om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan waarbij tenminste een gedragscode (gedragscode In veilige handen) en een aannamebeleid zijn ingevoerd.

Deze regeling is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Doel van de regeling is het bevorderen van veiligheid in activiteiten voor jeugd en verstandelijk beperkten en het voorkomen van seksueel misbruik door vrijwilligers.

Voorafgaand aan de structurele regeling loopt een pilot voor de vrijwilligers van Scouting, sport en kindervakanties. In 2014 wordt deze pilot uitgebreid zodat ook andere vrijwilligersorganisaties, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen aansluiten. De pilot loopt door totdat de structurele regeling gereed is. Vrijwilligersorganisaties kunnen in 2014 de VOG’s vergoed krijgen via het Steunpunt KinderVakanties. Meer informatie over of een organisatie in aanmerking komt voor vergoeding en over de werkwijze is te vinden op: www.steunpuntkindervakanties.nl (onder: Producten / Gratis VOG).