fotolijn

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en het waterwerk en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit het waterwerk. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december.

Hoofdlijnen uitkomsten landelijke raad 10 december 2016

De landelijke raad op 10 december 2016 vond wederom plaats in The Lux in Zeewolde. Opnieuw is gekozen voor het uitnodigen van jongeren uit de regio's om mee te praten en mee te denken. Dit experiment is tijdens de landelijke raad van 11 juni 2016 succesvol verlopen en heeft opnieuw bijgedragen aan de goede sfeer en een positief verloop van de bijeenkomst.

Tijdens het meningsvormend deel in de ochtend stond het thema jongerenparticipatie centraal. Landelijk bestuurslid Philip Komen benadrukte daarbij dat het overgrote deel van de vrijwilligers jonger is dan 25 jaar en dat participatie van leden in de vereniging daarmee automatisch jongerenparticipatie betekent. Om hiervoor inspiratie en ideeën op te doen, waren vier gasten uitgenodigd die elk een korte presentatie hebben gegeven over de manier waarop zij met jongerenparticipatie omgaan.

De vier gasten:

 • Jo Deman, internationaal commissaris Scouts en Gidsen Vlaanderen
 • Peter van Doorn, bestuurslid Nationale Jeugdraad
 • Arwen van der Leeuw, roverscout en scoutsleidinggevende Scouting Tarcisius
 • Joost van Daele, lid organisatieteam Roverway 2018

Klik hier om de presentaties van het meningsvormend deel te bekijken.

De belangrijkste besluiten tijdens het middagdeel:

 • Wieteke Koorn is (tussentijds) benoemd als vicevoorzitter van het landelijk bestuur tot december 2017.
 • Nic van Holstein is voor een periode van drie jaar herbenoemd als secretaris/penningmeester.
 • Lars Wieringa is voor een periode van drie jaar herbenoemd als algemeen lid landelijk bestuur.
 • Bart Wiegers is voor een periode van drie jaar benoemd als lid van de financiële commissie.
 • Liesbeth Lijnzaad is voor een periode van drie jaar benoemd als lid van de commissie van beroep.
 • De landelijke raad heeft ingestemd met het invoeren van een buddysysteem voor nieuwe raadsleden.
 • De landelijke raad heeft ingestemd met de periodieke herziening van het huishoudelijk regelement.
 • Het mandaat voor de commissie Scoutinglandgoed is verlengd voor een periode van drie jaar.
 • De landelijke raad heeft ingestemd met het activiteitenplan en begroting voor 2017.
Een volledig overzicht van het verloop van de landelijke raad kun je terugvinden in het verslag .

Data landelijke raad in 2017 en 2018

 • Zaterdag 10 juni 2017
 • Zaterdag 9 december 2017
 • Zaterdag 9 juni 2018
 • Zaterdag 8 december 2018

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Aanmelding ontvangen stukken landelijke raad

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Alwin van Ombergen - lid
 • Leanne de Boer - lid
 • Bart Wiegers - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Rob Broens - voorzitter
 • Quirine van Mourik - lid
 • Han Admiraal - lid
 • Hermen van Dalen - lid

Commissie landgoed

De commissie landgoed is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Bas Oudewortel
 • Jan Smits
 • Frank de Krom
 • Jos Kruizinga

 

De landelijke raad op 11 juni 2016 was geslaagd en inspirerend. Een alternatieve vergaderopstelling en het uitnodigen van jongeren uit de regio's om mee te praten en te denken, waren twee nieuwe elementen die zeker hebben bijgedragen aan de goede sfeer en een positief verloop van de bijeenkomst.

Tijdens het meningsvormend deel in de ochtend stond de volgende vraag centraal: Hoe geven we vorm aan de verenigingsdemocratie? Samen met de jongeren en andere belangstellenden gingen de leden van de landelijke raad aan de slag met drie opdrachten (de uitkomsten zijn opgenomen in het verslag):

 1. Uitwisselen en benoemen van goede voorbeelden, ervaringen en belangrijke kenmerken van participatie (best practices).
 2. Ideeën verzamelen over hoe leden bij besluitvorming betrokken kunnen worden.
 3. Wat betekent participatief werken voor jouw regio en wat zou je hier zelf de komende maanden aan willen doen?

De belangrijkste besluiten die tijdens het middagdeel zijn genomen:

 • Wendy Beenakker is benoemd tot lid van het landelijk bestuur en Internationaal Commissaris voor WAGGGS.
 • Frank de Krom, Alwin van Ombergen en Leanne de Boer zijn (her)benoemd als lid van de financiële commissie.
 • Roderick Al is benoemd als lid van de geschillencommissie.
 • Het reglement voor commissies van de landelijke raad is aangenomen (het reglement is opgesteld door de 'eigen' introductie- en begeleidingscommissie van de landelijke raad).
 • Met de presentatie van de eindrapportage Groepsontwikkeling is dit project afgerond met de constatering dat Scouting Nederland weer langzaam aan het groeien is!
 • Het bestuursverslag en de jaarrekening 2015 van Scouting Nederland zijn goedgekeurd.
 • Het meerjarenbeleid 2017-2019 ; Van toekomstvisie naar praktijk’ is vastgesteld, waarbij de #Scouting2025-ambities in de activiteitenplannen concreet uitgewerkt zullen worden.

Een volledig overzicht van het verloop van de landelijke raad kun je binnenkort terugvinden in het officiële verslag van deze landelijke raad.

Delen op: