fotolijn

Calamiteiten

Documenten

Handelen bij calamiteiten

Handelen bij calamiteiten
Hoe te handelen in geval van calamiteiten?

Handleiding omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Handleiding omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze handleiding beschrijft de manier waarop we bij Scouting Nederland, met behulp van een stappenplan, kunnen omgaan met signalen vanhuislijk geweld en/of kindermishandeling. Om leidinggevenden te ondersteunen in het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is, naast het stappenplan, een op speltakken gerichte signaalkaart ontwikkeld.

Signaalkaarten omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Signaalkaarten omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Om leidinggevenden te ondersteunen in het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is, naast het stappenplan in de handleiding, een op speltakken gerichte signaalkaart ontwikkeld.

Draaiboek rouw en verdriet

Draaiboek rouw en verdriet

Het draaiboek Rouw en verdriet beschrijft de manier waarop we bij Scouting Nederland moeten omgaan met een sterfgeval in de groep of in de nabije omgeving van leiding en jeugdleden. In het draaiboek staat een aantal handelingsadviezen. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten: Opvang, Samenwerking, Contact met de familie, Aanwezigheid bij uitvaart, Herdenkingsbijeenkomst in de groep

Meldingsformulier (vermoeden van) ongewenst gedrag en verklaring op non-actiefstelling (invulversie)

Meldingsformulier (vermoeden van) ongewenst gedrag en verklaring op non-actiefstelling (invulversie)

Formulier waarmee een melding gedaan moet worden bij Scouting Nederland van een vermoeden van ongewenst gedrag en waarmee de op non-actiefstelling van een vrijwilliger geregistreerd kan worden.

Ieder dempt zijn eigen schrik

Ieder dempt zijn eigen schrik

Informatie over hoe slachtoffers en omstanders omgaan met traumatische ervaringen.

Vals beschuldigd; wat nu?

Vals beschuldigd; wat nu?

Met de extra aandacht voor grensoverschrijdend gedrag is een beschuldiging van seksuele intimidatie een re?el risico. De gevolgen van een melding op valse gronden zijn voor de beschuldigde enorm. De onterecht aangeklaagde lijdt grote psychische schade, zijn/haar goede naam is aangetast. Deze gevolgen zijn moeilijk te herstellen. Toch is het van belang om actie te ondernemen om de beschadigde scout tegemoet te komen.

Meldplicht en registratie

Meldplicht en registratie

Informatie over de registratie personen van wie het lidmaatschap is opgezegd, die uit het lidmaatschap zijn ontzet of mensen die op grond van seksueel misbruik zijn veroordeeld. Dit registratiesysteem is door het landelijk bestuur van Scouting Nederland gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Folder landelijk opvangteam (LOT)

Folder landelijk opvangteam (LOT)

Wanneer het noodlot toeslaat verleent het landelijk opvangteam (LOT) deskundige en betrokken ondersteuning aan bestuurders van Scoutinggroepen. Onder calamiteiten verstaan we ingrijpende gebeurtenissen, waarbij Scoutingleden tijdens Scoutingactiviteiten worden geconfronteerd met ernstige schokkende ervaringen. Hierbij valt te denken aan ernstige ongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, (vermoeden van) seksueel misbruik, geweld en ongewenst gedrag. Het landelijk opvangteam valt onder de directe verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Het protocol van Scouting Nederland over hoe gehandeld moet worden bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. De stappen die genomen moeten worden zoals het vormen van een tweemansschap, de meldplicht bij Scouting Nederland en op non-actief stellen van de beschuldigde.

In de brand, uit de brand

In de brand, uit de brand

Brochure met stapsgewijs informatie over het handelen na een brand van een Scoutinggebouw en maatregelen die genomen kunnen worden om schade door brand te voorkomen.

Downloads